Loading...
nl

Huis van David

admin
admin Apr. 4 '10
stukje van een channeling van Judith K. Moore

De geschiedenis van het Huis van David ontsloten

De barrière van verdoving is snel aan het oplossen. Er is veel belangrijke informatie die niet voor het collectief ontsloten wordt tot het de juiste tijd is. Het is een paradox dat tijd zoals die in de derde dimensie bekend is, een illusie is in galactisch bewustzijn, maar toch is hier, in de derde dimensie, tijd alles. De geschiedenis van het Huis van David is uit de annalen van de aarde verwijderd toen het angstraster op jullie planeet geplaatst werd. De afstammingslijn van het Huis van David is in het collectief bewaard door middel van de bijbelse uitdrukking van Koning David en de afstammingslijn van Christus Jezus. Hij is niet beperkt tot de mensen van Joodse afkomst, maar is in tegendeel een afstammingslijn die met sterrenzaden in alle bewoners van Moeder aarde doorgedrongen is.

De herinneringen van het Huis van David zitten in jullie botten, perfect gecodeerd in jullie genetische en ziels-DNA. Er is weinig bekend over de ware capaciteit van DNA. Er bestaat op deze planeet geen computer die ook maar enigszins vergelijkbaar is met jullie DNA. Weldra zullen degenen die zich wetenschappers noemen beginnen hun multidimensionale realiteiten uit te breiden en beginnen met het ontdekken van de geweldig grote geheimen die in deze waardevolle levensspiraal opgesloten zijn.

Het DNA is een kristallijnen geometrie, alchemisch tijdgecodeerd om te activeren met bepaalde kosmische verschijnselen. Sommige zijn bekend als de Harmonische Convergentie en het Grote Kruis. In principe is jullie DNA een tijdcapsule, ingesteld om een voorgeprogrammeerde sequentie vrij te geven die ingecodeerd is bij het begin van de schepping. Alles was door jullie kosmische bewustzijn in perfectie gepland.

Het ziels-DNA is als het ware jullie multidimensionale kosmische planner. Jullie lichtlichaam is omgord met jullie menselijke vorm, of plantaardig lichaam. Dit ziels-DNA heeft dertien dimensionale aspecten. Het dertiende-dimensionale aspect is gecodeerd in de Archieven van Ra, of de Zaal van de Archieven van de Grote Centrale zon. Tot nu toe hadden mensen beperkte toegang, die zich slechts uitstrekken tot in het vijfde-dimensionale aspect van het DNA. Deze activering was aanwezig in die wezens die jullie kennen als de verlichten. Wezens zoals jullie geliefde Gandhi waren voldoende kosmisch ontwikkeld om toegang te hebben tot het vijfde-dimensionale DNA.

Het is belangrijk je te herinneren dat, in Atlantis, mutaties in jullie soort werden geplaatst die evolutie en uitbreiding van bewustzijn beperkten. Zo begon de lange donkere nacht van de menselijke ziel, en de ultieme beproeving van het menselijk hart. Het is per ongeluk dat de ware aard en het ware karakter van essentiële grondbeginselen zoals de Hart Graal naar boven komen. Velen van jullie zijn zich van dit feit bewust. Gaia of Moeder Aarde is een DNA tijdcapsule, voorbereid om te activeren volgens het kosmische plan. Deze activering is het Eden beginsel, of Hemel op Aarde. Alles is perfect in orde.

Overweeg het concept van het Levende Lichaam, de grote Ik Ben, door velen aangeduid als God, de alziende, alwetende eenheid van de Schepping. Ieder van jullie is een cel van dat Levende Lichaam. Ieder van jullie draagt het goddelijke plan in je DNA. De illusie van afgescheidenheid was een vitaal onderdeel van het goddelijke plan. Er is geen afgescheidenheid; alles is Een.

Mediteer op het beeld van een grote rivier. Stel je dan voor dat hij bij een eiland komt en zich splitst. Is het nog steeds één rivier? Zonder enige twijfel is dat zo, omdat alles ontsprong uit een gemeenschappelijke bron. Zoiets is het paradigma van de geschiedenis van jullie geliefde blauwgroene Moeder planeet.

Alles waarover ik spreek is bekend in jullie kosmische geheugen. Mijn missie is om jullie te helpen het te herinneren. Het Huis van David is het Huis van Onze Heer. De Grote Centrale Zon is de grote Vader; het zwarte gat is de grote Kosmische Moeder. Het is door vereniging van deze twee enorme krachten dat alles geschapen werd. Sta jezelf toe je de schoot van de Kosmische Moeder te herinneren, in de Archieven van Ra bekend als de dolfijnsteden. Misschien wil je wel enkele momenten nemen en jezelf toestaan terug te keren naar de dolfijnsteden, onvoorwaardelijke liefde te voelen en de vrede van deze wortel, de oorsprong van alle Schepping. Dit hele kosmische script werd geschapen in de schoot van de Kosmische Moeder bij de aanvang – of was het einde – van de schepping.

Het Huis van David wordt gevormd door de twaalf zonnetempels die de Centrale Zon omgeven. Ik ben een ambassadeur van de dertiende tempel, wat het kristallijnen middelpunt van de Centrale Zon is. In de tijd vóór de geschreven geschiedenis koloniseerden wij van het Huis van David, de Aarde. Het was noodzakelijk dat wij menselijke vormen aannamen om in de derde dimensie te functioneren. In onze wereld zijn we zuiver licht. We paarden met bestaande Aardse wezens om het kosmische DNA te laten versmelten met de bestaande soorten.

Wij vestigden dertien tempelgebieden. Deze kunnen in kaart gebracht worden door een dubbel regelmatig zesvlak binnen de aardbol te plaatsen. Het dertiende gebied is de kristallen kern van jullie planeet. Moeder Aarde is een levend lichaam. Toen de geografie van deze planeet is verschoven, zijn ook de tempelgebieden verschoven. Deze tempelgebieden vormen de kern van plaatsen van heilige geometrie op Aarde.

Het DNA van de leden van het Huis van David is gekoppeld met de oude tempelgebieden die ze bezetten tijdens het bestaan van de etherische tempels van het Huis van David. De oorspronkelijke groep is samengesteld uit de 144.000 wezens met Christusbewustzijn die de missie hebben geaccepteerd om Eden te activeren en zes miljard mensen met Christusbewustzijn wakker te maken. Raak niet vast in het beperkende aspect van het getal 144.000: dit is een alchemische vergelijking die de oorspronkelijke groep identificeert. Deze oorspronkelijke groep bevat vitale DNA pulsar codes die gekoppeld zijn met de oorsprong van de tempels van het Huis van David. Als je voelt dat je iemand bent van de oorspronkelijke groep, is dat zo. Je weet diep in je ziel wie je bent.

Tijdens de gouden eeuw van het Huis van David leefden wij in geascendeerde tempelsteden in deze gebieden. Velen van jullie hebben dromen of herinneringen gehad aan dit glorieuze en liefhebbende bestaan. We verbleven in kosmische liefde, vrede, vertrouwen, ons bewust van onze mogelijkheden. Het woord ‘vrijheid’ bestond niet, omdat het tegendeel van dit woord geen realiteit was. Er wordt in de mythologieën van verschillende culturele en religieuze tradities dikwijls naar deze verlichte periode verwezen; het woord dat ik zal gebruiken is Eden. Deze mythologieën zijn nuttig geweest om de matrix in het collectieve bewustzijn actief te houden.

In de gouden eeuw was er geen scheiding tussen het seculiere en het sacrale. Elk lid was bewaarder van sacrale leringen, van helingen, wetenschappen, wiskunde, tempelentiteiten, voorwerpen (zoals kristallen, geometrische activators en gewijde urnen) en machtsaspecten van hun tempel. Er zijn pogingen gedaan om opnieuw replicas te scheppen van die prachtige oude tempels, zoals de Taj Mahal en de grote Egyptische piramiden. De muren van die tempels straalden licht uit; de muurschilderingen waren overladen met alle soorten edelstenen en halfedelstenen. De pleinen waren vol met tuinen, bloemen en fonteinen. Soms vulde hemelse muziek er de lucht; op andere was er de zoetheid van stilte.

Wij waren degenen die kosmisch evenwicht en mede-schepping manifesteerden, en we zijn dat nog steeds. Tijdens het bewind van het Huis van David bestond er vrijheid tot intergalactisch reizen en uitwisseling. De Raad van Abboraha had vertegenwoordigers uit elk tempelgebied en de bijbehorende galactische en universele lichamen.

Elk deel van deze kostbare planeet komt overeen met locaties in andere universa en melkwegstelsels. Dit is een belangrijke gedachte, want als de planeet lijdt, doen haar overeenkomstige universele tegenhangers dat ook. Op dezelfde manier: wanneer zij heelt en terugkeert naar vrede en evenwicht, doen haar overeenkomstige galactische tegenhangers dat ook. Het is geen wonder dat deze kostbare planeet zoveel universele aandacht heeft getrokken.

Wij hebben onze missie voltooid. Alle matrices waren voorbereid voor de volgende fase in de evolutie. Wij wisten dat Gaia, door goddelijke overeenkomst, de afgescheidenheid of de dualiteit zou binnengaan. De heilige tweelingen zouden heersen over het collectieve bewustzijn van alle wezens op Moeder Aarde. De effecten van het kwaad op de planeet waren onvermijdelijk. Het Engelse woord evil – het kwaad – is een omkering van live – het woord voor leven; de omkering van uitstraling van levenskracht – of prana – is het kwaad. De dreigende invasie van de angststokers was een onvermijdelijke voortgang van de evolutie. Het aanvankelijke angstraster werd op Moeder Aarde geplaatst, en alle opgestegen meesters die incarneerden moesten instemmen met geheugenverlies op bevel van de grote Galactische Raad van Andonië, de verenigde kracht van kosmische angst. Het plan dat de Raad had voor de Aarde was om een ijzeren planeet te creëren, verstoken van liefde en geregeerd in verschrikking. Deze wezens voedden zich met de door angst gecreëerde energie. De aarde moest een angstmijn zijn, omdat dit de enige energie was die hun beperkte bewustzijn kon gebruiken.

De Hart Graal is uiteindelijk de meest ontzagwekkende kracht in het universum. Het is de mysterieuze kracht waarvan de legende spreekt binnen de Ark van het Verbond. De matrix van deze machtige kracht van liefde is de essentie van het DNA waarvan wij gesproken hebben. Natuurlijk wisten we dat volledige vernietiging van deze sterke kracht nooit mogelijk zou zijn – het hologram moest uitgevoerd worden.

Wij hebben ons voorbereid op het einde van de gouden eeuw van het Huis van David. Ieder van ons nam in zijn DNA sacrale helingen op, leringen, kennis, entiteiten en voorwerpen om voor alle tijden de grote wijsheid te bewaren. Toen de invasie kwam, werd Gaia letterlijk aangevallen met kernbommen. Door de kracht van tienduizend neutronenbommen raakte de aarde gesmolten. Velen van ons trokken zich terug in de kristallen steden in de kern van de planeet. Anderen werden DNA en gingen het magma binnen, de Archieven van Ra met ons mee dragend.

De Archieven van Ra werden gemanifesteerd in de mystieke geschiedenis van de Aarde en in de Egyptische kronieken. Zij zijn gecodeerd met alle kennis, van verleden, heden en toekomst. De Archieven van Ra zijn een levend lichaam van de matrices van het Huis van David. Gedurende deze lange jaren van de donkere eeuwen van verlichting, wachtte deze edelsteen van kosmisch bewustzijn op het goddelijke moment waarop al deze krachtige en belangrijke informatie en energie volledig gemanifesteerd zal worden in de derde dimensie. Dit is het ontwaken van het Huis van David. De activering van de pulsar code is alchemisch manifest in jullie DNA, jullie heilige geometrie. Het ontwaken van het Huis van David is de activering van de tijdcapsule van Gaia.

Leven na leven incarneeerden de leden van het Huis van David in genetische afstammingslijnen die slachtoffers werden van genocide. Elk verlicht wezen dat incarneeerde moest het contract onderschrijven van volledig geheugenverlies omtrent het goddelijke plan. Dit verschijnsel verklaart leiders die beheerst werden door het kosmische angstraster, waarbij ze verklaringen schiepen om alle eerstgeborenen te doden, of hele familielijnen te vernietigen, zoals in Egypte in de tijd van Mozes, in Bethlehem ten tijde van de geboorte van Christus Jezus, in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog en in de Verenigde Staten in de verklaring van genocide tegen de inheemse Amerikanen. Dit was het doel van de Spaanse Inquisitie, de Kruistochten, de overheersing van het Romeinse Rijk, Djengis Khan, Mao Tse-Tung en de invasie van de Keltische volkeren in Groot-Brittannië. Wat de angststokers probeerden was om de wijnstok, of de goddelijke afstamming van het Huis van David, uit te roeien.

In incarnatie na incarnatie werd de menselijke Hart Graal beproefd en versterkt. De verhalen van jullie levens van heldendom en daden van heldhaftige liefde zijn eindeloos. De wijnstok breidde zich uit en werd sterker, tot ver buiten de oorspronkelijke groep.

Tweeduizend jaar geleden incarneeerde Christus Jezus om de aanvankelijke pulsar code van het Huis van David te activeren door zijn goddelijke emanatie en vereniging met zijn geliefde Maria Magdalena. Hun afstammelingen droegen een krachtige alchemische formule voor de activering van het Huis van David met zich mee. Zij verschenen, geprojecteerd door het goddelijke hologram, op vele plaatsen op jullie geliefde planeet. De kruisiging en verrijzenis van Christus werden gedurende de volgende tweeduizend jaar opnieuw opgevoerd in de kruisiging van het goddelijk vrouwelijke. Moeder Aarde werd op alle denkbare manieren gekruisigd en verkracht.

De Hart Graal heeft volhard. Jullie zielsgeheugens dragen de littekens en wonden van de reis van de ziel van angst naar vrijheid. De meest geliefde lichtwezens incarneerden en vonden zichzelf terug in de rollen van slachtoffers en mensen die slachtoffers maken. Karma en dichte angstblokkades hoopten zich op in de zielsmatrix van het collectieve bewustzijn. De cycli herhaalden zich steeds opnieuw. Angstprogrammering speelde zich af om te proberen het collectieve bewustzijn te conditioneren tot volledige onderwerping. Het bericht was: “Waarom proberen me te verzetten? De laatste keer dat ik dit deed, kwam ik op de brandstapel”. Toch stonden jullie met elke incarnatie opnieuw voor de uitdaging van vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en jullie goddelijke missie.

Al jullie profetieën voorspellen de eindtijden – het einde van de heerschappij van de heren van angst en de tijd van het grote ontwaken van het Huis van David. De geschiedenis hoeft niet langer herhaald te worden. Universeel bewustzijn levert energie zoals nooit tevoren om de littekens en wonden van angsten uit het verleden schoon te maken en te helen, en implantaten van angst te deactiveren, zodat jullie tevoorschijn komen als volledig ontwaakte wezens van liefde en licht, volledig afgestemd op het goddelijke plan van het verschijnen van Eden.


bron:
http://www.judithmoore.nl/basis-krachten/het-huis-van-david/
Delen:

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111