Loading...
nl

Tweelingzielen, Zielsverwanten: Wat zijn dat?

JulienMoorrees
JulienMoorrees nov 2 '06
Bron: http://www.goedzo.com/index.php/2005/04/12/tweelingzielen_zielsverwanten_wat_zijn_d

Relaties zijn constant in beweging; zo ook de onze. Als de ene partner in een bewustwordingsproces zit, heeft dat zijn weerslag op de relatie. Als de ander dit niet kan volgen, komt de relatie onder druk te staan.

Bestaan zielsrelaties echt? Zijn deze theorieen waar? Of is het slechts een romantisch beeld van de ”ideale' relatie?

Definities
Relatie een verbintenis tussen twee mensen.

Tweelingziel twee zielen (mensen) die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces.

Zielsverwanten dit zijn mensen die uit verschillende zielen voortkomen. Ze hebben op aarde dezelfde les te leren en zijn derhalve enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar ”niet meer nodig hebben', kan deze relatie uiteenvallen.

Theorieën
Er bestaan diverse theorieën over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid, over zielsverwanten/tweelingzielen en over de daaruit voortvloeiende relatievormen. Deze theorieën zijn te vinden in bronnen van bekende wijsgeren (Plato) en tradities/stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, Hindoeisme, Gnosis, Islam, Soefisme, Summit Lighthouse). Ook bekende ”zieners' (Joseph Rulof, Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg) hebben hun visies over zielsrelaties.
Het viel ons op dat in deze diversiteit aan theorieën en visies een ”rode draad' herkenbaar is, een grootste gemene deler. Deze rode draad zie je steeds weer terug in boeken en internetsites over zielsrelaties.

Deze ”rode draad' is als volgt
· Er is een oerbron, een goddelijke bron, waaruit alle zielen voortkomen en waarnaar ze ooit terugkeren.
· Door een bepaalde oorzaak zijn er zielen in tweeen gesplitst, in twee complementaire delen.
· Die gesplitste zielen maken gedurende vele incarnaties groei-, bewustwordingsprocessen door.
· De aarde blijkt hiervoor een ideale leerplek te zijn.
· Elke helft van de gesplitste ziel volgt zijn eigen trajekt, afhankelijk van zijn karma.
· Het verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft is de (onbewuste) aanzet tot bewustwording, want de herkenning van de zielspartner kan pas plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben.
· Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar en voor eeuwig.
· Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het inlossen van karma. Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een versneld tempo.
· Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron.

Verschillen
Er zijn twee opvallende verschillen over die herkenning, of versmelting met de wederhelft. De vraag is dan wie de wederhelft is. Is dit inderdaad een zielspartner in menselijke gedaante, die je ontmoet en waarmee die heftige herkenning plaatsvindt? Of, is het het moment waarop bij ieder individu afzonderlijk de animus (mannelijk deel) en de anima (vrouwelijk deel) volledig in evenwicht met elkaar zijn gekomen. Het moment, waarop je in alles vrede hebt met jezelf en je op aarde niets meer te leren hebt? De meningen hierover zijn verdeeld.

Wat ons boeit, is dat de genoemde theorieën al heel oud zijn en heel divers van aard. Toch is er die ”rode draad'. Is dit wellicht een aanwijzing voor de waarheid ervan? Of zijn deze theorieën mooie verhalen of legendes, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei?

Onstaan tweelingzielen
Hieronder volgt een samenvatting , uit diverse boeken, van wat we erover gelezen hebben

Het begin.
Er is ooit een toestand geweest (voor ons bestaan op aarde) waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron. Deze oerbron is een toestand van gelukzaligheid, die ook omschreven wordt als nirvana, het Licht, oerenergie, God, e.d. In deze toestand waren de zielen tweeslachting/androgyn (=zowel man als vrouw), dus compleet. In deze fase was er alleen sprake van energie, dus niet van materie.

Ooit zijn zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze oerbron. De oorzaak wordt of onduidelijk of niet omschreven. Het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke kern en er daardoor steeds verder van verwijderd raken.

Verwijdering van de bron.
Deze verwijdering ging samen met verdichting van de oerenergie in materie. Zodoende ontstond er voor deze zielen behoefte aan een plaats om te verblijven (de aarde) en een lichaam als huisvesting. En hier komt dan het scheppingsverhaal van de aarde om de hoek kijken: de zielen kregen de aarde als verblijplaats en de mogelijkheid hier lessen te leren, te groeien in (zelf)bewustzijn zodat terugkeer naar de oerbron uiteindelijk weer mogelijk wordt.

De scheiding.
Rondom de schepping van de aarde vond ook de splitsing van de zielen in een mannelijk en vrouwelijk deel plaats. Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de oerbron. Volgens anderen als mogelijkheid tot groei. De gelukzalige toestand van het nirvana
is weg en de zielen houden een terugverlangen naar deze toestand in zich. De mannelijke en vrouwelijke delen gaan gedurende vele levens hun eigen leven leiden en bouwen elk hun eigen karma op.

Door de scheiding van de wederhelft ontstaat er ook het (onbewuste) verlangen naar hereniging/eenwording. Onbewust is er het weten dat die andere helft, het complement bestaat.

Ontmoeting/herkenning.
De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geincarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen. Dat herkennen vindt plaats op zielsnivo en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beiden. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden. Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsnivo heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg dat ze bij hun ontwikkeling hun energieen gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt. Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe v.w.b. de ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die eigenschappen die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfekt aan. Het is dan aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.

Ondanks het feit dat de kans op een ontmoeting klein is, komt het nu (Aquarius-tijdperk) vaker voor dan voorheen. De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval herkend worden aan een sterke band met iemand e/o sterke overeenkomsten. Ook haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuitie, die aangeeft het zeker te weten. Het schijnt dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen.

Zielsverwanten.
Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep. Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht. De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden. Er scheidde zich eerst groepen
zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten), totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden.
Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen. Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.

Een ontmoeting tussen tweelingzielen en de herkenning is niet hetzelfde. Tweelingzielen kunnen elkaar ontmoet hebben, zonder dat (wederzijdse) herkenning plaats vindt. De herkenning is namelijk pas mogelijk als beiden al een voldoende mate van zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. Is deze fase nog niet aangebroken dan kunnen ze een relatie hebben zonder te beseffen, dat ze tweelingziel zijn. Mogelijk is er dan al wel sprake van aantrekkingskracht.

Herkenning
De herkenning is een heftig moment, vaak omschreven als 'liefde-op-het-eerste-gezicht'. In bijna alle boeken staan er voorbeeldverhalen van deze gebeurtenissen. Vaak wel erg romantisch omschreven, zodat het verschil tussen die 'liefde-op-het-eerste-gezicht' en een zielsherkenning vervaagt. De vraag die dan opkomt is hoe een tweelingziel te herkennen is.

Maar er wordt ook gezegd dat bij wederzijdse herkenning enige vorm van twijfel niet meer bestaat. De betrokkenen weten, vanuit hun intuitie, vanaf dat moment absoluut zeker wat er aan de hand is.

In twee boeken wordt er wel ingegaan op herkenningspunten:

Tweelingzielen / Patricia Joudry (zie literatuurlijst):

* Fundamenteel gevoel van eenheid in de relatie
* Gaan samen als 1 vooruit.
* Zelfde graad van geestelijke ontwikkeling.
* Het blijven 2 individuen; ze complementeren elkaar.
* Je weet dat deze relatie een doel heeft, hoewel dit doel zich pas later kan ontvouwen.
* Zielsliefde gaat verder dan 'romantische liefde', c.q.. verliefdheid.
* Men doet elkaar niet opzettelijk pijn, er zijn geen steken onder water, er is geen behoefte elkaar te straffen.
* Men voelt elkaars pijn, dus de pijn van de ander moet z.s.m. opgelost worden. T.b.v. het geheel.
* Gelijke aard, of juist complementair.
* Dezelfde wilskracht in crisissituaties.
* Strijd wordt snel bijgelegd en tot op de bodem uitgepraat.
* Onvoorwaardelijke liefde naar elkaar.

Seelenpartner / Judy Hall:
Zij komt met de volgende vragen:

* Troffen jullie blikken elkaar terwijl de kamer vol mensen was?
* Had je hartkloppingen?
* Had je het gevoel van spontane herkenning?
* Had je een onverklaarbare afkeer van die persoon?
* Wou je wegvluchten?
* Had je het gevoel door een magneet aangetrokken te worden?
* Heb je afschuw gevoeld?
* Had je het gevoel gestraft te worden?
* Voel je je dwangmatig verbonden aan die persoon, ongeacht wat er gebeurt?
* Heb je het gevoel te zullen sterven, als jullie uit elkaar gaan?

Als je 2 of 3 vragen met 'ja' beantwoord hebt, dan heb je waarschijnlijk met een zielsverwant of tweelingziel te maken.

Relatieontwikkeling
Behalve belangrijke godsdiensten, ”zieners', e.a. houdt de alternatieve psychotherapie zich ook bezig met relatieproblemen, die wellicht het gevolg kunnen zijn van karmische verbindingen. In de literatuur (boeken/internet) over dit onderwerp vonden we bepaalde fases die relaties door kunnen maken. Deze fasering hebben we in onze relatie ook ervaren. Omdat het er in zo'n ontwikkelingsproces heftig aan toe kan gaan, vraag je je regelmatig af wat de diepere betekenis is van dit alles. Zodoende kwamen we ertoe een vergelijking te maken tussen deze fases en de tweelingzielentheorie.

1) De onbewuste fase
Misschien ook wel te omschrijven als verliefdheid of onwetendheid, de periode dat je je nog niet (veel) stoort aan de ”fouten' van je partner. Je geniet, je leeft je leven, doet samen leuke dingen en er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Misschien is deze fase ook wel te beschrijven als de romantische liefde. Er zijn wel meningsverschillen, maar deze zijn niet van ernstige aard en (makkelijk) oplosbaar. Of er is geen motivatie er iets aan te doen, om de romantische situatie niet te verstoren. Het gaat meestal om dingen van buitenaf. Je houdt je nog niet bezig met bewustwording en groeiprocessen. Latent is er wellicht belangstelling naar het ”waarom op deze aarde', maar verder doe je er niets mee. In ons geval wisten we niet van het bestaan van tweelingzielen af.
In de tweelingzielentheorie zou dit wellicht de fase kunnen zijn, waarin de partners elkaar nog niet herkennen. Ze hebben een relatie met elkaar, maar ze zijn nog niet voldoende ontwikkeld om de versmelting plaats te laten vinden. Het is ook maar de vraag of die versmelting in dit leven plaatsvindt en of deze partner je tweelingziel wel is.

2) De bewustwording
De oppervlakkigheid wordt minder en je gaat je steeds meer storen aan onvolkomenheden van je partner. Een andere aanleiding kan zijn, als een van de partners in een psychische crisis terechtkomt. Beiden probeer je elkaar te veranderen, wat uiteraard tot problemen leidt. Op z'n best geef je je partner de schuld van alle onderlinge problemen. De meningsverschillen worden ruzies en de aanleiding lijkt nu meer van binnenuit te komen. Wij zochten de oplossing in alternatieve psychotherapie, waardoor we beiden in een bewustwordingsproces terecht kwamen en meer naar onszelf gingen kijken in plaats van de ”fout' bij de ander te zoeken.
Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een fase, waarin de partners elkaar helpen bij de bewustwording zonder te beseffen wie ze zijn. Voor ons was dit de fase waarin we werden geattendeerd op het bestaan van tweelingzielen. Verder weten we niet, wat er van deze theorie op ons van toepassing is. We weten wel dat we voor elkaar bestemd waren/zijn, we zouden dus heel goed tweelingzielen kunnen zijn.

3) Uit elkaar gaan of verdieping
Nu komt er een fase van overweging. De relatie is niet meer, zoals deze vroeger was en zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Er is een partner veranderd, of beide partners zijn niet meer degenen van vroeger. Je vraagt je af, of je met deze partner verder wil en kan. Passen de partners nu niet meer bij elkaar, dan is het waarschijnlijk beter om uit elkaar te gaan. Misschien is dit in de tweelingzielentheorie een aanwijzing, dat deze relatie gebaseerd was op een zielsverwantschap.
Besluit je bij elkaar te blijven, dan kan er een verdere verdieping van de relatie plaatsvinden. Beiden leven nu meer (zelf)bewust, waardoor ze elkaar meer te bieden hebben en elkaar vrij kunnen laten. De band voelt hechter.
Misschien is dit, wat er in de tweelingzielentheorie wordt verstaan onder de herkenning. In ieder geval is bij ons dit proces geleidelijk verlopen en was het geen heftig moment. Het lijkt ons dus dat er voor de echte herkenning van een tweelingziel nog meer nodig is dan een verdieping van een relatie.

Literatuur
In veel literatuur over tweelingzielen vonden we beschrijvingen van relaties, die ons deden denken aan de romantische, onbewuste fase. Toch worden deze omschreven als de fase van herkenning.
In een andere boeken (o.a. Seelenpartner / Judy Hall) wordt een tweelingziel juist omschreven als diegene, die je optimaal helpt bij je zielsontwikkeling. Dit hoeft er echter niet altijd zachtzinnig aan toe te gaan, zeker als je partner als spiegel fungeert. De voorbeelden die zij erbij noemt, duiden juist op stormachtige ontwikkelingen in relaties. Soms zelfs zo erg, dat de betrokkenen wensten hun tweelingziel nooit ontmoet te hebben.
Beide visies staan hier haaks op elkaar. Zijn ze beiden waar?

Invalshoeken
Reguliere wereld

Tweelingzielen is een begrip uit de esoterische/alternatieve wereld. In de reguliere wereld bestaan ook termen/begrippen om soorten relaties aan te duiden. De meest gebruikte zijn:

1) de super-romantische relatie onwerkelijkheid is hier troef, men knuffelt elkaar ”dood'.

2) de leerling-meester relatie de een is (totaal) afhankelijk van de ander, een spel van macht en onmacht.

3) de alles samen-doen relatie 2 doen meer dan 1, twee-plus derhalve, maar kan ook de onafhankelijkheid c.q.. eigen identiteit in de weg staan.

4) de onmogelijke relatie ze hebben elkaar eigenlijk geen relatie te bieden, of er is sprake van volstrekt verschillende milieus / afkomst.

5) de haat-liefde relatie ze kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Na elke ruzie is er weer een totale verzoening, tot de volgende ruzie er aan komt!!!

Hoewel het moeilijk is in deze indeling het tweelingzielen principe te herkennen, is het derde type, het alles samen doen het meest aannemelijk.

Tweelingzielen helpen elkaar in hun groeiprocessen, ze spiegelen elkaar (hoewel er ook sprake kan zijn van een echt haat liefde patroon). Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielen relaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsnivo dus.

De alles-samen-doen-relatie = voorbestemd voor elkaar = tweelingzielen

Astrologie

In de astrologie zijn tweelingzielen en zielsverwanten bekende begrippen. Bijvoorbeeld, de bekende schrijfsters van astrologieboeken Linda Goodman en Judy Hall, hebben het over personen, die er heel zeker van zijn, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Het gaat dan vaak om karmische relaties. Er is een grote aantrekkingskracht op (on)bewust nivo. De te leren lessen kunnen heftig zijn en de relatie onder druk zetten.

Om dit astrologische principe verder te verduidelijken hierbij enige citaten uit onze eigen synastrie (relatiehoroscoop).
- de een leert de ander om te groeien, men is elkaars spiegel.
- een gemeenschappelijk, gedeeld levensdoel. Lotsverbondenheid.
- de relatie wordt/is intens, men inspireert elkaar. Bij spanning kan dit leiden tot machtsmisbruik (haat-liefde). Als de lessen voldoende zijn geleerd, kan dit eindigen in vrede.
- er is een sterke onderlinge aantrekking, zonder dat men die kan uitleggen. De aantrekkingskracht is er 'gewoon', ook in minder goede tijden.
- een intensieve en duurzame samenwerking. Bij spanning zet men elkaar onder druk, remt men elkaar af, soms met 'geweld'.

Uit deze citaten zou men kunnen afleiden, dat wij een relatie hebben die 'dieper' gaat de 'gewone' relaties.
Wij ervaren onze relatie in ieder geval als karmisch/zielsverwant.
Delen:
Thomas A
Thomas A nov 12 '06
wat ik maar steeds vergeet te melden. Ik vind dit een geweldige compulatie wijsheden!!!!

Thomasje
Eagle
Eagle nov 13 '06
Tweede poging een bericht te plaatsen.
Goedendag allemaal,
Via een andere site-forum ben ik hier terecht gekomen en heb met interesse kennis genomen van het één en ander hier.
Dit item over tweelingzielen/stralen heeft mijn interesse gewekt.
Hoe ga je met het volgende om?
Stel U heeft een relatie. Op zeker moment komt U in kennis met Uw tweelingziel/straal op welke manier dan ook in de vorm van een persoon.
Dan kan zich er een probleem voordoen, want U heeft al een relatie. Hoe los je dat dan op een liefdevolle manier op?
Wat gaat U dan doen? Kiest U ervoor om te scheiden en met Uw tweelingziel/straal verder te gaan of kiest U ervoor om met zijn drieën verder te gaan?
Want U weet ongetwijfeld dat aardse wetten en regels over het algemeen hier niet in voorzien.
De maatschappelijke aanvaarding is nog maar zo zo.
Wat is Uw mening, wat zou U het liefst willen en lijkt U dat haalbaar?
Gr. Eagle.
JulienMoorrees
JulienMoorrees nov 15 '06
Hallo Eagle,

Ten eerste welkom hier. De vraag die je stelt is een hele moeilijke. En bestaat eigenlijk uit een paar sub-vragen die je verder kunnen helpen. Het probleem is eigenlijk dat je de relatie met je tweelingziel en de relatie met je partner over dezelfde kam scheert. Dit kan echter niet vind ik persoonlijk.

Beantwoord eens de volgende vragen:
1. Ben je gelukkig in je huidige relatie, losstaand van je tweelingziel?
2. Wat voor gevoel krijg je als je partner thuiskomt met haar / zijn tweelingziel?
3. Heb je ook fysieke aantrekkingskracht met je tweelingziel?
4. Ben je verliefd? Zo ja, waarop ben je precies verliefd? Is het de persoon, of is het het gevoel?
5. Geloof je, dat de perfecte relatie bestaat?
Lena
Lena jul 13 '08
http://www.spiritualiteit.com/?sid=artikel&aid=23

Tweelingzielen
"De hoogste staat van menselijke liefde is…de eenheid van één ziel in twee lichamen" - Sri Aurobindo

Wat een intrigerende gedachte, dat er ergens op deze aarde of in de sferen iemand is, die je tweelingziel is. Iemand die samen met jou één ziel vormt, waarbij de een het vrouwelijk deel en de ander het mannelijk deel vertegenwoordigd. Stel je voor, dat je deze persoon zou ontmoeten. Wat zou er dan gebeuren? Herken je elkaar in een flits of moet de herkenning "groeien"? Ben je de persoon misschien al voorbij gelopen zonder hem of haar een blik waardig te keuren? Heb je levens samen gedeeld of is het juist de bedoeling dat je elkaar nooit ontmoet tijdens het leven op aarde? Is de uiteindelijke vereniging alleen voorbestemd om plaats te vinden na de dood?

Het begrip tweelingziel roept ook romantische gedachten op. Het idee dat er iemand is die perfect bij je past is op de onvolmaakte aarde een heerlijke gedachte. Is dat ook zo? Zou het zo zijn dat, als je met deze persoon een relatie hebt, alles vanzelf gaat en je geen problemen tegenkomt? Of houd je elkaar een spiegel voor waardoor je beiden een grote stap verder kunt komen in je ontwikkeling? Iets dat waarschijnlijk gepaard gaat met groeipijnen?

Steeds vaker hoor je tegenwoordig verhalen van mensen die hun tweelingziel hebben ontmoet. Is het iets wat hoort bij deze tijd? Hoe weet je of iemand echt je tweelingziel is en of het niet een heftige verliefdheid betreft?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen ben ik op onderzoek uitgegaan. Er zijn wat boeken geschreven over dit onderwerp en op Internet zijn er een aantal sites die specifiek op dit onderwerp ingaan. Hierin zijn ook persoonlijke ervaringen van mensen opgenomen. Aan het eind van dit artikel is een literatuurlijst opgenomen zodat je je, als je door het onderwerp tweelingzielen geboeid bent, er verder in kunt verdiepen.

Het begrip "ziel"

Als we de tweelingziel willen begrijpen moeten we eerst weten wat het begrip "ziel" inhoudt. Het begrip geest en ziel wordt vaak door elkaar gebruikt. De ziel kan gezien worden als het deel van de mens dat goddelijk is, dat zuiver is. We zijn allen ontstaan uit God, de bron, het Al. Onze ziel kan gezien worden als ons goddelijk deel en is onsterfelijk. Tijdens onze vele levens, waarvoor we iedere keer een ander lichaam krijgen, groeit onze geest. Onze geest wordt gevormd door het totaal van al onze ervaringen en onze persoonlijkheid en is de verbinding tussen ons lichaam en onze ziel. Als onze geest zich bewust wordt van het doel van het leven en zich inzet om het leven zo goed mogelijk te volbrengen kan ze contact maken met de ziel. De ziel wil dolgraag dat de geest zich ontwikkelt en zal deze zo mogelijk stimuleren en ondersteunen op haar weg terug naar het Licht, naar God.

Het ontstaan van de tweelingziel

In “Tweelingzielen” van Patricia Joudry en Maurie Pressman wordt aangegeven dat de schepping wordt gekenmerkt door de beweging van deling en hereniging. In een voortdurend delingsproces krijgt de goddelijke energie vorm en ontstaan er groepen zielen. Deze groepszielen scheiden zich af in kleinere eenheden met ieder eigen kenmerken. Hoe kleiner de groep, hoe sterker de onderlinge samenhang. Uiteindelijk wordt ook de laatst overgebleven ziel gesplitst, en wel in een mannelijk en een vrouwelijk deel. Ze behouden de kiem van de ander in zich en gaan beiden hun eigen weg. Tijdens duizenden levens doen beide delen ervaringen op en zijn ze op zoek naar de verloren wederhelft. Uiteindelijk zullen ze zich weer verenigen in een perfecte eenheid. Tijdens de vele levens zullen ze regelmatig mensen tegenkomen die behoren tot hun groepszielen en ook zielsverwanten genoemd worden.

Zielsliefde

Je tweelingziel is de andere kant van jezelf en is mateloos fascinerend.Hij of zij is je complement en vult je perfect aan. Het brengt je wat je ontbreekt, wat je graag wilt en waar je voor open staat. Het vergroot je individualiteit door de eenwording. Zielsliefde doordrenkt alle lagen van het zijn, verlicht de geest, zuivert het gevoel en verenigt de lichamen in een geheiligde seksualiteit. Het lichamelijk samenzijn bevredigt veel dieper en breder dan alleen seksueel. Je bereikt een staat van lichamelijke en geestelijke gelukszaligheid die in ieder deel van het lichaam en de ziel wordt gevoeld.

"Wat we het liefste deden was heel eenvoudig: naast elkaar op de bank zitten, de armen om elkaar heen en de energieën in ons lichaam voelen dansen. We gingen dan zozeer in elkaar op dat we ergens vertoefden waar de dood een vreemde is en waar alleen Liefde straalt, waar de zielen zich voor alle eeuwigheid verenigingen en een enkele omhelzing het hemelgewelf optilt - de eenvoudigste manier om te ontdekken dat het God is, die zich in een dergelijke tweelingzielliefde personifieert" (tweelingzielen, Joudry/Pressman).

Het is niet zo dat tweelingzielen nooit ruzie of onenigheid hebben. Wel zullen ze in tijden van conflict snel naar een oplossing te zoeken. Omdat tweelingzielen een deel zijn van elkaar voelen ze namelijk elkaars pijn. Door de pijn van de ander te beëindigen helen ze ook zichzelf. Door de botsingen wordt de relatie sterker. De conflicten zullen minder worden en de groei draait dan hoofdzakelijk om het innerlijk. Hierbij helpen ze elkaar. Omdat tweelingzielen elkaar zullen helpen bij hun ontwikkeling zullen ze elkaar liefhebben op de manier die ze nodig hebben, wat misschien niet de manier is wat ze zouden willen.

De ontmoeting

In veel gevallen worden tweelingzielen op een bijzondere manier bij elkaar gebracht met de hulp van hogere krachten. Dit kan alleen als iedere helft de hoogste graad van onafhankelijkheid heeft bereikt. Het hoeft niet zo te zijn dat je je tweelingziel direct herkent als je deze voor de eerste keer ontmoet. Het kan best dat je de betreffende persoon al een tijdje kent maar nog niet hebt herkend. Maar het moment dat de herkenning plaatsvindt is voor iedereen een intens moment.

"Bij de ontmoeting verkeer je even in een bewustzijnstoestand die buiten onze tijd en ruimte valt. Je beseft dat je daarna nooit meer dezelfde zult zijn. Voor het eerst in je leven voel je je niet meer eenzaam: je hebt iemand
gevonden die je in je diepste wezen kent zonder ingewikkelde verklaringen over je verleden en je daarmee samenhangende persoonlijkheidsstructuur. Het is een thuiskomst, maar tegelijkertijd weet je dat dit nog maar het begin is van de reis" (tweelingzielen, Joudry/Pressman)

Pas als we onze eigen God-identiteit vinden kunnen we de weg vrijmaken voor de aansluitende spirituele potentie van onze tweelingziel volgens Elizabeth Clare Prophet (Zielenkameraden & Tweelingzielen). Negatief karma wordt namelijk versterkt door de aanwezigheid van de tweelingziel. Als je je tweelingziel dus tegenkomt als je deze nog niet kan herkennen bestaat de mogelijkheid dat het zwaar voor je wordt. Als het inzicht wel aanwezig is kun je elkaar helpen bij het goedmaken en zul je de vreugde kunnen delen van elkaars goede karma. Naast het nog niet klaar zijn voor de verbinding kunnen er zich omstandigheden voordoen die het samenkomen van de tweelingzielen bemoeilijkt. Er kan sprake zijn van een bestaand huwelijk van een of beiden, ze kunnen erg ver van elkaar af wonen, ze kunnen erg verschillend van leeftijd zijn of misschien zijn er mensen die proberen hen uit elkaar te houden.

De spirituele wetten staan hier niet zonder meer boven de aardse. Een verantwoordelijke huwelijkspartner zal zich niet zondermeer afwenden van zijn verantwoordelijkheden, ook al komt hij zijn tweelingziel tegen. Er is altijd een reden dat een ontmoeting in een bepaalde context plaatsvindt. Misschien zijn ze geroepen om gezamenlijk dienstbaar werk te verrichten dat ze beter tot stand kunnen brengen als vrienden en collega's dan als geliefden. Als tweelingzielen samen zijn stimuleren ze elkaar in hun groei. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. In hun diepste binnenste zijn ze ervan overtuigt dat ze samen zijn gebracht met een doel. Als ze dat duidelijk is geworden zullen ze zich als één wijden aan dat waarvoor ze zijn voorbestemd.

Is een intense liefde altijd een tweelingziel?

Een intense liefde kan volgens Profet het gevolg zijn van het feit dat men tweelingziel van elkaar is maar er kan ook sprake zijn van zielskameraden of zelfs dat er karma in het spel is. Hoe zwaarder het karma, hoe groter zal de indruk zijn die je op elkaar maakt bij een eerste ontmoeting. Een groot verlangen om goed te maken zal ten onrechte verward kunnen worden met het zijn van tweelingzielen. De karmische band veroorzaakt namelijk een sterke binding. Zielskameraden of zielsverwanten worden omschreven als zielen die samen werken aan het meesterschap over hetzelfde type karma en het ontwikkelen van soortgelijke energieën. Het is dan ook logisch dat de ontmoeting met een persoon die tot deze groep behoort veel indruk op je maakt en gevoelens van herkenning oproept. Je bent verwant aan elkaar en veelal met dezelfde dingen bezig. Ondanks een innige relatie is er toch sprake van verschillende zielen. Je deelt dus niet je ziel met een zielsverwant. Maar je voelt je wel verwant aan elkaar en helpt elkaar bij de zelfontplooiing. Maar ook is het dus mogelijk dat de intense liefde die je voelt voor een persoon inderdaad veroorzaakt wordt door het feit dat deze persoon je tweelingziel is. Als je "gewoon" verliefd wordt verlies je je meestal in de ander. Bij tweelingziel hereniging daal je af naar de diepten van het ware zelf, de woonplaats van je ziel en blijf je dus bij jezelf. Het gaat dan ook veel dieper dan een verliefdheid. Er is een gevoel van eenheid: eenheid in visie, in doel en in gevoel. Daarom gaan tweelingzielen snel vooruit in ontwikkeling als de verbinding tot stand is gekomen. Ze gaan met grote zorg met elkaar om, zodat iedere pijn anders dan groeipijn zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Ze zullen op elkaar lijken in gevoeligheid, in de waardering van de schoonheid en in de aanvaarding van het tegendeel daarvan. In tijden van tegenspoed zullen ze dezelfde mate van volharding en wilskracht kennen. Veel tweelingzielen kunnen elkaar in hun dromen ontmoeten, elkaar feilloos aanvoelen op afstand en reizen maken in gezamenlijke uittredingen. Qua persoonlijkheid kunnen ze zich heel verschillend ontwikkeld hebben zodat ze op het eerste gezicht heel anders zijn.

"…we hadden elkaar de weg naar het hart gewezen. Toen we pas bij elkaar waren raakten we wel eens geërgerd over de verschillen tussen ons. Maar al snel ontdekten we dat daarin juist het geheim van heelheid school. We waren verschillend, de een Hemel, de ander Aarde, en dat was precies wat we moesten zijn. Samen, verenigt in het Hart, waren we heel, vonden we die voornaamste eenheid die geen van ons apart kon bereiken" (tweelingzielen,Joudry/Pressman)

Zielskameraden, zielsverwanten (soulmates)

In Soul Mates beschrijft Terra Wolfe dat soulmates leden zijn van je kosmische familie vanaf je eerste incarnatie. In het aardse leven zijn je familie en goede vrienden vaak soulmates die met een karmisch doel samen zijn geïncarneerd. Ze verschijnen in je leven om je te helpen met je spirituele groei. Sommige soulmates blijven lange tijd bij je in de buurt, anderen zijn slechts een korte periode in je leven. Misschien heb je een karmische schuld in te lossen bij één van je soulmates en doe je dat door die persoon te helpen en deze lief te hebben in dit leven. Of je moet je zielsverwant vergeven voor wat hij of zij jou heeft aangedaan in een vorig leven. Als je dat doet kan dit een grote opluchting zijn en groei en inzicht tot stand brengen. Het helende effect van liefde is prachtig. Als je iemand ontmoet die je het gevoel geeft dat het familie is, is het zo goed als altijd een soulmate.

Ook mensen die een grote invloed hebben gehad op je leven, die een verandering tot stand hebben gebracht bijvoorbeeld zijn meestal soulmates. Wolfe maakt onderscheid tussen mensen waar je een karmische connectie mee hebt (al dan niet je partner), je karmic life-mate (iemand die in vele levens reeds je partner is geweest) en je twin-flame oftewel tweelingziel. Vaak incarneert je tweelingziel niet tegelijkertijd met jou maar helpt je van de andere kant in dit leven.

Eens een man, altijd een man?

Joudry en Pressman geven in hun boek aan dat het mannelijk deel van de tweelingziel altijd als man zal incarneren en het vrouwelijk deel altijd als vrouw. Zij gaan ervan uit dat het vrouwelijk deel van de ziel de yin kant ontwikkelt en het mannelijk deel de yang kant. De tweelinghereniging kan alleen plaatsvinden als de man volledig en sterk in zijn manzijn staat en de vrouw in haar vrouwelijkheid. Een werkelijk sterke vrouw voelt zich volgens Joudry en Pressman sterk en gelukkig in haar vrouwelijkheid en prettig in haar secundaire mannelijke aard. Zo ook de man. Door de hereniging worden beide krachten in balans gebracht en versnelt dit de vooruitgang naar een volmaakte eenheid. In de boeken van Jozef Rulof kunnen we lezen dat we soms als man en soms als vrouw zullen reïncarneren, om op deze wijze beide delen te ontwikkelen. Dit zou betekenen dat je tweelingziel in dit leven van hetzelfde geslacht zou kunnen zijn. Als je als heteroseksueel door dit leven gaat kan dat een heftige impact hebben. Ook Elizabeth Clare Prophet spreekt van incarnaties in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen van zowel jezelf als je tweelingziel. Volgens haar zijn we in verschillende levens al verschillende soorten relaties aangegaan met onze tweelingziel, variërend van man/vrouw tot moeder/zoon en broer/zus. Terra Wolfe beschrijft eveneens dat tweelingzielen van dezelfde of het tegengestelde geslacht kunnen zijn maar geeft aan dat ze meestal het tegengestelde geslacht aannemen in een gezamenlijk leven.

De voorbereiding

Joudry en Presmann geven aan op welke manier je je kunt voorbereiden op de ontmoeting met je tweelingziel. Voordat je je kunt herenigen met je wederhelft moet je een betrekkelijk hoge graad van heelheid en volledigheid in jezelf hebben bereikt en in staat zijn alleen te leven zonder gevoelens van eenzaamheid of ontoereikendheid. De volgende punten zijn een hulp om dat te bereiken. Neem het besluit om:
je innerlijke vreugde te cultiveren (je zult dan voldoening in je leven vinden)
je materiële situatie te accepteren
meer in contact komen met je spirituele zelf door het volgen van cursussen/trainingen
je talenten, op welk gebied ook, te ontwikkelen
respectvol met je lichaam om te gaan en er goed voor zorgen
aandacht te besteden aan de beelden en geluiden die je omringen, zorgen ze voor rust of hebben ze een verkeerde beïnvloeding
meer tijd vrijmaken voor de eenwording met de natuur, tijd in de natuur doorbrengen
belangeloos hulp te bieden aan anderen


Om de persoonlijkheid klaar te maken voor de ontmoeting met de tweelingziel moet geleerd worden van anderen te houden, met al hun gebreken. Daarnaast zijn geduld, tolerantie, inlevingsvermogen, duidelijke communicatie, onthouden van kritiek en het beheersen van je agressie en seksuele energie belangrijke punten. Lang niet iedereen zal in dit leven zijn tweelingziel vinden. Misschien leeft hij/zij niet tegelijkertijd met jou op aarde maar werkt hij/zij in de sferen. Waar je tweelingziel ook is, hij of zij heeft je steun en liefde nodig en alles wat je doet en denkt heeft ook invloed op zijn of haar leven. Daarnaast werken de voorbereidingen van dit leven ook door in je volgend leven. En op een dag is het voor iedereen zover!

Ook Prophet geeft een manier aan om jezelf voor te bereiden op de hereniging met God en je tweelingziel. Je kunt je bewustzijn kunt ontwikkelen door het visualiseren van een violette vlam. Deze staat symbool voor de spirituele energie door God aan de mens gegeven voor zijn ontwikkeling. Deze werking transformeert negatieve energie zoals woede, irritatie en wantrouwen en geeft je een manier om je leven op een positieve manier te beïnvloeden. Zelftransformatie door visualisatie. Hierbij kun je een mantra reciteren zoals "Ik ben een wezen van violet vuur, ik ben de zuiverheid die God verlangt". Volgens Prophet moet je leren om jezelf te beheersen en respect te hebben voor de Liefde zodat vrede en harmonie bewaard blijven. Je moet onvriendelijke woorden en wrede kritiek tegenhouden, toegewijd zijn aan God en het leven en de mens liefhebben. Zoek het geluk niet bij anderen maar bij jezelf en maak jezelf compleet. Dan kun je heel worden met je tweelingziel. In het boekje worden een aantal gebeden gegeven, die je kunnen helpen bij je zelfontwikkeling.

Om de hoogste liefde aan te trekken moet je volgens Wolfe onder andere leren van jezelf te houden, jezelf te accepteren zoals je bent, niemand de schuld geven van alle ellende die je hebt doorgemaakt, goed voor jezelf te zorgen, de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en het beste te verwachten in je leven. Als je dat niet doet trek je zielsverwanten aan die je op een pijnlijke manier laten zien waar je mee bezig bent. Vergeef jezelf en anderen de pijn die ze veroorzaakt hebben. Zo kun je de ongelukkige energie loslaten. In Soul Mates wordt verder beschreven welke liefdes meestal op bepaalde leeftijden in je leven voorkomen en worden praktische tips gegeven hoe je de liefde en zielsverwanten kunt aantrekken in je leven.

Worden er in deze tijd meer tweelingzielen herenigd?

Het feit dat in deze tijd steeds meer mensen hun tweelingziel ontmoeten heeft volgens Joudry en Pressman te maken met de ontwikkeling van de mensheid. Doordat er steeds meer mensen op een hoger spiritueel niveau zijn gekomen zijn er meer mensen “klaar voor” om hun tweelingziel te herkennen. Prophet geeft aan dat het komende Watertijdperk een tijdperk is om de mannelijke en vrouwelijke principes van het universum, als polariteit van God’s energie, te leren begrijpen. Deze energie is de essentie van de tweelingziel en kan gebruikt worden voor het beter maken van de mensheid.

Een grote gift maar ook een verantwoording

Als je je tweelingziel herkent in dit leven, bereid je dan voor, je hebt een taak uit te voeren. Het ontmoeten en herkennen van je tweelingziel is een grote gift, maar brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Het nieuwe bewustzijn dat tot stand komt bij de tweelingzielen door de hereniging kan mensen helpen bij het terugkeren naar de Bron. Vaak bundelen tweelingzielen hun krachten in dienstverlenende beroepen. Door het voltooien van elkaar wordt er een energie gegenereerd die meer is dan de som der delen. Dit Licht kan een bijdrage leveren aan de ontwaking van de mensheid.

"Er leefde bij de zee een vriendelijke ziel die molenaar was. Hij en zijn vrouw dienden samen om het graan te malen van de mensen in de stad. Het was zo dat er in het hele land nergens een gemeenschap was, waar zoveel geluk heerste als daar. Hun landgenoten waren verbaasd en verwonderd, want zij zagen dat er iets ongewoons moest zijn gebeurd om de leden van deze gemeenschap zo opvallend wijs en gelukkig te maken. En ofschoon de bewoners van de streek zelf binnen de gemeenschap waren geboren, opgegroeid en volwassen geworden en overleden waren, waren zij hun leven lang niet in staat om achter dit mysterie te komen. Wat was het dat deze gemeenschap zo gelukkig en voorspoedig maakte? Het was de dienstbaarheid van de molenaar en zijn vrouw en de liefde die zij in hun meel stopten. Want deze liefde werd naar hun huis gedragen in zakken meel en in hun brood meegebakken. Bij iedere maaltijd straalde de regenererende kracht van liefde van de
molenaar en zijn vrouw de eettafel rond en ging hun fysieke lichaam binnen door het eten van het brood. Aldus werd de energie van de vibrerende liefde van de molenaar en zijn vrouw door de hele gemeenschap verspreid"
Zielenkameraden en Tweelingzielen van Elizabeth Clare Prophet.

Literatuurlijst Boeken:
Zielenkameraden en Tweelingzielen van Elizabeth Clare Prophet
Tweelingzielen van Patricia Joudry en Maurie Pressman
Soul Mates van Terra Wolfe
Internetpagina:

http://home.hetnet.nl/~adi2000/
Volgens sommigen
Volgens sommigen jul 13 '08
Verliefdheid en een ontmoeting met je tweelingziel kunnen erg op elkaar lijken. Zowel in een relatie als in een relatie met een tweelingziel kom je dingen tegen die je uit mag gaan werken. Ik geloof niet dat het nodig is een liefdesrelatie met je tweelingziel te hebben, lijkt me soms juist erg ingewikkeld tongue, maar het kán natuurlijk wel.

Zelf heb ik wel wat vraagtekens bij tweelingzielen, het is niet dat er niet in geloof, maar ik vraag me soms af waarom het zo belangrijk is dat zij er zijn en waarom zij in een levensloop herenigt worden?

Liefs,

Pacho
Lena
Lena jul 13 '08
Origineel bericht van: pacho
Verliefdheid en een ontmoeting met je tweelingziel kunnen erg op elkaar lijken. Zowel in een relatie als in een relatie met een tweelingziel kom je dingen tegen die je uit mag gaan werken. Ik geloof niet dat het nodig is een liefdesrelatie met je tweelingziel te hebben, lijkt me soms juist erg ingewikkeld tongue, maar het kán natuurlijk wel.
Zelf heb ik wel wat vraagtekens bij tweelingzielen, het is niet dat er niet in geloof, maar ik vraag me soms af waarom het zo belangrijk is dat zij er zijn en waarom zij in een levensloop herenigt worden?

Liefs,

Pacho


kan me voorstellen dat je dit vindt,echter maak je het mee dan is dit wel een hele bijzondere en rijke ervaring.
grotere spiegels bestaan haast niet smile
**Angela**
**Angela** jul 13 '08
Ik denk dat het wel fijn is, net als bij echte Tweelingen.....
Die hebben vaak maar een woord nodig om elkaar te begrijpen, of zelfs maar een blik...........

Het lijkt me best heerlijk om zoiemand te hebben.........

Maar ik vind dat mijn relatie met mijn vriend er wel dichtbij komt...........Ook hij heeft soms een half woord nodig of een blik van mij, om te weten wat ik bedoel, wil of voel.....

Wie weet is hij mijn Tweelingziel wel........
admin
admin jul 14 '08
Ik denk persoonlijk dat een relatie met je tweelingziel heeeeel hard werken is.
Vooral (zoals Lena al aangaf) vanwege die enorm spiegels.
Een relatie met je tweelingziel is heel hard werken en de meeste gaan uiteindelijk toch uit elkaar omdat het zo zwaar is.
(is wat ik veel gelezen heb).
Ik denk persoonlijk dat de relatie tussen tweelingzielen te veel geromantiseerd wordt.
Tweelingzielen hebben een connectie op hoog niveau en is niet altijd sexueel, meestal zelfs is het een vriendschapsrelatie omdat een of beiden al een relatie hebben.
Leuk dat dit weer ter sprake komt, ik vind het heel interessant, maar denk persoonlijk wel dat er toch een "voelbaar"verschil zit tussen een "gewone"liefdesrelatie en een relatie met je tweelingziel.
Volgens sommigen
Volgens sommigen jul 14 '08
Origineel bericht van: Lena10
Origineel bericht van: pacho
Verliefdheid en een ontmoeting met je tweelingziel kunnen erg op elkaar lijken. Zowel in een relatie als in een relatie met een tweelingziel kom je dingen tegen die je uit mag gaan werken. Ik geloof niet dat het nodig is een liefdesrelatie met je tweelingziel te hebben, lijkt me soms juist erg ingewikkeld tongue, maar het kán natuurlijk wel.
Zelf heb ik wel wat vraagtekens bij tweelingzielen, het is niet dat er niet in geloof, maar ik vraag me soms af waarom het zo belangrijk is dat zij er zijn en waarom zij in een levensloop herenigt worden?

Liefs,

Pacho


kan me voorstellen dat je dit vindt,echter maak je het mee dan is dit wel een hele bijzondere en rijke ervaring.
grotere spiegels bestaan haast niet smile


Ja weet je en dat is juist waar ik moeite mee heb. Ik kom overal spiegels in allerlei intensiteiten tegen zolang ik ze maar durf te zien.

Ooit dacht ik eens mijn tweelingziel gevonden te hebben en nog voel ik mezelf in deze ziel, echter ik denk dat we allemaal familie zijn en steeds zielen uit onze ´zielengroep´ tegenkomen omdat we ooit ´afgesproken´ hebben elkaar verder te helpen. Ik heb de laatste drie jaar op verschillende plekken ´mijn kinderen´ uit een vorig leven ontmoet en met allen heb ik iets uit te werken gehad. Verbazingwekkend hoe een zorgzaamheid er over me heen komt als ik aan hen denk.

Ja, mijn grootste sprongen vooruit, zijn tegelijkertijd mijn grootste hindernissen geweest en heb ik het langst tegenaan gehikt.

Tweelingzielen is weer iets totaal anders als zielsfamilie en ik twijfel niet aan hun bestaan. Ik geloof zeker dat we voor een dergelijke ontmoeting een zeker bewustzijnsniveau bereikt mogen hebben voordat je aan die lessen toe bent. Of wellicht hebben we juist een flinke duw nodig omdat we de subtiele signalen eerder hadden gemist?

Als ik de tweelingzielverhalen om me heen hoor is er in mijn gevoel vaal ook ´gewoon´ sprake van een mooie liefde en zielsherkenning. Wat ik daarbij voelde is dat men graag verbonden wilde zijn en men erg op zoek was om de liefde (in zichzelf) te vinden en dat is wellicht de boodschap die er in verscholen ligt.

Ik wil de tweelingzielen die elkaar gevonden hebben zeker niet tekort doen en ik ontken hun bestaan verre van, hoe kan ik daar immers over oordelen als ik het niet ervaren heb, maar het is iets waar ik ook niet te lichtvoetig in wil zijn.

Liefs,

Pacho

Boeiende info in het eerste bericht, zeker.

Volgens sommigen
Volgens sommigen jul 14 '08
Ik kan nog steeds niet overweg met dit toetsenbord, er ontstaan de meest vreemde woorden soms wink
Lena
Lena jul 14 '08
Origineel bericht van: pacho
Ik kan nog steeds niet overweg met dit toetsenbord, er ontstaan de meest vreemde woorden soms wink


welke??? smile
Lena
Lena jul 14 '08
Origineel bericht van: pacho
[
Als ik de tweelingzielverhalen om me heen hoor is er in mijn gevoel vaal ook ´gewoon´ sprake van een mooie liefde en zielsherkenning. Wat ik daarbij voelde is dat men graag verbonden wilde zijn en men erg op zoek was om de liefde (in zichzelf) te vinden en dat is wellicht de boodschap die er in verscholen ligt.

Ik wil de tweelingzielen die elkaar gevonden hebben zeker niet tekort doen en ik ontken hun bestaan verre van, hoe kan ik daar immers over oordelen als ik het niet ervaren heb, maar het is iets waar ik ook niet te lichtvoetig in wil zijn.

Liefs,

Pacho


Paco het is meer dan dat maar je moet het meemaken, denk wat Karin ook omsschrijft het is voelbaar anders......
Volgens sommigen
Volgens sommigen jul 14 '08
Hai Lena,

Ja dat je zoiets eerst ervaart voordat je het herkend, dat geloof ik ook wel hoor smile

Vind het wel een heel mooie uitleg hierboven.

Liefs,

Pacho

P.s. Die woorden..heb het bericht al aangepast, soms wordt een stuk zin ineens ergens anders geplakt. Acer, goedkope kwaliteit wink
admin
admin jul 15 '08
Mooi hé die verhalen Pacho, ook de strijd die je soms leest die juist ontstaat in zulke relaties.
Wellicht is de bedoeling van een tweelingliefde om je juist dichter bij jezelf te brengen, de connectie met de ander brengt je dichter bij jezelf.
Een aantal maanden geleden heb ik gezegd dat ik het sterke gevoel had mijn tweelingziel of in ieder geval een bijzondere ontmoeting te gaan hebben.
Achteraf is gebleken dat ik deze persoon al kende, maar op een andere manier ben gaan zien.
Of deze persoon mijn tweelingziel is? Geen idee, voor mijn gevoel wel, maar mijn verstand werkt nog niet zo mee smile
Ik heb nog steeds zo'n klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt dat ik me hersenspinsels in mijn hoofd haal.
Eigenlijk is het ook niet zo belangrijk wat het wel of niet is, misschien als ik daar achter ben valt het kwartje wel.

Ik heb met deze persoon veel lief maar ook vooral veel leed gedeelt, de laatste jaren zijn een letterlijk gevecht geweest toch konden en kunnen we niet ieder onze eigen weg gaan.
We wonen apart omdat we beiden duidelijk zien dat samen in een huis nog niet gaat.
Teveel spiegelen wordt je ook knetter van.
Deze relatie heeft me enorm veel geleerd, en ik mag denk ik ook wel zeggen dat dat voor deze persoon ook zo is.
1 woord is voldoende voor ons beiden om te weten wat we bedoelen en soms is zelfs dat woord niet meer nodig, wat ik denk zegt hij en andersom.
Misschien is het beter om deze relatie te leven en beleven dan om hem te analyseren smile

Komt mijn vraag: Wat is de meerwaarde van het weten of je je tweelingziel hebt gevonden?
Is het niet puur ego eigenlijk? Want er veranderd immers niets met dit weten.
Hooguit dat je de relatie met andere "ogen bekijkt waardoor je wellicht niet meer "puur" en vanuit jezelf in de relatie staat.
Volgens sommigen
Volgens sommigen jul 15 '08
Origineel bericht van: Karin
Mooi hé die verhalen Pacho, ook de strijd die je soms leest die juist ontstaat in zulke relaties.
Wellicht is de bedoeling van een tweelingliefde om je juist dichter bij jezelf te brengen, de connectie met de ander brengt je dichter bij jezelf.

Precies, dat geloof ik ook. Ik vraag me wel af waarom we daar een tweelingziel voor nodig hebben?

Een aantal maanden geleden heb ik gezegd dat ik het sterke gevoel had mijn tweelingziel of in ieder geval een bijzondere ontmoeting te gaan hebben.
Achteraf is gebleken dat ik deze persoon al kende, maar op een andere manier ben gaan zien.
Of deze persoon mijn tweelingziel is? Geen idee, voor mijn gevoel wel, maar mijn verstand werkt nog niet zo mee smile
Ik heb nog steeds zo'n klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt dat ik me hersenspinsels in mijn hoofd haal.
Eigenlijk is het ook niet zo belangrijk wat het wel of niet is, misschien als ik daar achter ben valt het kwartje wel.

Ik heb met deze persoon veel lief maar ook vooral veel leed gedeelt, de laatste jaren zijn een letterlijk gevecht geweest toch konden en kunnen we niet ieder onze eigen weg gaan.
We wonen apart omdat we beiden duidelijk zien dat samen in een huis nog niet gaat.
Teveel spiegelen wordt je ook knetter van.
Deze relatie heeft me enorm veel geleerd, en ik mag denk ik ook wel zeggen dat dat voor deze persoon ook zo is.
1 woord is voldoende voor ons beiden om te weten wat we bedoelen en soms is zelfs dat woord niet meer nodig, wat ik denk zegt hij en andersom.
Misschien is het beter om deze relatie te leven en beleven dan om hem te analyseren smile

Ja, inderdaad, wanneer je dit beleefd doet het er niet toe hoe het heet of welke vorm het heeft. Want het is goed zoals het is. Het is een boeiende be-leven-is.

Komt mijn vraag: Wat is de meerwaarde van het weten of je je tweelingziel hebt gevonden?
Is het niet puur ego eigenlijk? Want er veranderd immers niets met dit weten.
Hooguit dat je de relatie met andere "ogen bekijkt waardoor je wellicht niet meer "puur" en vanuit jezelf in de relatie staat.


Ja daar zeg je wat, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen, al vraag ik me af wat de noodzaak daarvan is.

Wat ik bij tweelingzielen van binnenuit voel is eigenlijk dit;

Uit een Licht zijn twee lichtdeeltjes ontstaan en op ontdekkingsreis gegaan, door meerdere levens. Zij hadden het nodig ieder hun eigen ervaringen op te doen, zonder invloed vn het andere deel. Zij hebben vele levens afgereisd om uiteindelijk, wijzer en gegroeid elkaar weer te kunnen vinden. Nu zij weer samen zijn geven zij een intenser licht dan de eenheid van deze twee lichtdeeltjes voordien ooit had gedaan.

Wie weet is dat de cosmische betekenis van eenwording? wink

Dank je wel voor je verhelderende antwoord Karin. Erg mooi om te lezen hoe je ermee om gaat en hier in staat.

Liefs,

Pacho
Lena
Lena jul 15 '08
Origineel bericht van: Karin
Komt mijn vraag: Wat is de meerwaarde van het weten of je je tweelingziel hebt gevonden?
Is het niet puur ego eigenlijk? Want er veranderd immers niets met dit weten.
Hooguit dat je de relatie met andere "ogen bekijkt waardoor je wellicht niet meer "puur" en vanuit jezelf in de relatie staat.


ik had er zelf nog nooit bij stilgestaan,behalve dan dat het me fijn leek om iemand te ontmoeten waar je het gevoel bij hebt samen 1 te zijn.natuurlijk kan dit ook in iedere relatie die je hebt.(dus er geen naam aangeven)
maar waarom spreken van ego???
voor mij is het lezen er over tevens een verheldering geweest van nog meer begrijpen en werken aan.
juist door het anders te bekijken is het voor mij een mooie levensles
en of die relatie nu bij je blijft of niet, vergeten doe je het nooit.
admin
admin jul 16 '08
Quote:

Precies, dat geloof ik ook. Ik vraag me wel af waarom we daar een tweelingziel voor nodig hebben?


Ik denk dat je dat ook heel goed zelf kunt, ik doel eigenlijk op het spiegelen wat juist zoveel gebeurd in zo'n relatie.
Je hebt zeker geen tweelingziel nodig om bij jezelf te kunnen komen, maar het maakt het wel veel gemakkelijker smile

Quote:
maar waarom spreken van ego???


Ik bedoel hier dat mijn ego het wel heel super zou vinden om inderdaad in zo'n relatie te zitten.
Stel je voor, dan zou ik iets "meemaken"wat anderen maar zelden meemaken. Snap je wat ik bedoel Lena?
Mijn ego loopt graag naast haar schoenen soms smile
Lena
Lena jul 16 '08
Origineel bericht van: Karin
Quote:

Precies, dat geloof ik ook. Ik vraag me wel af waarom we daar een tweelingziel voor nodig hebben?


Ik denk dat je dat ook heel goed zelf kunt, ik doel eigenlijk op het spiegelen wat juist zoveel gebeurd in zo'n relatie.
Je hebt zeker geen tweelingziel nodig om bij jezelf te kunnen komen, maar het maakt het wel veel gemakkelijker smile

Quote:
maar waarom spreken van ego???


Ik bedoel hier dat mijn ego het wel heel super zou vinden om inderdaad in zo'n relatie te zitten.
Stel je voor, dan zou ik iets "meemaken"wat anderen maar zelden meemaken. Snap je wat ik bedoel Lena?
Mijn ego loopt graag naast haar schoenen soms smile


echt waar volgens mij valt dat wel mee smile
als ik zelf in een relatie zit die goed is, dan heb ik hier geen last van
want ik hoef dan helemaal niets met dit ego van mij.
daar wordt nml dwars door heen geprikt, herkenbaar???
admin
admin jul 17 '08
Ik geloof het wel smile
Pagina's: 1 2 3 Volgende

Social Services

Delen:

Netwerk

carina
Helderziende magda
Angela
Ies
Annemarie
Roy
Patske
xXBertDeZienerOpenaarDesDerdeOogXx69x420
Nouki