Loading...
nl

Openbaring van Maria

Beschermengel
Beschermengel Sep. 6 '09

Openbaring van Maria over de verbinding van de mens met de Kosmos

Maria geeft inzicht in de verbinding van de mens met de Kosmos. Het functioneren van de mensheid heeft invloed op het functioneren van de Kosmos en andersom. Pas wanneer de mensen het persoonlijke en het collectieve belang met elkaar in evenwicht brengen en liefde, zorg voor elkaar en mededogen centraal stellen, zijn zij in staat om contact te maken met buitenaardse bewustzijnsvormen. Gebed om Goddelijkheid in alle levensvormen te ervaren.

Maria: “Mensen zijn gemaakt als een spiegel van de Kosmos. Alles wat deel uitmaakt van een mens is een manifestatie van het geheel. Elke menselijke cel heeft een complete blauwdruk in zich van de gehele mens. Op dezelfde manier heeft iedereen een volledige blauwdruk van het Universum in zich; vandaar het belang van de uitspraak ‘Ken jezelf!’ Zo heeft de manier waarop jullie jezelf behandelen invloed op het Universum. Het is te vergelijken met behandelingen die op een deel van het lichaam worden toegepast, maar die in feite ook van invloed zijn op het totale lichaam, bijvoorbeeld reflexzonetherapie of acupunctuur. Jullie zijn er aan toe om je bewust te worden van jullie rol in het Universum. Jullie hebben je aan deze verantwoordelijkheid onttrokken door te denken dat de schepselen op Aarde de enige levende wezens in het heelal zijn. Dat is beslist niet zo. Het is volledig bewoond op alle niveaus van bewustzijn; het is vol met manifestaties van bewustzijn. Sommige bewustzijnsvormen kiezen voor een leven in een driedimensionale vorm, zoals een ziel die zich manifesteert als incarnatie in een mens.”

Persoonlijk en collectief belang in evenwicht
Maria: “Jullie hebben andere vormen van leven en bewustzijn uit het Universum nog niet ontdekt of er nog geen contact mee gemaakt. Dat is een gevolg van de collectieve daling in bewustzijn die de mensheid de laatste vijfduizend jaar voor Christus heeft ondergaan en die door de komst van Jezus Christus wederom in een herstelproces is gebracht. Er is een zichzelf beschermend mechanisme in het Universum, dat in gang wordt gezet wanneer een bepaalde beschaving niet in staat is om op een verantwoorde manier met zijn eigen krachten om te gaan; voornamelijk wanneer het persoonlijke belang boven het algemeen belang uitstijgt. Deze laatste twee belangen horen namelijk in evenwicht te zijn. Alleen wanneer men in een beschaving in staat is om de persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan het collectieve belang, en het collectief tegelijkertijd in staat is om voor het individu te zorgen, dan pas krijgt de beschaving toegang tot andere universele bewustzijnsniveaus. Ik bedoel dus niet dat het individu niet belangrijk is of dat individuen zich moeten opofferen en niet voor zichzelf mogen zorgen. Wat ik hier beschrijf is een proces waarin de mens primair de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen ontwikkeling neemt. In dit ontwikkelingsproces ontdekken jullie op een gegeven moment je eigen hart en in de stroom van liefde die jullie uit het hart ervaren, beseffen jullie dat jullie niet alleen zijn. Jullie ervaren op een bepaald moment geluk als gevolg van het geluk van anderen. Dan begint een ontwakingsproces dat jullie doet beseffen dat jullie iets voor een ander kunnen betekenen en dat jullie gedrag van toegevoegde waarde kan zijn voor het leven van anderen en andersom. Het je realiseren van deze interactie is een sprong voorwaarts in het menselijke bewustzijn.”Contact met andere bewustzijnsvormen
Maria: “Wanneer de mensheid onderlinge conflicten schept, reageren mensen zich individueel op de omgeving af. Dat is één van de redenen waarom in deze tijd het milieu zo te lijden heeft en waarom er nog steeds oorlogen ontstaan. De Aarde is jullie speelruimte, maar jullie conflicten zijn zo hevig dat de gevolgen ervan zich over het hele Universum verspreiden. Jullie realiseren het jullie nog niet, maar alles wat zich op Aarde afspeelt, heeft invloed op het Universum. Daarom zijn er ook bepaalde beschermingsmechanismen actief. Zo krijgt de mensheid niet altijd toegang tot bepaalde technologieën, omdat jullie Aardse niveau van bewustzijnsontwikkeling jullie nog niet in staat stelt om daar op een respectvolle en holistische wijze mee om te gaan.
Op het moment dat liefde en mededogen de belangrijkste waarden op Aarde worden, zijn jullie in staat om de meest basale problemen op te lossen. Problemen als armoede, ziekte en honger horen niet bij een ‘ontwikkelde beschaving’. Vergelijk het maar met het proces van een individu die met mededogen, begrip en aandacht met zijn basisbehoeften omgaat. Die persoon is in staat om op een liefdevolle manier voor zichzelf te zorgen. Op een vergelijkbare manier is ook een hele beschaving in staat om zichzelf te onderhouden. Dan kan het contact met de talloze levensvormen in het Universum hersteld worden. Dan gaan jullie ook respectvol met deze levens- en bewustzijnsvormen om. Als jullie op dit moment contact met hen zouden krijgen, hebben velen van jullie nog de neiging om op egoïstische of destructieve manier deze vormen tegemoet te treden, zoals nu allerlei levensvormen op Aarde ondervinden. Er zijn positieve ontwikkelingen ten op zichte van de ecologie, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Eerst de mensheid helen
Maria: “Eerst zal de mensheid op Aarde zichzelf dienen te helen, voordat zij op grotere schaal toegang krijgt tot het Universum. De Aarde is een belangrijk aandachtspunt voor de kosmische gemeenschap; er zijn talloze processen die zich rond de planeet voltrekken. Verschillende buitenaardse beschavingen verwerken ook aspecten van hun ontwikkeling in hun verwantschap met de Aarde. De Witte Broeder- en Zusterschap, waar ook ik en Maria Magdalena en Jezus toebehoren, is sterk betrokken bij het menselijke ontwikkelingsproces op Aarde. We hebben de verantwoordelijkheid op ons genomen om jullie te inspireren en te doen herinneren aan jullie Goddelijke aard. Dat gebeurt laag voor laag, stap voor stap. Als een kind dat moet leren staan en dan lopen, nemen wij jullie bij de hand in dit proces van ontwaken.”

Gebed - Alles is Goddelijk en één

Maria: “Het doel van dit gebed is om Goddelijkheid in alle levensvormen te herkennen. Zoek een ruimte waar je niet gestoord kunt worden. Steek een kaars aan en ga gemakkelijk zitten. Herhaal voor jezelf het volgende gebed en wees daarna enige tijd stil:

Lieve Goddelijke vader
En al de onvoorwaardelijke gidsen, meesters, meesteressen, engelen en hogere zielen van het Universum
Ik voel, kijk en luister naar jullie met alle liefde en respect
Omdat ik weet
Dat we gemaakt zijn vanuit dezelfde Goddelijke liefde
Wij zijn één!

Lieve Goddelijke moeder
En alle zachte krachten van het Universum
En moeder natuur
Met alle planten, dieren en wezens
Ik voel, kijk en luister naar jullie met alle liefde en respect
Omdat ik weet
Dat we gemaakt zijn vanuit dezelfde Goddelijke liefde
Wij zijn één!

Lieve broeders en zusters van het Universum
Van al de sterren en planeten en verschillende dimensies
Ik voel, kijk en luister naar jullie met alle liefde en respect
Omdat ik weet
Dat we gemaakt zijn vanuit dezelfde Goddelijke liefde
Wij zijn één!

Lieve mensen
Die hier op Aarde samen zijn
Ik voel, kijk en luister naar jullie met alle liefde en respect
Omdat ik weet
Dat we gemaakt zijn vanuit dezelfde Goddelijke liefde
Wij zijn één!

Lieve Goddelijke moeder en vader
Lieve broeders en zusters van het Universum
Lieve mensen op Aarde
Wij zijn één!
Amen”

Bron: nieuwsbrief Follow Your Heart, Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena.
Delen:
admin
admin Sep. 6 '09
Mijn probleem met deze channelingen, of openbaringen, is..
dat ik niet altijd overtuigt ben dat het overgrote deel ervan werkelijk van Maria kom.
enerzijds is mijn 'hmmm...kweenie' gevoel, gebaseerd vanuit een beeld dat ik heb van hoe Maria spreekt, en 'voelt' ..
anderzijds is het gebaseerd op m'n persoonlijk verlangen om naar mijn innerlijke te luisteren, en kontakt te maken met Wezens van het Licht zoals Maria, Kwan yin, Lady nada enz, enz..
Dat neemt niet weg, dat de kern van de boodschap wel een mooie inhoudt heeft,
en veel van de zaken die er staan geschreven, al reeds geweten is, via andere kanalen, en vele andere channelingen.

Liefs,
Bellefleur
admin
admin Sep. 6 '09
Vind ik ook Belle, het zal niet daadwerkelijk van Maria komen. Het is een mengeling van ... Het heeft een mooie inhoud, en dat is uiteindelijk hetgeen waar het om gaat.
Beschermengel
Beschermengel Sep. 30 '09


Openbaring over de spirituele betekenis van de huidige maatschappelijke processen en met name de Mexicaanse griep

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een overgang naar de volgende fase in jullie evolutie op Aarde. Naar aanleiding van de opening in jullie bewustzijn die op 09-09-09 plaats heeft gevonden, hebben jullie een dieper contact met je Hogere Zelf gemaakt en zijn jullie er aan toe om deze verdieping ook toe te passen in je dagelijks leven. Want door deze praktische toepassing wordt deze verdieping pas werkelijk in je bewustzijn geïntegreerd.”

09-09-09 heeft een praktische uitvoering
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De essentie van de energetische opening op 9 september 2009 had te maken met het voor je eigen Goddelijkheid gaan staan en om dat in de vorm van eenheidsbewustzijn in je eigen leven te integreren en vorm te geven. Dat kan betekenen dat jullie, op individueel en op collectief niveau, situaties creëren en medecreëren waarin je keuzes dient te maken die je in staat stellen om voor dit eenheidsbewustzijn te gaan staan in je leven. Een voorbeeld hiervan is de ontstane situatie en het beleid rond de huidige Mexicaanse of varkensgriep pandemie. Er zijn evenwel ook andere pregnante thema’s die hierbij als voorbeeld kunnen dienen, zoals het veelal nog falende milieubeleid, het slachten van dieren op grote schaal en de diverse oorlogen en schendingen van de mensenrechten die nog regelmatig ergens ter wereld plaatsvinden.”

De huidige transformatiefase
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De mensheid bevindt zich in een overgangsfase naar eenheidsbewustzijn. Velen van jullie omarmen dit proces van harte en zetten zich er volledig voor in om de persoonlijke transformaties, die door de uitdagingen in je dagelijks leven mogelijk worden gemaakt, met liefde te integreren. Deze uitdagingen kunnen zich aandienen op elk niveau van je leven. Ook en soms juist op gebieden van het leven waarop jullie je heel zeker plachten te voelen. Voor de ene mens kan zich bijvoorbeeld op gezondheidsgebied een drastische verandering aandienen, voor een ander mogelijk in zijn of haar relatie of op het werk. Deze nieuwe levenssituaties kunnen gemakkelijk met een ‘oude’ manier van denken en voelen in jou resoneren, een manier als gevolg waarvan je je ‘als vanouds’ geneigd voelt om jezelf als slachtoffer en/of als dader in bepaalde situaties te zien. Dualistische overtuigingen kunnen je dan wederom uitnodigen om een verband tussen de ontstane situatie en je scheppingskracht te ontkennen en je zelfveroordeling te activeren. Hoe vervelend of bedreigend deze levenssituaties ook lijken te zijn, ze zijn vanuit een spirituele perspectief bedoeld om je uit te nodigen om vanuit je hart voor je Goddelijkheid te gaan staan. Ze stellen je onderscheidingsvermogen op de proef om je contact met de onvoorwaardelijke liefde van je hart te activeren en te bevorderen. De zich aandienende nieuwe levenssituaties brengen jullie in een positie waarin jullie, om tot een bevrijdende uitwerking te komen, nieuwe vaardigheden dienen te gebruiken die alleen beschikbaar komen door je hart te openen en je over te geven aan de leiding van je Hogere Zelf.”

De rol van weerstand bij het openen van het hart
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er zijn ook mensen die weerstand voelen om hun hart te openen, omdat ze dan geconfronteerd worden met aspecten van hun zelfveroordeling en van hun innerlijke pijn waar ze geen contact mee willen of kunnen maken. Deze mensen, die veelal handelen vanuit een of andere machtspositie, zijn geneigd om zich aan oude machtsstructuren en manipulerende handelingen vast te houden die vaak, zonder dat ze het zelf beseffen, hun innerlijk pijn in stand houdt. In hun veelal onbewuste wanhoop kunnen ze keuzes maken en handelingen verrichten om ook andere mensen in hun pijn te betrekken door deze op een of andere manier hun macht op te willen leggen en hun Goddelijkheid te ontkennen. Op spiritueel niveau is dit, hoe vreemd dit voor jullie ook mag klinken, een oproep om van deze andere mensen vanuit het hart een grens gesteld te krijgen. Een grens die de kracht van onvoorwaardelijke liefde op individueel en op collectief niveau kan herstellen.”

Onvoorwaardelijke liefde
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De onvoorwaardelijke liefde van je hart heeft een vrouwelijke en een mannelijke kant. De vrouwelijke kant van deze liefde, het ‘Zijn’, stelt je in staat om jezelf en anderen te accepteren zoals ze zijn. De mannelijke kant van onvoorwaardelijke liefde, het ‘Doen’, stelt randvoorwaarden en grenzen om de vrouwelijke kant te beschermen en tot bloei te laten komen. Beide werken samen vanuit eenheid. Het een kan dan ook niet zonder de ander. Het ‘Zijn’ verbindt zich met eenheidsbewustzijn en met jullie spirituele bron, het ‘Doen’ is juist sterk in de dualiteit van het Aardse leven verankerd. Dat betekent dat jullie in de praktijk van jullie leven beslissingen nemen, keuzes maken, standpunten innemen, handelingen verrichten, uitspraken doen en houdingen aannemen waarmee jullie voor jezelf wel of niet je rol van Schepper bevestigen.”

Bepaal je eigen koers
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het is voor jullie belangrijk om in deze fase van het menselijk leven op Aarde te bepalen wat voor koers jullie willen volgen in je persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Deze koers zal je leiden om in de dagelijkse praktijk van je leven keuzes te maken die je ontwikkeling ondersteunen. Doordat jullie in deze transitiefase regelmatig onderscheid dienen te maken tussen wat wel of juist niet met onvoorwaardelijke liefde te maken heeft, is het bepalen van je eigen koers voor jullie de manier om illusie en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Jij bepaalt je koers door je af te vragen wat het allerbelangrijkste voor jou in je leven is. Waar wil jij trouw aan blijven?”

Onderscheid tussen illusie en werkelijkheid
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie Aardse ervaringen dragen een bepaalde mate van illusie en een bepaalde mate van realiteit in zich. De illusie komt naar voren wanneer jullie je machteloos en je een slachtoffer en/of een dader van jezelf of van anderen voelen. Dan zijn jullie namelijk niet in staat om contact te maken met je creatiekracht en met je Goddelijkheid.
Jullie ervaren de werkelijkheid wanneer je je bewust wordt van je scheppingskracht en je van daaruit handelt. Als je gegrepen bent door een illusievolle interpretatie van een bepaalde levenssituatie kun jij je zo mogelijk bang, verward, boos, verdrietig, beklemd of schuldig voelen. Wanneer je evenwel met de onvoorwaardelijke liefde van je hart verbonden bent, dan voel jij je juist veelal rustig, vol zelfvertrouwen, krachtig en je met het Alom Goddelijke en je Hogere Zelf verbonden.
Het maken van onderscheid tussen illusie en werkelijkheid en het handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde zijn essentiële oefeningen waarmee jullie in deze tijd van transformatie de weg naar eenheidsbewustzijn, zowel individueel als met zijn allen, scheppen. Om je bewust te worden van dit onderscheid creëren jullie levenssituaties als gevolg waarvan jullie de weg van het hart, voor jezelf en soms voor anderen dienen te bepalen en te kiezen. De confrontatie met de Mexicaanse of varkensgriep bijvoorbeeld, en de maatschappelijke keuzes die daaraan verbonden zijn, is niet de eerste en zeker ook niet de laatste van deze confronterende levenssituaties in de komende tijd. Hoe verwarrend of tegenstrijdig een keuze ook kan zijn, het stelt jullie in staat om de weg van je hart daarin te ontdekken.
De houding en de positionering die jullie hierbij aannemen, als slachtoffer of als Schepper, samen met het gebruik van zowel Aardse als van spirituele middelen, zullen uiteindelijk in allerlei situaties de uitkomst van jullie creatie bepalen. Wat er zich dan ook afspeelt, jullie dienen er met elkaar, als een gezamenlijke menselijke familie, uit te komen. De mate waarin jullie in staat zijn om hierbij de kracht van het hart als het leidende principe te hanteren, zal zowel de materiële als de spirituele uitkomst bepalen.”

Het hart geeft je leiding
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het is jullie grote uitdaging om de kracht van het hart te onderkennen en toe te passen als het leidende principe bij alle zaken waarmee jullie als mensen te maken hebben en krijgen. Dit geldt voor zowel persoonlijke zaken als bijvoorbeeld onenigheid in je familie of conflicten op je werk, als ook voor collectieve dilemma’s, zoals het wel of niet vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Wanneer jullie de weg en de keuze van je hart ook in het dagelijks leven praktisch hanteerbaar kunnen maken, zetten jullie een belangrijke stap op weg naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mensen op Aarde.
Het is niet onze taak om jullie precies te vertellen welke keuzes jullie zouden moeten maken om trouw aan je hart te blijven. Dat kan namelijk juist een belemmering voor jullie ontwikkelingsproces met zich meebrengen, een proces dat jullie immers leven na leven met veel betrokkenheid hebben opgebouwd en vormgegeven. Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria, zijn echter wel altijd beschikbaar om je te ondersteunen en je te inspireren om zelf de weg van je hart te vinden. Voel je vrij om ons om hulp te vragen en wel voor elke levenssituatie waarin je dat nodig hebt. Wij zullen jullie dan altijd bijstaan. Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena, Jezus en Maria.”

Follow your Heart nieuwsbrief
easydoor
easydoor Okt. 1 '09
Waw, een hele boterham en goed gevuld! mooi! waar! schreef vandaag ook zelf een gelijkaardige tekst over man/vrouw eenheid. Goede informatie om in je op te nemen... grin
Beschermengel
Beschermengel Okt. 29 '09
Hier de laatste nieuwsbrief ook weer erg interresant.


Openbaring over het contact van de mens met buitenaards leven

Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria aan Gabriela over toenemend contact met buitenaards leven en de invloed daarvan op onze groeiprocessen.Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, met liefde en bewondering volgen we jullie bewustzijnsontwikkelingen en de manier waarop deze processen in de praktijk van jullie dagelijks leven tot uiting komen. De Aardse wereld die jullie met elkaar scheppen is een reflectie van zowel jullie bewustzijnsontwikkelingen als van jullie blokkades en vraagstukken. Een rol in jullie groei speelt in de laatste jaren ook het gegeven dat jullie onderlinge communicatie sterk is gegroeid. Jullie creatie van allerlei media en communicatiemiddelen, die steeds meer deel van jullie dagelijks leven uitmaken, heeft jullie wereldwijd dichter bij elkaar gebracht en de uitwisseling tussen alle mensen geïntensiveerd. En dit nu heeft een versnelling teweeggebracht in het uitwerken van jullie persoonlijke vraagstukken op Aarde en het ontwikkelen van jullie talenten. Tegelijkertijd wordt, door de intensieve uitwisseling met allerlei van buiten komende prikkels, jullie relatie met de buitenwereld versterkt en bevorderd. Bij velen van jullie ontstaat als reactie daarop een natuurlijke neiging om juist ‘naar binnen te gaan’ en wel om een passend ‘antwoord’ op al deze prikkels van buitenaf te vinden en zo een balans te creëren in de relatie met jezelf.
Er zijn ook mensen die een bepaalde mate van leegte kunnen ervaren omdat de relatie met de buitenwereld hun bewustzijn domineert. Voor hen is er de uitdaging om hun aandacht ook naar binnen te leren keren om zo de kracht van hun hart en van hun Goddelijkheid bewust te mogen ervaren en in hun leven te integreren.”

Dimensie die verder gaan dan tijd en ruimte
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Vanaf de Tweede Wereldoorlog, die het grote omkeerpunt in het bewustzijn van de mensheid vormt, zijn jullie steeds verder in het ervaren van eenheidsbewustzijn gegroeid. In het kader van deze ontwikkeling voelen jullie de verbondenheid en interactie met elkaar, met de natuur, met de Kosmos en met de spirituele dimensie steeds meer. Jullie worden je bewuster van jullie Goddelijke oorsprong en van jullie relatie met de Schepping. Tijdens dit bewustwordingsproces dient openstaan voor een bewust direct contact met dimensies die verder gaan dan ruimte en tijd zich als een steeds waarschijnlijker mogelijkheid aan. Naarmate jullie hart zich opent naar onvoorwaardelijke liefde is jullie persoonlijkheid steeds beter in staat om contact te maken met een realiteit die verder gaat dan de kaders van jullie dagelijks leven en van jullie normaal menselijk functioneren. Hieronder mogen wij, naast het groeiende contact van jullie persoonlijkheid met jullie ziel en je Hogere Zelf, ook het contact met andere vormen van leven en bewustzijn, die zowel op Aarde als daarbuiten leven en bestaan, scharen.”

Aanvaarden van het bestaan van buitenaards leven
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het besef dat jullie meer zijn dan je fysieke verschijning en je persoonlijkheid is inmiddels een concrete realiteit voor veel bewust levende mensen geworden. Zij voelen of weten, bewust of onbewust, dat ze in essentie spirituele wezens zijn. Dit weten heeft de dimensie van jullie leven op Aarde vergroot en verdiept.
Een ophanden zijnde realiteit, die voor sommige mensen al een geaccepteerd feit is, maar waar velen nog vrij onbewust aan voorbij gaan, is het aanvaarden van het bestaan van buitenaardse wezens en leven. Doordat jullie, in het kader van jullie ontwikkeling als individuele mensen, een sterke relatie met de dualiteit van je Aardse leven moesten opbouwen, dienden jullie je ook af te sluiten voor je verbinding met de Kosmos. Jullie dienden je namelijk op je individuele leven op Aarde te concentreren. Naarmate je bewustzijn zich evenwel verruimt en er als gevolg daarvan ruimte in jullie ontstaat voor het ervaren van eenheid, dienen zich mogelijk weer openingen aan waarin jullie de oorspronkelijke verbinding met de Kosmos opnieuw bewust mogen gaan ervaren. Als je het je realiseert en je opent voor het gegeven dat er meerdere levensvormen in het Helaal aanwezig zijn, kan voortaan het contact met deze andere bewustzijnsvormen steeds meer een deel van je Aardse leven gaan worden. Deze ontwikkeling draagt bij aan het ontplooien van jullie zelfbeeld en aan het verruimen van het beeld van jullie identiteit als mensen, zowel individueel als als soort. Jullie gaan met andere ogen naar jezelf kijken op het moment dat het echt tot jullie doordringt dat er andere vormen van leven en bewustzijn in het Universum zijn en jullie ook met hen mogen communiceren.
Het feit dat deze realiteit zich in toenemende mate aan jullie manifesteert heeft voor jullie ook een functie bij het je sneller bewustworden van de eenheid tussen je persoonlijkheid, je ziel en je Hogere Zelf, van je besef van de eenheid tussen alle mensen en het je realiseren dat van je kosmische oorsprong bent. De ware betekenis en de diepgang van het contact met het buitenaardse zal zich echter pas volledig aan jullie ontvouwen wanneer jullie de onvoorwaardelijke liefde van je hart omarmen en je Goddelijkheid als mens aanvaarden.”

Tijdens Derde Incarnatiecyclus nog meer contact
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Een nog uitgebreidere uitwisseling van kennis en ervaringen met buitenaardse wezens ten dienste van jullie bewustzijnsgroei staat centraal tijdens de toekomstige Derde Incarnatiecyclus van de mens op Aarde, zoals dit beschreven is in De Maria Magdalena Code. Daarnaast zal het contact en interactie met de andere twaalf planeten waarop, samen met de Aarde, dualiteit mag worden ervaren, een belangrijke plaats innemen in je leven als mens.
Los van bovengenoemde openingen in het contact met buitenaardse wezens, blijven het openen van je hart en het toepassen van liefde in je leven de belangrijke aandachtspunten waar jullie je, in deze fase van je ontwikkeling, mee bezighouden. Al deze ervaringen, hoe spectaculair ze dan ook lijken te zijn, blijven in wezen je eigen creaties. Ze hebben de functie om een bijdrage te leveren aan de liefde voor jezelf, voor wie je bent, het integreren van onvoorwaardelijke liefde in je dagelijks leven en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens op Aarde.
Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria, staan, vanuit ons bewuste contact met de gehele Schepping en met onze Goddelijkheid, jullie ten dienste voor alle mogelijke vraagstukken waarvoor jullie onze hulp willen inschakelen. Met liefde en licht, Maria Magalena, Jezus en Maria.”

Follow your Heart nieuwsbrief
_________________________
Beschermengel
Beschermengel Dec. 8 '09

Nieuwe Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria:

Gabriela ontving deze openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria over de rol van de individuele mens in de ophanden zijnde verdere transformatie van de wereld op maandag 7 december 2009.

"Jouw groei in zelfbewustzijn als Schepper is de basis voor de transformatie van het kapitalistische systeem naar een systeem op basis van medezeggenschap, gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde"

Toegenomen zelfkennis en zelfbewustzijn maakt dat de individuele mens de aan organisaties en instellingen uitbestede macht terugneemtMaria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, opnieuw richten we ons tot jullie om de openingen voor een nieuwe tijd met jullie te bespreken. Naar aanleiding van de persoonlijke en collectieve transformaties die jullie de laatste tijd ervaren en waarnemen worden jullie je bewust dat jullie huidige maatschappelijke systeem zich van binnen uit aan het vernieuwen is. Als gevolg van dit transformatieproces zijn traditionele machtverhoudingen aan het veranderen in de richting van het creëren van gelijkwaardigheid in de wereld. Gelijkwaardigheid gaat gepaard met het verantwoordelijkheid willen nemen voor je eigen handelen. De belangrijkste groei die deze transformatie met zich meebrengt ligt in het gegeven dat velen van jullie steeds meer bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je schept, zowel in je persoonlijke leven als door jouw deelname aan de maatschappij.”

De reactie op de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep bevordert de transformatie van het kapitalistische systeem

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Een voorbeeld van het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven zijn de talloze reacties van mensen en groepen op het massale vaccinatieprogramma tegen de zogenaamde Mexicaanse griep. Door middel van de nieuwe media, zoals internet en twitter, hebben verschillende burgers en professionals hun stem laten horen en meegediscussieerd over de waarde van en de intenties achter dit programma. Op basis van deze discussie hebben jullie zelf een eigen keuze kunnen maken voor het wel of niet laten vaccineren van jezelf en je kinderen. Door een bewuste keuze te maken aanvaarden jullie impliciet de consequenties van deze keuze en gaan jullie met jullie verstand en gevoel ergens voor staan.
Op de achtergrond speelt bij het nemen van deze keuze mee dat jullie meer dan ooit een duidelijker zelfbeeld hebben en wie jullie werkelijk als mensen zijn. Dit groeiende zelfbeeld maakt dat jullie niet meer alles als vanzelfsprekend aannemen, maar meer en meer nadenken over wat goed en wat slecht voor jullie is. Jullie vragen je bijvoorbeeld af: ‘Wat is mijn visie op ziekte en gezondheid? Hoe wil ik behandeld worden? Ben ik een wezen met alleen een fysieke manifestatie of ben ik een spiritueel wezen dat holistisch functioneert? Heb ik ook wat te vertellen over wat ik wel of niet voor mezelf wil?
Door de confrontatie met de collectieve ervaring die de Mexicaanse griep met zich meebracht, zijn jullie meer over jezelf gaan denken en voelen. Vele mensen zijn inmiddels bereid om zelf de verantwoordelijk te nemen voor hun eigen gezondheid op basis van hun eigen visie op hun menszijn.”

De maatschappelijke verhoudingen worden gelijkwaardiger

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Deze beweging laat zien dat er een verschuiving aan het ontstaat is en met name in het geval van het verlenen van macht aan anderen. De meeste grote organisaties in de wereld functioneren op basis van verleende macht door individuen die zich door deze organisaties op een bepaald terrein laten leiden. Dit is ontstaan omdat jullie in het verleden niet altijd in staat waren om je een eigen mening of een eigen visie op een specifiek terrein te vormen. Noodgedwongen besteedden jullie je onvermogen op een bepaald terrein bewust of onbewust als het ware uit zodat deze groepen of organisaties, zowel regeringen of aan de overheid gerelateerde instellingen, maar ook bedrijven en internationale organisaties jullie als autoriteit van dienst konden zijn.
De machtverhoudingen die dit ‘uitbesteden’ met zich meebracht, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de mensheid tot nu toe. Er is er nu echter een tijd aangekomen waarin jullie sterk gegroeid zijn in jullie individuele bewustzijn. Jullie hebben je inmiddels wel een visie gevormd op wie jullie zijn en hoe jullie willen leven. Jullie nemen je bestaansrecht steeds meer in eigen hand en laten je stem horen. Door het stellen van grenzen aan grote organisaties en door een positie in te nemen aangaande essentiële thema’s nemen jullie een gelijkwaardige huiding aan ten opzichte van de groepen en organisaties die jullie veel macht hadden verleend. Jullie nemen deze macht als het ware terug en claimen respect voor je bestaansrecht en voor je eigen visie. Op die manier scheppen jullie gelijkwaardigheid in de menselijke en maatschappelijke verhoudingen.
De massale vaccinatie tegen de Mexicaanse griep heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Bij een vaccinatie wordt een bepaald micro-organisme in je lichaam gespoten. Dit vaccin gaat letterlijk over je grenzen, je huid of slijmvliezen, heen en daagt je biologische identiteit uit. Door de groei in je zelfbewustzijn willen jullie eerst weten wat er over je grenzen heen gaat om bewust te kunnen beslissen of dit voor jullie gewenst is of niet.”

Je bent als Schepper een maatschappelijke co-creator

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Deze bewustwording breidt zich steeds meer uit naar allerlei vormen van menselijk gedrag. Je realiseert je in groeiende mate wat de consequenties van je keuzes en handelingen zijn en je gaat nu op basis van deze consequenties kiezen. Op die manier neem je verantwoordelijkheid voor je eigen levenscreaties en jij verkent de manier waarop je dingen en ervaringen schept. Door dit te doen heb je minder behoefte om beslissingen over jouw leven uit te besteden aan grote organisaties en als je dit bewust wel doet wil je zelf toezicht houden en je mening geven over de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening. Jij wilt co-creëren! Dat wil zeggen, je wilt je niet alleen in de positie van Geschapene bevinden, maar ook in die van Schepper! Dit is de grote verandering in de maatschappelijke verhoudingen. Je groei in je bewustzijn van Schepper van je eigen leven is de motor van de transformatie in de maatschappelijke verhoudingen en structuren.”

Voorhandenzijnde eeuwige kennis schept nieuwe maatschappij

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het toenemende bewustzijn van je eigen bestaansrecht stimuleert je Zijnskwaliteit. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de gestage groei van het vrouwelijke principe dat een meer dominante rol gaat spelen in jullie nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Daarbij schept het helen van het vrouwelijke principe ook ruimte voor het helen van het mannelijke principe. En dit mannelijke principe gaat op zijn beurt zich verankeren in de onvoorwaardelijke liefde van het hart om van daaruit respect en gelijkwaardigheid in de wereld te scheppen. Beide, het vrouwelijke en mannelijke principe zullen in de nieuwe tijd en in het nieuwe systeem in balans zijn. Voorhandenzijnde eeuwige kennis, die bekrachtigd wordt door de onvoorwaardelijke liefde van het hart, zal nieuwe maatschappelijke vormen scheppen om een wereld te creëren die het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid reflecteert. Deze wereld zal het ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde op Aarde, en het bewust ervaren van je Goddelijkheid ondersteunen en bevorderen.
Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria staan jullie ten dienste in dit wonderbaarlijke transformatieproces. Met liefde en licht, Maria Magdalena, Jezus en Maria.”Follow your Heart nieuwsbrief
_________________________

Social Services

Delen:

Netwerk

jess
Engelmens
Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs