Loading...
nl

Alfa / Silva Mind Control / Alfatechniek

Ariel
Ariel mrt 4 '11
Ik heb er vrede mee dat het gebeurd is waardoor er maar 1 van de 2 geboren is en dat ik haar niet kan waarnemen.
Ook dat Anja wel met haar communiceert.
Ik kan mezelf wel willen dwingen haar ook te kunnen waarnemen ,maar dat werkt toch niet en uiteindelijk frustrerend(negatief dus)
Het zal een reden hebben ga ik vanuit.
De 1e keer dat ik haar trouwens zag was toen mijn oma haar liet zien en zei dat ze goed voor haar zal zorgen.
Dat ze dit nog steeds doet hoorde ik laatst van Anja.
Ze zei: mama jouw oma heeft mijn neppe zus meegenomen naar de hemel.
Ze was er wat boos over ,maar ik heb haar gezegd dat ze vast wel weer op bezoek komt.
Wat ook gebeurd is dus.
Ze weet wie mijn oma was ,omdat ik een foto heb van haar met mijn opa en mij als baby.
Anja zei toen dat mijn opa ook regelmatig bij haar op bezoek kwam.
Hem spreek ik nog weleens.
Serenity
Serenity mrt 4 '11
Mooi hoor heel erg mooi om te lezen, erg bijzonder en hart verwarmend.
Serenity
Serenity mei 19 '11
Nims heb je al wat gedaan met je vragen in de openingspost?
Zijn ze beantwoord en ben je ermee verder gegaan?
Vertel, vertel, vertel!

Ik ga de filmpjes weer even bekijken….

wink
JulienMoorrees
JulienMoorrees mei 19 '11
Nee ik heb er niet bewust iets mee gedaan verder smile. Bedankt voor het in de aandacht brengen.
JulienMoorrees
JulienMoorrees mei 19 '11
Wel even het stukje uit de PDF van hans gekopieerd:

1
Documentatie over alfatraining
1 Inleiding
2 Alfatraining en het onderbewustzijn
3 De oorsprong van de alfatraining
4 Hersengolffrequenties
5 Opbouw en basis van de training
6 Praktisch gebruik in het dagelijks leven
1 Inleiding
In dit stuk wordt ingegaan op de achtergronden van de alfatraining. De oorsprong
van alfatraining wordt uitgelegd, ingegaan wordt op de betekenis van de frequentie
van de hersengolven op alfaniveau en de inhoud van de training. Vervolgens wordt
dieper ingegaan op de technieken die in de training worden gebruikt. Tot slot wordt
aangegeven wat de betekenis van het toepassen van de techniek die bij alfatraining
wordt aangeleerd in het dagelijks leven kan betekenen.
2 Alfatraining en het onderbewustzijn
Het woord alfa is afgeleid van een bepaalde frequentie van hersengolven (alfaritme).
In het alfaritme concentreert het bewustzijn zich op intuïtie, verbeelding en
creativiteit, en is vrij van stress. De volwassene bevindt zich alleen in dit ritme net
voor hij in slaap valt, gedurende zijn slaap, net na het ontwaken en in snel
vergankelijke momenten van sterke emotie of diepe gedachten. Bij het normale
bewustzijn spreekt men van bètaniveau.
In de alfatraining leert men via een korte weg op alfaniveau te geraken. In de loop
van de training leert men te "schakelen" tussen het normale bewustzijn en het alfaniveau.
Dit omschakelen naar alfaniveau kan men doen tijdens studie achter het
bureau, tijdens een vergadering, in stressvolle situaties of gewoon op een lekker
rustig moment. Behalve dat men meer ontspannen overkomt verandert er voor
anderen op dat moment uiterlijk niets. Wel heeft men, bij een goede beheersing van
de techniek, de beschikking over een scala aan uitgebreide persoonlijke
mogelijkheden die anders niet beschikbaar leken. Wanneer men de alfatraining
heeft gevolgd is men dus in staat de nieuw ontdekte eigen vaardigheden te
gebruiken in het dagelijkse leven, tijdens het werk, bij studie of voor persoonlijke
groei.
Alfatraining heeft alles te maken met bewustzijn en onderbewustzijn. De training
maakt het in feite mogelijk om een groter deel van het onderbewustzijn aan te
spreken en bewust te gebruiken. De aandacht voor het bewustzijn is zeker niet
nieuw. Deze aandacht en dan met name aandacht voor het diepere deel van het
2
bewustzijn, zien we vooral binnen oosterse culturen. Yoga, verschillende ‘sporten’
als Tai Chi. en veel verschillende meditatievormen hebben daar een centrale plaats
in het dagelijks leven. In de westerse cultuur heeft het bezig zijn met het bewustzijn
niet altijd zo’n centrale plaats gehad. Hoewel vraagstukken betreffende de
mogelijkheden en de grenzen van het bewustzijn ons vanaf de oude Grieken al
hebben bezig gehouden zien we vanaf de Renaissance deze belangstelling versterkt
terug. Vandaag de dag is deze belangstelling zelfs groot te noemen. De invloed
vanuit het “oosten” is daarbij ook merkbaar.
In de tweeduizend jaar dat onze christelijke westerse cultuur oud is zien we dat
verschillende wetenschappers zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de exploratie
van het menselijk bewustzijn. In het kort gaan we in op een aantal uitgesproken
ontwikkelingen en standpunten.
Denkers als Socrates en zijn leerlingen Plato en Aristoteles hebben de latere
filosofen geïnspireerd tot nadenken over de rol en vooral de zetel van het
bewustzijn. Via René Descartes (1), die een onderscheid maakte tussen een
immateriële ziel in een materieel lichaam, komen we in de moderne discussies
waarbij dit onderscheid nog steeds bestreden dan wel aangehangen wordt. Het zijn
vandaag de dag onder meer mensen als Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en
Gary Zukav die de discussie gaande houden. Waar Dennett (2) stelt dat ook
bewustzijn zal ontstaan in computerbreinen wanneer deze maar complex genoeg
zijn, pleit Sheldrake voor het idee dat ons bewustzijn verbonden is met het
bewustzijn van andere menselijke wezens die ooit geleefd hebben. Zukav (3)
benadert een en ander meer spiritueel en beschouwd ons bewustzijn als de ziel, het
middelpunt tussen energie en materie. Discussies met onder meer Dennett en
Sheldrake vinden we terug in het boek “Een schitterend ongeluk” (4), een verslag
van ontmoetingen die Wim Kayzer (VPRO) had met vooraanstaande
wetenschappers van deze tijd. Opvattingen over het brein als een machine, zoals
bijvoorbeeld een klok of computer kennen minder mogelijkheden toe aan de
mogelijkheden ervan dan opvattingen over het brein als onderdeel van een
kosmische eenheid of immateriële ziel.
Dr. Sigmund Freud kan als de grondlegger wordt beschouwd van de moderne
psychologie. Hierin speelt het bewustzijn, onderverdeeld in een bewust en onbewust
deel een centrale rol. Freud ontdekte in 1887 tijdens experimenten met hypnose, dat
een persoon die onder hypnotische invloed verkeert, zich in een heel andere
bewustzijnstoestand bevindt dan normaal. Freud noemde deze toestand het
onbewuste, en beschouwde dit onbewuste als "een poel van driften en neurosen".
Veel van Freuds werk heeft te maken met de wijze waarop dit onbewuste het
menselijk leven bepaald. De mogelijkheden van dit onbewuste zijn in Freuds ogen
zeer groot en niet beperkt tot een eventueel materiële grondslag. Een belangrijke
leerling van Freud was Jung. Hij verschilde op bepaalde punten van mening met zijn
leermeester en ontwikkelde een eigen filosofie over het menselijk bewustzijn. Jung
stelde de menselijke geest ook voor als onderverdeeld in het bewuste en het
1 Descartes, René, Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en het onderscheid tussen menselijke ziel en
lichaam worden bewezen.
2 Dennett, Daniel C., Het bewustzijn verklaard, Amsterdam, 1991
3 Zukav Gary, De zetel van de ziel, Utrecht, 1989
4 Kayzer Wim, een schitterend ongeluk, Amsterdam, 1995. Naar de gelijknamige televisieserie in januari 1993, uitgezonden
door de VPRO.
3
onderbewuste.
Hij schatte dat het bewuste deel van het bewustzijn ca. eenderde van het totaal
omvatte. Het bewuste wordt bestuurd door het ego. Dit ego of "ware gezicht"
verbergt de mens voor de buitenwereld door middel van een denkbeeldig masker,
de persona genaamd. In het onbewuste vinden we volgens Jung de archetypen van
de mensheid, die een opbergplaats zijn van onbewust verzonken ervaringsgegevens
als angst voor de dood, de drang tot zelfbehoud en het accepteren van het noodlot.
Ook de aanwezigheid van talenten zetelt in dit gebied. Aan het onbewuste zijn ook
de problemen die met zeer sterke emoties samenhangen gebonden.
Deze neurosen kunnen een dermate groot probleem voor een persoon zijn dat hij of
zij niet in staat is om ervaringen en omstandigheden op een objectieve manier te
verwerken. Het interessantste deel van Jung's filosofie is echter dat hij het
onbewuste deel laat uitmaken van een reusachtige onbewuste oceaan, die alle
menselijke wezens omvat. Een dergelijk idee vinden we ook in de overtuigingen van
Rupert Sheldrake die rept van morfogenetische velden die functioneren als
blauwdruk voor vorm en gedrag. Deze velden kunnen zich voortplanten over ruimte
en tijd heen. Hierdoor kunnen gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden
invloed hebben op andere gebeurtenissen die waar dan ook plaatsvinden. Dit soort
ideeën kennen hun oorsprong in de oude oosterse overtuigingen. Daarin is sprake
van een universeel tijdloos energieveld waarin informatie is opgeslagen. In de
zogenaamde esoterische wetenschap wordt dit geheugen de Akasha-kronieken
genoemd. Hierin ligt vast wat ooit is gebeurd en geweten.
Onbekende delen van het bewustzijn worden ook aangesproken door mensen met
bovennormale gaven. Verschijnselen als telepathie, waarnemen op afstand en
telekinese (beïnvloeding van materie met behulp van geestelijke krachten) zijn in de
loop der jaren overtuigend gedocumenteerd. Vooral onderzoek naar de onbewuste
telepathische afstemming tussen eeneiige tweelingen wordt regelmatig door de
media onder de aandacht gebracht. Ook van spontane toekomstvoorspellingen,
vooral door kinderen, zijn volop gedetailleerde getuigenbeschrijvingen beschikbaar.
Omdat verklaringen voor deze verschijnselen door de huidige reguliere
wetenschappelijke traditie niet gegeven kunnen worden, worden ze vaak als
verzinsels, bedrog of toeval betiteld. Echter gerenommeerde wetenschappers geven
aan dat, buiten toeval en bedrog, zich toch dit soort verschijnselen voordoen, terwijl
we die niet kunnen verklaren. De richting van de verklaring wordt vaak gezocht in
het benutten van minder bekende mogelijkheden van ons bewustzijn. Zo werden
ook de effecten van hypnose uiteindelijk aanvaard als niet zijnde bedrog. Een mens
is onder hypnose tot dingen in staat die moeilijk mogelijk blijken in een normale
bewustzijnsstaat. Ook voor de opmerkelijke prestaties van yoga- en meditatie
beoefenaars geldt dat de verschijnselen zijn geaccepteerd zonder dat een
eenduidige verklaring aanwezig is.
Dichter bij huis geldt dat wanneer we spontaan of ‘op intuïtie’ antwoorden krijgen op
vragen die ons bezig houden, we dat vooral danken aan het feit dat we kunnen
putten uit de mogelijkheden die het gebruik van dit deel van het bewustzijn ons
biedt.
Grote genieën hebben waarschijnlijk onbewust veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die het alfaniveau ons biedt. Ludwig van Beethoven schreef
4
bijvoorbeeld zijn beroemde negende symfonie terwijl hij stokdoof was en
Michelangelo maakte zijn beroemde plafond-schilderingen in de Sixtijnse kapel in
Rome, terwijl hij op zijn rug lag en niet in staat was de vorderingen van zijn werk te
zien. Toen men Einstein naar de bron van zijn genialiteit vroeg, zei hij: “Ik weet het
echt niet, het komt gewoon naar mij toe".
3 De oorsprong van de alfatraining
De grondlegger van de alfatraining is José Silva.
José was elektrotechnicus met een grote belangstelling voor hypnose (5). Zijn
kennis van elektronica, hypnose en enkele experimenten bij zijn kinderen om
onvoldoendes op hun rapporten weg te werken, gaven hem het inzicht dat een
bepaalde mentale training het vermogen tot leren kon verbeteren. José wist reeds
dat het menselijk brein een geringe mate van elektriciteit opwekt (zichtbaar te maken
met een EEG) en hij had gelezen over experimenten in het begin van deze eeuw die
het alfa hersenritme aantoonden.
José begon hypnose te gebruiken om het brein van zijn kinderen tot rust te brengen
en hij ontdekte wat voor velen een paradox scheen te zijn: hij stelde vast dat het
brein meer energie produceerde wanneer het minder actief was. Bij lagere
frequenties kon het brein meer informatie ontvangen en opslaan. Het kritieke punt
was het brein klaar wakker te houden bij deze frequenties die meer voorkomen
tijdens het dagdromen en slapen, dan tijdens gewone bezigheden.
Hypnose veroorzaakte wel de verbetering van het opnamevermogen, waar José
naar zocht, maar leidde niet tot een bepaalde onafhankelijke gedachtegang
waardoor dingen beredeneerd en begrepen kunnen worden. Naast herinneren van
feiten zijn ook inzicht en begrip noodzakelijk. José verliet de hypnose en richtte zich
op het experimenteren met oefeningen om het brein tot rust te brengen en het toch
meer onafhankelijk en alert te houden dan bij hypnose het geval was. Dit zou, zo
redeneerde hij, leiden tot een verbeterd begrip en dus een hoger IQ. De oefeningen
waaruit uiteindelijk de alfatraining is ontstaan, vereisten een ontspannen
concentratie en een levendig, verstandelijk voorstellingsvermogen als middel om
lagere niveaus te bereiken. Werden die eenmaal bereikt, dan bleken deze niveaus
effectiever te zijn om te leren dan in een bètatoestand. Uiteindelijk bleken deze
oefeningen tot meer te leiden dan alleen de verhoging van het leervermogen. Door
een vergrote ontvankelijkheid voor signalen vanuit het lichaam en het
onderbewustzijn gecombineerd met een toename van de mogelijkheid om met de
wil lichamelijke en geestelijke processen te sturen geeft de alfatraining ook
mogelijkheden voor een gezonder leven. Uit onderzoek blijkt tevens dat ook de
gevoeligheid voor buitenzintuiglijk waarnemen toeneemt.
Binnen de VS hebben vele honderdduizenden mensen bij de organisatie Silva Mind
Control van José Silva de alfatraining gevolgd. Ook in vele andere landen,
waaronder Nederland, is deze organisatie actief.
De alfatraining die bij Linea Verde kan worden gevolgd heeft een andere opzet en is
meer aangepast aan het Europees geestelijk erfgoed. Linea Verde werkt met
wekelijkse bijeenkomsten in kleine groepen in plaats van een training van een week
voor een grote groep. Waar binnen de Amerikaanse traditie het maatschappelijk
5 Uit Alfatraining van Jose Silva en Philip Miele, 1993, Deventer, pag 20 e.v.
5
succes vaak centraal staat, staat bij de training die door Linea Verde wordt gegeven
meer de persoonlijke ontwikkeling centraal. De drijfveer om deel te nemen aan de
training zal dan ook niet zozeer het bereiken van materiële welstand of
maatschappelijk succes zijn, maar eerder de persoonlijke ontwikkeling.
De alfatraining zoals deze wordt gegeven door Linea Verde kan afhankelijk van de
eigen behoeften, tot de volgende resultaten leiden:
* het geheugen wordt verbeterd
* slapeloosheid kan men overwinnen
* effectiever leren studeren / vergaderen
* ondersteuning bij stoppen met roken / afslanken e.d.
* verdwenen herinneringen kunnen worden opgeroepen
* creativiteit wordt hervonden
* talenten komen boven
* verkrijgen van meer zelfvertrouwen
* ontspannen zijn in stressvolle situaties
Het idee achter Alfatraining is dat een groot scala van persoonlijke mogelijkheden
nog verborgen ligt in het onderbewuste. Het zijn die mogelijkheden waar onder meer
ook hypnotiseurs, yogi’s en eeneiige tweelingen, bewust of onbewust, uit putten. Met
behulp van alfatraining leert men bewust gebruik te maken van deze reeds latent
aanwezige persoonlijke mogelijkheden.
6
4 Hersengolffrequenties
De naam alfatraining refereert aan de frequentie van de hersengolven die men
uitzendt wanneer men op dit bewustzijnsniveau verkeert. Dit betekent dat het relatief
eenvoudig is om te meten of men op alfaniveau verkeert.
In 1928 vond de Oostenrijker Hans Berger de voorloper van de huidige elektroencefalograaf
(EEG) uit. Met dit instrument kan men de frequenties van de
hersengolven meten. De twee frequenties die hij kon meten, noemde hij het bèta of
bewuste en het alfa of onbewuste. Modern wetenschappelijk onderzoek van de
menselijke geest heeft aangetoond dat er vier belangrijke frequentiegebieden
bestaan. Bij elk van deze frequentiegebieden behoort een ander type en niveau van
bewustzijn.
bèta: Op dit niveau concentreert de geest zich op de normale fysieke
dimensies, zoals die door de vijf zintuigen worden waargenomen: b.v.
tijd, ruimte, logica, rede en concrete ideeën en voorwerpen. In het
bètaritme bevindt de frequentie van de hersengolven zich tussen 21 en
14 hertz. Dit is het snelste ritme en wordt door de volwassen mens het
meest gebruikt.
alfa: In het alfaritme concentreert het bewustzijn zich op intuïtie, verbeelding
en creativiteit en is vrij van de zorgen en frustraties van de dagelijkse
omgeving. De volwassene bevindt zich alleen in dit ritme net voor hij in
slaap valt, gedurende zijn slaap, net na het ontwaken, na een zware
maaltijd en in snel vergankelijke momenten van sterke emotie of diepe
gedachten. In dit ritme bevindt de frequentie van de hersengolven zich
tussen 13 en 7 hertz.
thèta: De controle over functies als hartslag, bloedsomloop en
spijsvertering, worden verondersteld hier te zetelen. Dit is het gebied
van diepe meditatie en ongewone inspiratie. In dit gebied ligt de
frequentie tussen 6 en 4 hertz. Op dit niveau vallen de meeste mensen
in slaap.
delta: Dit is het niveau van het totale onbewuste. Uit studies is
gebleken dat mensen die leren deze hersengolffrequenties bewust te
produceren, blijk geven van een veel groter vermogen om gestelde
doelen te bereiken en positievere gedragingen bezitten dan mensen
die dit niet kunnen. Bovendien hebben ze een betere gezondheid,
kunnen ze feiten sneller leren en herinneren en bezitten ze een
maximum aan intuïtie en creativiteit. Het vermogen tot buitenzintuiglijke
waarneming lijkt voornamelijk op dit niveau gelegen. In dit gebied ligt
de frequentie van de hersengolven tussen 3 en 1/2 hertz. Dit is het
langzaamste niveau van de hersengolven. Dit gebied overheerst in
perioden van zeer diepe slaap, coma en verdoving.
7
Naast de alfatraining, die gericht is op een geleidelijke ontwikkeling waarbij rekening
gehouden wordt met de persoonlijke groei, de eigen mogelijkheden en
onmogelijkheden, bestaat er ook een meer technisch georiënteerde werkwijze. Deze
werkwijze, de biofeedback is ook een effectieve methode om snel te leren om naar
alfaniveau te ‘schakelen’. Gekoppeld aan een EEG en een monitor kan men bewust
de productie van alfagolven stimuleren. Hierbij ziet men op de monitor direct het
effect van zijn of haar inspanning. Deze werkwijze wordt echter alleen aangeraden in
het geval er sprake is van specifieke persoonlijke doelen die te maken hebben met
bijvoorbeeld concentratie voor studie en effectief gebruik van het geheugen. Voor
persoonlijke groei in meer algemene zin is de alfatraining veel geschikter. In het
dagelijks leven zal men immers meer nodig hebben dan eigenschappen die zijn
gebaseerd op conditionering. Men moet leren de nieuwe persoonlijke mogelijkheden
te ontwikkelen in samenspraak met hoe men zich reeds ontwikkeld heeft en de
persoonlijke doelen die men zich stelt in een wereld waarin men zich als
persoonlijkheid moet meten met anderen. De basis hiervoor wordt gelegd in de
alfatraining.
5 Opbouw van de training
Samengevat ziet de opbouw van de training er als volgt uit. Er vindt bij de eerste
bijeenkomst een kennismaking plaats waarbij ieders persoonlijk doel besproken en
omschreven wordt. In de loop van de training wordt steeds aandacht besteed aan
het bereiken van dit doel. Tijdens de bijeenkomsten luistert men naar de speciaal
ontwikkelde muziek waardoor men al in een bepaalde ‘alfastaat’ komt. Hierna krijgt
men door de trainer geleide meditatieoefeningen. Na deze oefening beschrijft men
zijn ervaring en wordt er kort geëvalueerd. Centraal staan bij de oefeningen
ademhalingstechniek, visualisatieoefeningen, kleurenbeleving en speciaal
ontwikkelde muziek.
Ademhaling
Het is belangrijk om op de juiste wijze te ademen. Om de ontspanning totaal te
ervaren, start de training met het leren van een juiste ademhaling, welke in alle
situaties altijd toepasbaar en werkzaam is. Tijdens de training ligt het accent op de
buik ademhaling.
Visualisatie
Visualiseren is het innerlijk voorstellen, inbeelden. Bekend is dat indien men een
negatief beeld van zichzelf heeft, de omgeving dit ook bevestigt. Dit bevestigt weer
het negatieve beeld dat men van zichzelf heeft. Zo blijven mensen jarenlang in
dezelfde niet gewenste patronen leven. Het is de kracht van de training om weer te
leren visualiseren, maar dan in positieve zin ten gunste van de persoon zelf.
Uiteindelijk geeft de vaardigheid om in positieve zin te visualiseren deelnemers de
sleutel tot verandering in de zelf gekozen richtingen.
Door het visualiseren van een eigen ideaal natuurgebied, wordt een zogenaamd
anker gecreëerd waar men op elk gewenst moment gebruik van kan maken. In
luttele seconden kan men, ook in een werksituatie, een voorstelling maken van dit
gebied en de daarbij behorende ontspanning oproepen. In de training zit een
8
systematische opbouw en naar verloop van tijd gaat men in dit natuurgebied gebruik
maken van een imaginaire werkkamer. In deze kamer zijn weer diverse acties
mogelijk, men gebruikt dat wat men voor zijn ontwikkeling of het bereiken van zijn
persoonlijke doelen nodig heeft. In werkelijkheid is men op een diep niveau gebruik
aan het maken van de mogelijkheden die het eigen diepere bewustzijn biedt.
Kleurenbeleving
Om voor een ieder het visualiseren mogelijk te maken, wordt de techniek van de
kleurenbeleving gebruikt. Door het noemen van een getal, tezamen met een kleur,
wordt een combinatie gelegd, hetgeen als een ‘haken en ogen’-systeem werkt.
Telkens als men van getal en kleur verandert, ‘telt’ men zichzelf op een dieper
meditatief niveau. Door later terug te tellen, komt men in eigen gewenst tempo weer
terug uit meditatie. De kleuren hebben volgens bepaalde uit het oosten afkomstige
opvattingen nog diverse andere betekenissen en effecten die te maken hebben met
de invloed van lichtfrequenties op acupunctuurpunten en bioresonanties.
Klanken
Het gebruik van de in de training gebruikte muziek kan gezien worden als een vorm
van klanktherapie. Het beluisteren van dit soort muziek wordt ook wel eens
aangeduid met "de pedagogiek van het luisteren". Dat is niet alleen letterlijk
bedoeld, door de bijzondere stimulering van het gehoor en de hersenen, maar ook
symbolisch, doordat deze geluiden, waarbij de gevoeligheid voor speciale
frequenties wordt aangewend, de mens in staat stelt om naar binnen te luisteren,
naar de eigen verborgen mogelijkheden. Door het beluisteren van deze muziek komt
men vanzelf op het alfaniveau. Het vormt dan ook een effectieve en zeer prettige
ondersteuning bij de training.
De basis voor klanktherapie is al tientallen jaren geleden gelegd. Sinds die tijd gaat
deze ontwikkeling in een gestaag tempo door. Vooral door nieuwe mogelijkheden op
opnamegebied en onderzoek worden de mogelijkheden tot ontwikkeling van dit soort
muziek steeds geavanceerder. Klanktherapie is een instrument om vitaliteit en
energie te stimuleren op basis van de fundamentele betekenis van klank, gehoor en
hersenen6. De naam therapie is misschien enigszins misleidend. Het gaat niet om
een therapie in de gebruikelijke zin maar om een mogelijkheid het verloren gegane
vermogen om te luisteren weer opnieuw te verwerven. De samenhang en de
werking berusten op de biologische verbindingen van de klankopnemende organen
met het gehele lichaam.
In de training luistert men naar de klanken uit de natuur. De muziek en de
natuurgeluiden waarnaar geluisterd wordt, zijn op een bijzondere manier toebereid
en zijn geschikt om het gehoor te regenereren. Hiermee kan zij dienen als een
toegangspoort tot lichaam en geest. Klanktherapie beïnvloedt het functioneren van
de hersenen. Omdat de hersenen kunnen worden opgevat als de schakelkast voor
het gehele lichaam, beïnvloeden de klanken dan ook het gehele lichaam.
6 "Werken met genezende klanken", van Ingo Steinbach. Daarin staat tot in detail hoe de werking van klanken ons lichaam en
leven beïnvloed.
9
Aroma’s
Binnen de training zal niet actief aandacht worden besteed aan aroma’s. Het gebruik
ervan wordt door deelnemers doorgaans alleen als ‘een prettige geur’ ervaren. Deze
geuren zijn gemaakt uit planten. Al eeuwenlang is de genezende werking van
planten bekend. Tegenwoordig gaan we weer meer gebruik maken van deze kennis.
Ook de kracht en uitwerking van geuren is opnieuw in de belangstelling komen te
staan. Van planten maakt men etherische oliën die gebruikt worden voor de
spirituele aromatherapie. De verschillende geurende etherische oliën hebben een
specifieke uitwerking op ons gestel. .
Van een aantal oliën is bekend dat ze de creativiteit verhogen omdat ze de
(intuïtieve kant van de) hersenen activeren. Het is een waardevol hulpmiddel bij
creatieve visualisatie en geleide fantasie. Naast een rustgevend effect zijn vooral
deze effecten de aanleiding voor het gebruik van etherische oliën bij de alfatraining.
De oliën die het meest worden gebruikt om meditatie gemakkelijker te maken, zijn
voornamelijk afkomstig van bomen met geurig hout of aromatische harsen.
Een aantal oliën wordt gewonnen uit zaden en vruchten, in het bijzonder die uit de
citrusfamilie. Speciaal aan hun energie wordt een ongekunstelde opgewektheid
ontleend. In de traditionele aromatherapie worden zij daarom vaak toegepast als
antidepressiva (7).
Dankzij recente en nog lopende research beschikken we thans over een schat aan
kennis over de fysieke eigenschappen en de werking van etherische oliën, zoals hun
chemische samenstelling, hun werking tegen bepaalde bacteriën en virussen, hoe
het komt dat sommige oliën gevaarlijk zijn, de wijze waarop zij in de bloedbaan
doordringen, hun uitwerking op de verschillende organen in het lichaam, het
mechanisme van de reuk en zelfs een beetje over hun uitwerking op de hersenen.
6 Praktisch gebruik in het dagelijks leven
Wij leven in een cultuur waarin aan rationeel denken grote waarde wordt gehecht.
Hierdoor komt het gevoel en de intuïtie nogal eens in de verdrukking. Vaak blijkt
echter dat het maken van zuiver verstandelijke keuzen en het verstandelijk
analyseren van persoonlijke kwesties niet altijd de juiste weg naar een prettig en
zinvol leven is. Het kan hierbij echter moeilijk zijn erachter te komen wat men
eigenlijk zou willen, wat wel een juiste keuze kan zijn. Om een balans te brengen
tussen verstandelijk beredeneren en het trachten te voelen wat goed is, is de
alfatraining zeer geschikt. Ze geldt als een van de meest beproefde technieken voor
het verbeteren van het evenwicht tussen lichaam en geest. Het is een vorm van
actieve meditatie en leert effectief gebruik te maken van intelligentie en bewustzijn.
De training is niet alleen bedoelt om een aangename toestand van ontspanning te
ervaren, maar om tevens gevoel, creativiteit en intuïtie te gebruiken om problemen
op te lossen of positieve veranderingen in het leven te bewerkstelligen.
7 Patricia Davis die het boek “Spirituele aromatherapie" schreef geeft aan dat bij spirituele aromatherapie de etherische oliën
worden gebruikt om invloed uit te oefenen op het etherische lichaam, de geest en op de ziel. De uitdrukking spirituele
aromatherapie duidt zo op het gebruik van deze oliën als een manier om het fysieke lichaam te genezen door invloed uit te
oefenen op het subtiele ofwel energetische lichaam van degene die de behandeling ondergaat.
10
De personen die deze training hebben gevolgd geven aan dat ze meer
zelfvertrouwen hebben gekregen en meer tot rust en tot zichzelf zijn gekomen.
Verder zit de kracht van de training in elke deelnemer zelf. Men krijgt een techniek
aangereikt die men thuis verder kan gebruiken en ontwikkelen. Het is geen cursus
met tijdelijke effecten, het is een investering waar men de rest van het leven mee
voort kan.
Enkele uitspraken van deelnemers na het volgen van de training:
“Belangrijkste positieve effecten van de training waren voor mij:
- eenvoudig om diep te ontspannen
- hulp in moeilijke of stressvolle situaties (voorbereiding bij ‘moeilijke’ gesprekken
b.v.)”
“Dankzij de meditatieoefeningen en de muziek kan ik me in korte tijd veel beter
concentreren, en ben een stuk rustiger geworden.”
“Ik heb krachten leren ontwikkelen waarvan ik het bestaan niet wist.”
“Ik heb me altijd heel thuis gevoeld op de training, dat maakt het voor een ‘beginner’
heel toegankelijk. De training heeft me uit een depressie geholpen. Ben anders naar
contacten en dingen gaan kijken. Laat dit ook zien in mijn gedrag. Het is voor mij
een verrijking!”
“Ik vond de training heerlijk, keek er elke week naar uit en mis hem nu ook. Het heeft
me de mogelijkheid gegeven om mijn lichaam en geest te ontspannen. Ik ervaar
meer rust in mezelf en heb ook meer zelfvertrouwen gekregen.”
“Ik heb deze training heel fijn gevonden. Veel ‘geestelijke’ rust gekregen. Ben ook
van plan om er thuis mee door te gaan.”
“In alle drukte van het leven waren de samenkomsten ‘de strohalm’ waaraan ik me
vastgreep.
De heerlijke muziek gaf me een het zalige gevoel van een zonnige zondagochtend.
De watergeluiden spoelden de scherpe kantjes van alles af.”
“Deze training heeft mijn hele leven veranderd. Ik zie de dingen nu positief, dingen
waar ik me vroeger druk om maakte gaan nu langs mij heen. Mensen vinden mij
spontaner en opener geworden.”
JulienMoorrees
JulienMoorrees mei 19 '11
Zijn er nog andere methodes om het te leren? Ik zie nu dit:"Ik heb het ontdekt als ik ging slapen. Als je het proces van in slaap vallen op het juiste moment stopt zit je precies in een alfa-staat. Er is een andere methode: aftellen, van 100 naar 1. Als je verder gevorderd bent is aftellen van 20 naar 1 voldoende. en de experts doen de overgang naar alfa onmiddellijk. "

Is dit het enige?
Serenity
Serenity mei 19 '11
Kweetnie?
Zou het?
Serenity
Serenity okt 26 '12
Origineel bericht van: NiMS
Zijn er nog andere methodes om het te leren? Ik zie nu dit:"Ik heb het ontdekt als ik ging slapen. Als je het proces van in slaap vallen op het juiste moment stopt zit je precies in een alfa-staat. Er is een andere methode: aftellen, van 100 naar 1. Als je verder gevorderd bent is aftellen van 20 naar 1 voldoende. en de experts doen de overgang naar alfa onmiddellijk. "

Is dit het enige?

En Nims al geoefend?!?!?
Aangezien ik de reksen van 100 naar 0 en van 0 naar 200 al kon dromen ging ik ook maar het alfabet van voor naar achter en van achter naar voor opnoemen hihi misschien hielp dat dacht ik.
Pagina's: Vorige 1 2

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki