Loading...
nl

Luisteren naar kinderen

Enigma
Enigma jan 12 '13
Interessant stuk.

Ik vind dat autoriteiten (ouders, leraren enz.) kinderen als individuele, slimme, kleine/jonge mensen moeten zien (met hun eigen gaven en talenten) en waar je veel van kunt leren door te spiegelen.
Dat zij van kinderen geen Clonen van zichzelf mogen maken door kinderen hun eigen meningen en ideeen aan te leren en op te leggen. Je mag/kunt kinderen wel sturen, maar kinderen mogen zelf de wereld ontdekken door onderzoek en zelfontwikkeling, waardoor ze meer zelfvertrouwen en een eigen identiteit zullen krijgen.

Ik geloof niet in straffen, wel in praten en luisteren naar elkaar.
Wanneer je naar kinderen schreeuwt luisteren ze niet (of schreeuwen terug), maar wanneer je fluistert of rustig praat zullen ze luisteren, omdat je ze dan met respect behandeld.
Denk maar aan die spiegel smile.
Door praten, luisteren en elkaar met respect behandelen ontwikkelen kinderen een sterk zelfbeeld.
Wat zou jij doen als iemand tegen je schreeuwt, dreigt, oordeelt of bekritiseerd enz, ???
Ik ben moeder wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar verder zijn mijn kinderen en ik gelijkwaardig.Luisteren naar kinderen, Thomas Gordon
Geschreven door auteur 3 Reacties
Gepubliceerd: december 16th, 2012een methode over overleg in het gezin. Samenvatting van het boek “Luisteren naar kinderen” door Tura G. Gerards

Dr. Thomas Gordon was psycholoog en leefde van 1918 tot 2002. Meer dan 50 jaar leerde hij ouders, docenten en leiders zijn methode voor effectief communiceren. Zijn aanpak was gebaseerd op zijn overtuiging dat gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. In 1970 komt in Amerika zijn boek Parent Effectiveness Training (P.E.T.) uit, dat in 33 talen is vertaald. Meer dan 5.000.000 exemplaren gingen wereldwijd al over de toonbank. In het Nederlands heet het: Luisteren naar kinderen:

Aan de oudercursussen die door Gordon zijn ontwikkeld, hebben wereldwijd meer dan 1.000.000 mensen meegedaan. Aan de cursussen speciaal voor docenten wereldwijd meer dan 200.000 mensen. Wat bewoog Dr Thomas Gordon?

In zijn boek “Luisteren naar kinderen: de nieuwe methode over overleg in het gezin” beklaagt Dr. Thomas Gordon de ouders dat ze “het zo moeilijk hebben, zo weinig zinvolle voorlichting krijgen en uit zo’n verwarrend groot aantal opvoedingsmethoden moeten kiezen”.

En hij verbaast zich erover dat “een van de laatste bolwerken waar macht nog hoogtij viert, de menselijke relatie in het gezin is: de relatie tussen ouder en kind. Ook op scholen heerst het oude principe nog sterk in de relatie tussen leerkracht en leerling, waar macht nog geldt als de voornaamste methode om het gedrag van leerlingen onder controle te houden en te dirigeren”.

Beïnvloeden zonder machtsmisbruik
“Waarom is macht zo’n belangrijke plaats blijven innemen in de opvoeding van kinderen? Waarom worden kinderen pas als laatsten beschermd tegen de mogelijke kwade gevolgen van machts-misbruik? Komt het omdat ze kleiner zijn of omdat volwassenen het zoveel gemakkelijker vinden om hun gebruik van macht te beredeneren met ideeën als ‘vader weet het het beste’ of ‘het is voor hun eigen bestwil’?”.

Volgens Gordon hebben de meeste ouders er een hekel aan om macht te gebruiken tegen hun kinderen. Ze voelen zich er niet prettig bij en vaak zelfs schuldig. Bovendien geven ouders vaak toe dat hun machtsmethoden niet erg effectief zijn.

Thomas Gordon is zelf tot de conclusie gekomen dat ouders jarenlang macht zijn blijven gebruiken omdat ze zelf in hun eigen leven erg weinig, of helemaal geen, ervaring hebben gehad met mensen die beïnvloedingsmethoden zonder macht gebruikten. De meeste mensen zijn van kleinsaf door macht geregeerd – macht van ouders, leerkrachten, schoolhoofden, sportbegeleiders, zondagschool- onderwijzers, ooms, tantes, grootouders, hoge officieren in dienst en werkgevers. Ouders blijven dus macht gebruiken omdat ze niets beters weten en geen ervaring hebben met andere methoden om conflicten van mensen onder elkaar op te lossen.

12 categorieën van verbale ouderlijke reacties op kinderleven
Gordon verzamelde de verbale reacties van ouders op kinderen die met een probleem komen en hij deelde ze in 12 categorieën in:

1. Bevelen, dirigeren, commanderen

2. Waarschuwen, berispen, dreigen

3. Vermanen, moraliseren, preken

4. Adviseren, oplossingen of suggesties aandragen

5. De les lezen, beleren, logische argumenten aanvoeren

6. Oordelen, kritiseren, het ermee oneens zijn, beschuldigen

7. Prijzen, het ermee eens zijn

8. Schelden, belachelijk maken, beschaamd maken

9. Interpreteren, analyseren, diagnose stellen

10. Geruststellen, sussen, troosten

11. Uitvragen, ondervragen, vragen stellen

12. Zich terugtrekken, afleiden, toegeven, over iets anders praten.Wat is er mis met deze herkenbare reacties, die we als ouder meer dan eens gebruikt hebben en niet alleen een per keer, maar vaak ook in diverse combinaties? Deze 12 reacties bezitten allemaal verborgen boodschappen:

 niet-accepteren en dus willen veranderen;

 niet vertrouwen dat het kind zelf kan oplossen;

 de schuld geven;

 het kind niet slim vinden vergeleken met de ouder zelf,

 iets slecht of verkeerd vinden;

 gevoelens bagatelliseren;

 niet accepteren van gevoel.

Redenen voor een gesprek

Wanneer we iemand aanspreken of iets vertellen, dan heeft dat uiteraard altijd een reden. En die kan heel belangrijk zijn, tot heel klein. Gordon stelt in zijn boek “Luisteren naar kinderen”:

Altijd wanneer een kind besluit iets tegen zijn ouders te zeggen, doet hij dat omdat hij een behoefte heeft. Hij wil iets hebben, iets begrijpen, iets vinden.

Wanneer ouders iets tegen een kind zeggen, zeggen ze vaak iets over hem.Een gesprek kan dus constructief zijn, bedoeld om iets op te lossen. Of het gesprek kan destructief zijn en een van de deelnemers het gevoel geven dat hij/zij niet deugt. En ouders weten uit ervaring dat het resultaat van een gesprek, constructief of destructief, de sfeer kan bepalen voor de rest van de dag. Een gesprek waarin het kind niet erkend is in zijn/haar probleem, zal een spoor trekken in de uren die volgen.

De centrale vraag
Basis van Gordons visie op communiceren is de centrale vraag: bij wie ligt het probleem?

1. Komt het kind met een probleem in een situatie?

2. Heeft de ouder een probleem?

3. Of is er geen probleem?Deze vraag moet eerst duidelijk beantwoord worden! Pas daarna kan er naar een oplossing worden gezocht! Als er geen probleem is, dan is er ook geen probleem, en dan hoef je er ook geen te maken. Geniet van een lekker onbezorgd gesprek met veel speelruimte. Maar wat wanneer er wel iets speelt? Wat moet je dan doen?Wanneer het kind een probleem heeft
Wanneer een kind om een of andere reden met een situatie worstelt, dan volstaat het de ouder om te luisteren. Dan kun je twee dingen doen.

Passief luisterenHet kind vertelt. De ouder zwijgt, toont acceptatie voor het feit dat het kind met iets zit dat belangrijk voor hem is en “zet de deur open”. Deze instelling wordt passief luisteren genoemd. Het kind krijgt de ruimte om met woorden meer grip te krijgen op de situatie. Dat kan soms genoeg zijn. Soms ook niet. Dan wordt het tijd voor…

Actief luisteren

Actief luisteren is niets anders dan passief luisteren én feedback geven: je herhaalt de ontvangen boodschap van het kind met eigen woorden -zo kort en nauwkeurig mogelijk- en vraagt of je het zo goed begrepen hebt: “Bedoel je dat je….”. Zo ontdekt de ouder of hij alles begrepen heeft en krijgt het kind de verzekering dat zijn vader of moeder daadwerkelijk betrokken is en in staat is te begrijpen waarover het gaat.


Actief luisteren is vooral van toepassing als het kind aangeeft dat het met een probleem zit. Actief luisteren is een vaardigheid waarbij men de kinderen zodanig beïnvloedt dat ze zelf oplossingen zoeken voor hun eigen problemen.

Is het moeilijk, actief luisteren? In het begin kan het pittig zijn, of wat gekunsteld over komen, maar uiteindelijk levert het zoveel op dat men met recht kan stellen: de kost gaat voor de baat uit.

Gordon stelt actief luisteren een aantal voorwaarden kent:

 U moet echt willen horen wat het kind te zeggen heeft (dus de tijd hebben of nemen!).

 U moet hem werkelijk graag willen helpen met het probleem dat hij op dat moment heeft.

 U moet in staat zijn zijn gevoelens te accepteren, hoe vreemd of verschillend ze ook zijn van de uwe.

 U moet er vast in vertrouwen dat het kind zijn eigen gevoelens kan hanteren, ze kan verwerken en er oplossingen voor kan bedenken.

 U moet niet vergeten dat gevoelens van voorbijgaande aard zijn en niet permanent blijven.

 U moet uw kind kunnen zien als een apart individu, een uniek mens dat niet aan u vastzit, een onafhankelijk individu met zijn eigen leven en zijn eigen identiteit.Wanneer de ouder een probleem heeft
Wanneer de ouder het in een situatie met een kind moeilijk heeft, dan is het tijd voor een Ik-boodschap. Een wat? Een Ik-boodschap: “Ik voel dat ik zelf heel graag…… En dus niet een jij-boodschap: “Jij doet …” en ook niet “Ik vind dat jij … doet …”.

Primair en secundair gevoel

Volgens Gordon is woede bij ouders iets dat uitsluitend ontstaat NADAT hij eerst iets anders heeft doorgemaakt. De ouder produceert woede als gevolg van een eerder gevoel dat hij ervaren heeft. Dat kan bijvoorbeeld schrik, teleurstelling of schaamte zijn. Woede is een secundair gevoel. En die boosheid wordt dan bijna altijd een jij-boodschap, die veroordeling en beschuldiging van het kind uitdrukt. En dan verliest een kind altijd. Samenvatting gedownload van www.gordonbrabant.nl

Mensen maken zichzelf boos door hun onmacht m.b.t. het primaire gevoel. Leer beter en eerder je primaire gevoelens te herkennen en ze via ik-boodschappen mede te delen. En kinderen blijken zeer bevattelijk voor dergelijke boodschappen van hun ouders.

In een later boek, Luisteren naar elkaar Problemen uitpraten en oplossen in het gezin, zegt Gordon daarover: “Eerlijk zijn geeft voldoening. Wanneer ouders Ik-boodschappen beginnen te gebruiken, merken ze niet alleen veranderingen op in hun kinderen; ze voelen ook een belangrijke verandering in zichzelf. Door deze nieuwe communicatievorm beginnen ouders in zichzelf de oprechtheid te voelen van de Ik-boodschappen die ze aan anderen meedelen. Door Ik-boodschappen te gebruiken, leren ouders hun eigen gevoelens kennen. Ik-boodschappen hebben een bevrijdend effect: ze helpen je gevoelens tot uiting te brengen in plaats van ze op te kroppen.”

Wanneer de ouder en het kind samen een probleem hebben: de behoeften-conflict-situatie

Ja, allemaal mooi en aardig, maar wat doe je als de ouder en het kind in dezelfde situatie twee heel verschillende oplossingen wensen? Wanneer ze dus samen een probleem hebben? Waarbij het er op uit lijkt te draaien dat óf de een óf de ander aan het langste eind gaat trekken?

Vaak zie je in zo’n situatie dat ouders hun macht gebruiken om hun zin door te drijven, of dat juist kinderen hun macht uitoefenen. In beide gevallen zou je kunnen spreken van een “winnaar” en een “verliezer”. Uiteindelijk blijken deze situaties zoveel kommer en kwel met zich mee te slepen, dat je eerder nog zou kunnen spreken van enkel verliezers.

Als u het hiermee eens bent, en u heeft in een behoeften-conflict-situatie al van alles geprobeerd en nog niets gevonden wat echt helpt, probeer dan eens Dr. Gordons Geen-Verlies-Methode. Proberen kan geen kwaad. De Geen-verlies-methode kun je toepassen voor het oplossen van conflictsituaties tussen de behoeften van de ouders en die van het kind. Maar voordat we over deze methode bespreken, eerst nog even iets over die sluipende, haast ongrijpbare neiging die macht heet.

Gezag, macht, en machtsgebruik

Gezag bestaat en wordt door kinderen aan ouders van nature toegekend omdat de ouder een groot geestelijk en lichamelijk overwicht heeft. Macht bestaat omdat de ouder bepaalde dingen heeft die het kind nodig heeft. Met beloning en straf gebruikt de ouder deze benodigdheden om zijn zin door te drijven. Met andere woorden: een ouder heeft macht over zijn kinderen omdat ze zo afhankelijk van hem zijn bij het bevredigen van hun meest fundamentele behoeften.

In de meeste gezinnen doen de kinderen een beroep op de mogelijkheid van machtsgebruik door de ouders, omdat de ouders zich laten betrekken bij de ruzies van en tussen de kinderen. Het probleem ligt echter bij de kinderen. Met macht en autoriteit kan men misschien de handelingen van anderen beheersen, gedachten, ideeën en overtuigingen kan men hiermee maar zelden beheersen.

De strenge voorwaarden van macht uitoefenen

Macht uitoefenen en daarmee een kind beïnvloeden en opvoeden blijkt niet eens zo gemakkelijk te zijn als men wel denkt. Uit laboratoriumproeven met dieren en uit ervaringen met het africhten van honden blijkt het volgende: opvoeding door uitoefening van macht (d.w.z. beloning en straf) vereist zeer vaste regels:

 Proefpersoon moet sterk gemotiveerd zijn en een grote behoefte hebben om naar de beloning toe te werken. De beloning moet dus interessant zijn.

 Als de straf te zwaar is, zal de proefpersoon de situatie helemaal ontlopen.

 De beloning moet snel genoeg verkrijgbaar zijn om het gedrag te beïnvloeden.

 Men moet enorm consequent zijn bij het geven van een beloning voor verlangd gedrag of van straf bij ongewenst gedrag.

Beloning en straf kunnen maar zelden effectief zijn om complex gedrag aan te leren, behalve als men zeer ingewikkelde en tijdrovende methoden gebruikt. En indien dat mislukt, blijkt machtsgebruik gevaarlijke consequenties te hebben.

Schadelijke gevolgen van macht

Bij behoeftenconflicten en waardenbotsingen wordt de ouderlijke macht vaak toegepast. Macht uitoefenen blijkt dan eigenlijk verschrikkelijk moeilijk te zijn. Gordon somt op wat de gevolgen kunnen zijn van de uitoefening van macht:

 Verzet, zich afzetten, opstandigheid, negativisme;

 Haat, boosheid, vijandigheid;

 Agressie, wraakneming, terugslaan;

 Liegen, gevoelens verbergen;

 Anderen de schuld geven, klikken, bedriegen;

 Domineren, de baas spelen, tiranniseren;

 Beslist willen winnen, niet tegen verlies kunnen;

 Een verbond sluiten, samenspannen tegen de ouders;

 Onderwerping, gehoorzaamheid, meegaandheid;

 In een goed blaadje proberen te komen, de gunst zoeken;

 Inschikkelijkheid, gebrek aan zelfwerkzaamheid, bang zijn iets nieuws te proberen, eisen dat succes verzekerd is;

 Zich onttrekken, ontsnappen, fantaseren, regressie.Het alternatief is Gordons Geen-Verlies-Methode.

De Geen-Verlies-Methode in een behoeften-conflict-situatie

De Geen-Verlies-Methode is een methode waarmee iedere ouder en ieder kind op hun eigen manier elk conflict dat ze met elkaar hebben, kunnen oplossen door hun eigen unieke oplossingen te zoeken die voor beiden acceptabel zijn. Door het participatieprincipe zal het kind eerder geneigd zijn mee te doen.

De voordelen van de Geen-Verlies-Methode

De Geen-Verlies-Methode biedt de volgende voordelen:

 meer kans op acceptatie en uitvoering

 zijn creatiever en effectiever in het oplossen van het conflict

 kinderen ontwikkelen zo hun denkvermogen

 minder vijandigheid – meer liefde

 er is minder doorzettingsvermogen voor nodig

 de noodzaak van macht wordt geëlimineerd

 de werkelijke problemen komen naar boven

 kinderen worden gelijk behandeld als volwassenenDe 6 fasen van de Geen-Verlies-Methode

De methode kan uiteraard pas werkelijk efficiënt zijn wanneer hij stap voor stap wordt uitgevoerd. Welke zijn die stappen? Wat moet er gebeuren?

1. De aard van het conflict vaststellen en verder definiëren

2. Eventuele alternatieve oplossingen bedenken

3. De alternatieve oplossingen evalueren

4. Beslissen wat de meest aanvaardbare oplossing is

5. Bedenken hoe de oplossing uitgevoerd kan worden

6. Naderhand nog eens nagaan of de oplossing werkt

Tot slot een overweging van Gordon over de kansen die elk probleem biedt: “Een conflict is het uur van de waarheid in een relatie, een toets van de gezondheid ervan, een crisis die de relatie kan verzwakken of versterken, een kritieke gebeurtenis die een blijvende wrevel, sluimerende vijandigheid, of een gevoel van opluchting kan geven. Conflicten bevatten het zaad voor vernietiging, maar ook het zaad voor een grotere eenheid.”


Samenvatting van het boek “Luisteren naar kinderen” door Tura G. Gerards


Thomas Gordon: Luisteren naar elkaar - Problemen uitpraten en oplossen in het gezin

Bron:
http://www.nieuwetijdskind.com/luisteren-naar-kinderen-thomas-gordon/#.UPCVZOSUYuc
Delen:
Enigma
Enigma jan 26 '13
L'arbre de vie
L'arbre de vie jan 27 '13
Mooie songtekst:D
Enigma
Enigma dec 5 '13
Ik ben een kind van deze tijd en wil vanuit mijn hart iets kwijt.

Gepubliceerd: december 5th, 2013


Lieve Sint

Ik ben een kind van deze tijd en wil vanuit mijn hart iets kwijt.

Ik wil U van alles vragen. Haak niet af het is geen klagen.

Luister want ik heb echt iets te vertellen, zonder actie blijft het kwellen.

Mag ik ontdekken wat mijn talenten zijn?

Die wil ik ontwikkelen dat lijkt mij zo fijn.

Ik zou van alles willen ontdekken en proberen, zodat ik begrijp waarvoor ik wil leren.

Dat nodigt mij uit om verder te groeien van alles te leren en open te bloeien.

Gelooft U in mij? Ook als ik niet presteer? Omdat ik misschien wel graag anders leer.

In verbinding met wie ik ben en wat ik kan want daar krijg ik vertrouwen van. Dan klopt het met mijn gevoel. Begrijpt U wat ik bedoel?

De school, mijn ouders bepalen wat ik moet doen.

Ik pas mij aan ‘uit goed fatsoen’!

Weten jullie dat ik mij zelf in die aanpassing verlaat!!Door volwassenen goed gepraat………….

Ga zo maar door…. Wie geeft gehoor?

Ik doe en leer nu tegen mijn gevoel.

In mijn lichaam onrust en gewoel.

Ik weet niet beter ‘naar school gaan moet’, ik pas mij wel aan en houdt mij zoet.

Ik heb andere dromen waarvoor ik op school wil komen.

Het lijkt dat ik voor inspectie moet presteren………….

Mag ik dan niet voor mijzelf leren?

In plaats van controle door toetsen wens ik vertrouwen! Daar kan ik mijn toekomst op bouwen.

Ik wens dat een leerkracht vanuit zijn/haar talent en hart kan doceren, dat voelt zo veel fijner dan met de druk van presteren.

Vertrouw en prestaties zullen als vanzelf herrijzen. Vanuit talent en kracht zonder bewijzen.

Scholen blijven maar doorgaan in een ‘verouderd systeem’. Zij ‘bedenken’ wat goed is dat is nu juist het probleem.

Wij hebben verzachting nodig in deze tijd. Rust in mijn hoofd, die druk wil ik kwijt.

Sint, luistert U naar de behoeften van kinderen?

Zodat het hun ontwikkeling niet kan hinderen.

Ik wens te leren ‘gelukkig te zijn’, nu ligt meeste aandacht op het brein.

De wereld overvoedt ons elke dag weer. Het hoofd overvol keer op keer.

Ik heb naast mijn hoofd ook een lichaam en gevoel. Begrijpt U Sint wat ik bedoel?

Moeten, moeten, stress om gek van te worden, ADHD, ontevreden leerkrachten, chaos, onrust en geen orde.

Sint, kunt U hier iets aan doen? Ik hoef geen cadeaus in mijn schoen.

Weet U Sint dat vele kinderen ‘stille’ of ‘bestempelde’ getuigen zijn. Niet kunnen verwoorden maar met dezelfde pijn.

Hoe kan je een kind erkennen? Die zijn of haar kleur wenst te bekennen.

Ik wil graag zijn wie ik ben door te ontdekken wie ik ben. Daar heb ik in het leven op te vertrouwen de rest komt wel goed als ik van mijzelf kan houden. Elk compliment doet mij zo groeien, graag meer dan één per dag om te bloeien.Ik ben een kind. Volwassen mensen hebben LEF nodig om te creëren wat voor ons NU nodig is om te leren.

Wie heeft LEF? kwetsbaar te zijn? zijn hart te volgen? naar de boodschap van kinderen te luisteren? Om eerlijk naar zichzelf te kijken? Om zo het onderwijs te verrijken?

Wie creëert de ruimte, heeft het vertrouwen om NU vernieuwend onderwijs te gaan bouwen?

IK voel mij opgelucht na het uiten van mijn wensen en het stellen van mijn vragen. Ik kan U zeggen dat ik, en vele kinderen zullen helpen ‘de stenen’ voor vernieuwing te dragen.

Liefs en xxxx, kind van deze tijd.

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/kind-van-deze-tijd-school/
Enigma
Enigma dec 7 '13
TEDxTALKS November 23, 2013

What if we made education about how to be Healthy and Happy?

This question was asked by a 13 year old boy, Logan LaPlante
who made a speech on TEDx about our education system.

He is being “Unschooled” and laid out his plan for a better
eduction system in this video.

Here is the list of subjects that he recommends to be taught in schools:

Exercise
Diet and Nutrition
Time in Nature
Contribution and Service
Relationships
Relaxation and Stress Management
Religious and Spiritual Involvment
He also says that the current schools sytem is teaching
you how to make a living, not a life!Hackschooling Makes Me Happy: Logan LaPlante at TEDxUniversityofNevada

When 13 year-old Logan LaPlante grows up, he wants to be happy and healthy. He discusses how hacking his education is helping him achieve this goal.
Enigma
Enigma dec 7 '13
Enigma
Enigma dec 7 '13
College Education… Is it worth it?
December 2, 2013

“How would you invest 4 years of your life if your life depended on it?”

Jullien Gordon asked this brilliant question in his TEDx talk
when he explored how to make most out of your college education.“Students are not getting the return on education investments that they did
just 1 decade ago. Jullien Gordon helps this new generation realize
their full potential by identifying four type of capital that blend work in harmony.”

He calls it the 4.0 that really matters:

1. Personal capital i.e. how well you know yourself:

Your strength, purpose, passion, skills, entrepreneurial spirit, problem solving ability, etc.

2. Intellectual capital:

Expertise in one or two subjects

3. Social Capital:

Who you know, who knows you (mentors, teachers, etc.)

4. Financial Capital:

Who knows that you know what you know = cash flow

He also suggest that you find out the reason that you want to go to college!

Is it money?
Only 25% of graduate students can get jobs in their field of study.

Is it learning?
You can learn just about anything on the internet for free or much less
than what you would pay for learning it in college.

I considered getting a bachelors degree in internet marketing,
then somebody suggested to me to check out Empower Network.

He got a Master’s Degree in Internet Marketing from the university that
I was looking at and here is how he compared the two:

“If you want to learn how to MAKE MONEY then Empower Network is the way to go.

If you want to be able to think strategically, be organized, get that piece of paper,
and plan, go with Full Sail University.

If you find that you want the Full Sail, education, you can get it any time
but let the income from Empower pay for it.

I won’t discourage you from the degree…I’m very pleased I spent the time and the money.
But if I had to pick one over the other, I’d go Empower all the way.” – Aaron H.
Sarah_
Sarah_ dec 8 '13
Interessant! Heb het doorgestuurd. Bedankt voor het plaatsen.

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki