Loading...
nl

Hoe werkt een medium

Beschermengel
Beschermengel Jan. 30 '12


Hoe werkt een Medium

De term medium duidt op een veronderstelde gave waardoor iemand denkt communicatie te ervaren met de geesten van overledenen, engelen of andere immateriële entiteiten.


Mediumschap is een gevoeligheid, waar ieder mens in meer of mindere mate bewust of onbewust mee werkt. Het is het denken met de plexus solaris waar ieder mens in dit leven is binnengekomen, het is dan ook de plaats waar alle herinneringen liggen opgeslagen. Een medium of paragnost werkt met deze spiegel van de plexus solaris, die de ethersfeer via deze gevoelige zenuwen van de sensitieve mens weerkaatst. Via de milt, die de toegang vrij maakt voor het etherlichaam, kan het medium vrijwillig onstoffelijke intelligentie's in zijn innerlijke wezen toelaten. Deze beelden kunnen gekleurd zijn omdat wij met de ethersfeer verbonden zijn die op haar beurt weer aardgebonden is. Daarom is het nooit goed om vast te houden aan iets dat in de toekomst ligt.

Naast het mediumschap bestaat ook het helderruiken, helderproeven, helderhoren, helderzien, heldervoelen en helderweten. Maar ook deze gaven zijn vaak gekleurd, immers men werkt vanuit zijn eigen referentiekader en bewustzijn. Middels deze gaven is het mogelijk om stemmen te horen en geestesverschijningen te zien, maar ook gedachtelezen of oppikken van de gedachten van een ander behoort tot de mogelijkheden. Hoe gevoeliger (nerveuzer) iemand is, hoe fijner de afstemming van het medium. Als wij ons ego af kunnen leggen, kan het medium in ons het werk doen. De negatieve scheiding tussen het Zelf en de persoonlijkheid wordt dan opgeheven. Het is dan ook zeer belangrijk dat het medium zijn of haar gedachten leeg maakt om het mogelijk te maken dat een boodschap binnen komt. Het in trance gaan van een medium is in principe een onnatuurlijke toestand en het vergt dan vaak een bovenmenselijke inspanning. De energie die nodig is voor de activiteiten van het medium, wordt dan ook vaak bij anderen weggehaald (bij seances etc.). Een medium dient goed te beseffen dat enkel en alleen je openstellen voor intelligenties je eigen groei belemmert. Het steunen op de onzichtbare wereld maar ook op anderen maakt ons afhankelijk en zwak aangezien we niet meer vertrouwen op onze eigen krachten maar deze krachten in de handen van anderen hebben gelegd. De zuiverheid van het medium bepaalt het niveau van wat er door kan komen of niet. De zuiverheid van boodschappen valt of staat dan ook met de zuiverheid van het medium, het is dus niet allemaal goud wat er blinkt! Om een zuivere boodschap te kunnen ontvangen en maar ook om deze te begrijpen zal het medium een bepaald punt in zijn/haar evolutie bereikt moeten hebben. Dit verklaart dan ook de verschijningen van Fatima, Lourdes en andere plaatsen.

Karmisch gezien moeten wij verantwoordelijkheid gaan dragen voor de boodschap van het medium om datgene dat wij niet zelf hebben ervaren zelf door te maken om ervaringsdeskundige te worden. Een medium moet zich zelf goed kunnen beschermen voor de kwalijke invloeden van de astrale sferen. Wij waarschuwen dus iedereen die zonder enige deskundigheid en bekwaamheid contact legt met de ongeziene wereld. Deze waarschuwing geldt zeker voor die mensen die een zwak emotioneel veld hebben (plexus solaris). Grote intelligenties of Lichtwezens zullen zich nooit openbaren bij zwak beschermde aardse zielen te meer omdat het lichaam van dit medium dit niet aankan en zij onvoldoende beschermd zijn. Kijk daarom ook uit bij glaasje draaien of het kruis en bord. Dit zijn toch middelen waarbij de astrale sfeer getrokken wordt en men zichzelf blootstelt aan kwalijke negatieve energieën.

Helderziendheid: bij de helderziende mens werkt de plexus solaris en het verkrijgen van beelden samen. Er vindt een denkproces plaats op twee niveaus. Een medium weet daarom na een diepe trance niet wat er heeft plaats gevonden. Je zou kunnen zeggen dat het mediumschap daarom een stap terug is en het helderzien een stap vooruit. Niet elke helderziende die zich zo noemt is dit ook werkelijk. We zouden daarom beter niet kunnen spreken van helderziendheid als deze twee niveaus samen werken. Onze ontwikkeling verloopt getrapt en loopt synchroon met onze zintuigen: ruiken, proeven, zien tasten, horen en weten (onze intuïtie). Lees hier meer over in de artikelen over de Chakra's.
Helderziendheid kan zowel plaats vinden vanuit het verleden, in het heden en in de toekomst. Beter is te werken vanuit een innerlijk weten omdat dat zien nog altijd iets is dat je moet kunnen interpreteren. Weten wil zeggen dat het geheel geïntegreerd is. Als je een helderziende blik hebt, dan moet je het interpreteren met je gedachten, met wat je voelt, met wat je in het verleden beleeft hebt. Dat kleurt hetgeen je door krijgt. Alles wat een innerlijk weten is, is niet meer gekleurd en kan ook niet tegen vallen of teleurstellingen oproepen.

Helderweten: tussen het mediumschap en het hoogste niveau van de bezielde heldere leraar en ziener bestaat een enorme verscheidenheid aan graden. Helderzien en helderweten hoeven ook niet altijd aan elkaar verbonden te zijn. Vandaar dat wij zeggen: "Hij die weet, zwijgt". Spreken is zilver (keelchakra), zwijgen is goud (kruinchakra). Het orgaan van dit heldere vermogen is het 3e oog dat de hernieuwde werking is van de pijnappelklier. De pijnappelklier is gesloten op het moment dat de mens zijn objectieve zintuigen tot ontwikkeling bracht en de aardse atmosfeer zich meer en meer ging verdichten. Wat wij op het niveau van bewustzijn van de dieren aantreffen is het werken met de plexus solaris in het licht van onze gehele evolutie gezien. De groepsziel bij de dierenwereld wordt bestuurd door middel van beelden, die via de plexus solaris worden geprojecteerd. Aangezien dieren niet over een zelfbewuste geest beschikken denken ze niet met eigen hersenen, maar met die van de groepsziel, waarmee een verbinding bestaat via etherische draden. Deze verbindingen laten indrukken achter op het sympathische zenuwstelsel. De toename van helderheid gaat gestaag en gaat eigenlijk ongemerkt. Helderziendheid door middel van het zien van beelden, gaat over in een innerlijk weten wat zich vermengd met informatie van boven en of de informatie die reeds in je aura ligt opgeslagen. Dit is een vrij complex geheel van bewustzijnservaringen die doorsijpelen in het dagbewustzijn. Het is een ingrijpend proces dat zich niet even laat verklaren. Door het stijgen van het trillingsgetal, verandert het hele systeem waardoor er sneller informatie kan worden opgepikt. Het maak het bovendien mogelijk om te kunnen zien door te weten en te ervaren als zijnde de waarheid.

Automatisch schrift verkrijgt men door de etherische arm van een intelligentie toe te staan de fysieke arm van het medium te besturen. Dit kan pas plaatsvinden als het medium bewust of onbewust zijn eigen etherisch dubbel uit zijn arm heeft weg getrokken. Wat er ook door mocht komen, wij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk wat wij met deze informatie doen. Helderweten is verworven kennis, die je na heel veel inspanning en via vele levens vanuit het punt van onze evolutie verkrijgt. Het is het natuurlijke resultaat van de geestelijke groei van de mens die tot ontplooiing is gekomen door zelfbeheersing, wat op zichzelf al een enorme krachtsinspanning is. Overigens, deze zelfbeheersing dient geen onderdrukking te zijn van wat op een natuurlijke wijze geleefd dient te worden. Bij het onvrijwillige horen van stemmen, het zien van geestesverschijningen of het doen van zaken die uit een onbegrepen drang ontstaan en niet van ons zelf zijn, hebben wij vaak te maken met aardgebonden overleden zielen. Een aanval vanuit de astrale gebieden kan ontstaan omdat men over een te zwak 5e auraveld beschikt en zij vaak ook een te zwak mentaal veld bezitten om deze verschijnselen van zich werpen. Het beschermende 5e veld heeft een sterke verbinding met de plexus solaris en het daarbij behorende 3e chakra. Veel begrip, slaap, langdurige rust, aura en chakra behandelingen, kleurentherapie en onschadelijke kalmerende middelen helpen hier in eerste instantie. Deze gevoelige mens behandelen wij in de psychiatrie nog al te vaak op een onwetende manier. Zie aansluitend het hoofdstuk over 'Psychose'.

De mens volgt zijn eigen gedragsregels door middel van het cerebrospinale zenuwstelsel, omdat hij zijn individualiteit tot ontwikkeling heeft weten te brengen. Het sympathische zenuwstelsel dat deel uitmaakt van het autonoom zenuwstelsel kan hem niet langer overschaduwen. Het dier zonder eigen wil kan deze impulsen via het sympathische zenuwstelsel niet onder controle krijgen en kan niet anders dan onvoorwaardelijk gehoorzamen. Dat verklaart veel over het gedrag van mensen in groepen maar ook individueel gedrag. Wij zeggen niet voor niets: "Hoe groter geest, hoe groter beest".

Ieder mens heeft bewust of onbewust contact met een of meerdere geleidegeesten of engelbewaarders. Deze geleidegeesten helpen onze wereld op collectief niveau door vibraties over te brengen in ons gevoelsgebied. Met deze energie of vibraties zijn wij in staat te projecteren in beelden. Wij visualiseren dat wat zichtbaar gemaakt kan worden om te kunnen worden begrepen. Daar wij naar Gods beeld, het Kosmische Universele beeld en gelijkenis zijn geschapen en wij in staat zijn ons in gelijkenissen te spiegelen. Deze beelden komen in onze dromen, meditaties, visualisaties en relaties naar voren. De andere wereld heeft deze beelden niet nodig, omdat daar alles overgaat en er geen afscheiding ervaren wordt. Zij zijn ontdaan van zintuigen, vooroordelen en ervaren onze wereld als vibraties van klank en kleur. Zij verbinden zich met onze aura, om zo op een positieve wijze hun energie met die van ons mee te laten vibreren. Het zijn de zuivere gedachten in communicatie met alles en door alles om ons heen.

Profetie is de intuïtie in een verhoogde vorm en wordt ons geschonken. Je gaat dan meer zien, meer voelen en meer en meer de intuïtie gebruiken boven het denken uit. Hier is een grote mentale kracht voor nodig om de vele velden van bewustzijn te overzien zodat zij gerangschikt en geordend kunnen worden.
Als we spreken over profetie dan hebben wij het niet over het helderzien, het zien van een beeld of het interpreteren vanuit je gedachten of je verbeelden vanuit je eigen referentiekader. De ware profetie is een gegeven om in de toekomst te zien en daarbij de visie en de potentie hebbend om anderen te geleiden naar dat punt dat in de toekomst ligt. Dat is dan ook geheel iets anders dan alleen maar helderzien. Iemand kan helderzien, een beeld zien en dit ventileren, maar het is heel iets anders om en beeld te zien en vandaar uit een beleid uit te stippelen. Profetie is een gave die vanuit de Lichtwereld wordt geschonken aan hen die alles hebben losgelaten. Dit vraag een hele grote kracht, een grote zuiverheid. Maar dit vraagt bovenal egoloosheid! Dus je kunt alleen maar profeet zijn als je het hogere doel dient en niet je eigen doel!

Wat een Medium moet weten:

Iedereen die zich bewust is van zijn of haar mediumschap dient te weten welke grote gevaren deze gave met zich mee kan brengen. Iedereen die zich als medium wil bekwamen, doet er goed aan zich verder te verdiepen in het mediumschap. Het is raadzaam om eerst ten volle bewust te worden van wat mediumschap is alvorens men zich op het mediamieke pad begeeft. Mediumschap is dan ook een gave die met grote zorgvuldigheid gebezigd dient te worden.

Mediamieke gaven zijn eigenschappen van het vrouwelijke principe. Echter, het is van het grootste belang voor een medium om naast deze vrouwelijke eigenschappen ook mannelijke eigenschappen, zoals wilskracht en doorzettingsvermogen te ontwikkelen om zich goed te kunnen beschermen. In vroegere tijden leefden priesteressen en zieneressen altijd in aanwezigheid van priesters en ingewijden ter bescherming. Het principe van mediumschap heeft alles te maken met een vorm van gevoeligheid, het mediamieke behoort tot het vrouwelijke beginsel. Vrouwen zijn in beginsel gevoeliger, wat lichter en ijler waardoor het mediumschap makkelijker tot stand kan komen. Zij vibreren makkelijker mee als het lichtwezen bij het medium binnenkomt. De energie van de man is qua essentie wat stugger en dichter waardoor het moeilijker is om hiernaar binnen toe te gaan.

Een medium dient zich van haar kwetsbaarheid bewust te zijn. Zij kan een prooi zijn voor negatieve energieën omdat zij zeer ontvankelijk is. Voordat je in contact treedt met de ongeziene wereld, zal je eerst de juiste voorwaarden moeten scheppen voor een zuivere sfeer zodat de boodschappen die doorkomen ook van een zuiver gehalte zijn. Luister hierbij ook altijd naar je eigen innerlijke stem, die je kan vertellen of de entiteit die doorkomt zuiver is en goede bedoelingen heeft.

Duistere energieën zijn zich zeer bewust van gevoelige mediums die zichzelf nog onvoldoende kunnen beschermen. Daarom is het raadzaam om niet alleen verbinding te leggen met onstoffelijke wezens zolang je je nog niet zeker genoeg voelt. Beter is om samen te werken met een goed geaarde persoon met een innerlijke ontwikkelde kracht die je voldoende bescherming kan bieden. Duistere krachten voeden zich met het lichaam van een gevoelig medium vanuit hun hebzucht en genotzucht. Ze zijn te herkennen aan hun hoogmoedigheid, arrogantie en egogerichtheid en werken vanuit macht. Overigens, geldt deze waarschuwing ook voor hen die zich bezig houden met bewuste uittredingen. Ook de in de hogere sferen huizen vergevorderde negatieve entiteiten en zijn er donkere sferen met grote macht en kracht. Op alle niveaus gelden polariteiten, het is dan ook een illusie te denken dat er in de hogere Lichtsferen geen duisteren krachten zouden heersen. Het is niet allemaal goud dat er blinkt!

Mediumschap is geen lichtzinnige bezigheid en vergt de nodige inspanningen. Een gezonde levenswijze is daarom zeer belangrijk, zowel lichamelijk als geestelijk. Bij het channelen wordt er energie bij het medium weggehaald door het lichtwezen dat doorkomt. Soms is de energie van het medium niet toereikend, en zal het lichtwezen een beroep doen op de energie van omringende personen. Alvorens het medium zich openstelt als kanaal, is het verstandig om eerst licht te mediteren om in afstemming tot je Zelf te komen. Ook de ruimte waar gechanneld wordt dient zuiver en rustig van atmosfeer te zijn. Tijdens het channelen is het belangrijk dat het medium haar eigen wil en ego uitschakelt, dit komt de zuiverheid van de boodschap zeer zeker ten goede. Het medium krijgt die boodschappen door die in overeenstemming zijn met haar ontwikkeling. Daarom is het werken aan de eigen spirituele groei zo belangrijk aangezien dit de zuiverheid van de boodschappen enkel positief beïnvloedt. Vaak is het zo dat mediums zich te veel laten leiden door hun eigen ijdelheid wat funest is voor de zuiverheid van de boodschappen. Een hoog ontwikkeld lichtwezen zal nooit boodschappen doorgeven die uitspraken doen over ons karma, aangezien wij onze verantwoordelijkheid in deze hebben. Wees je er van bewust dat vele boodschappen die doorkomen nog niet voor iedereen geschikt zijn, zwijgen is vaak beter dan spreken.

Een medium die boodschappen door krijgt van hogere lichtwezens is meestal in een soort van trance. Een medium die geheel in trance gaat kan ontregeld raken, waardoor duistere krachten ook hun toegang kunnen krijgen. De Lichtwereld wil daarom ook waarschuwen voor een algehele trance. Zij hebben dit overigens ook niet nodig voor het doorgeven van hun boodschappen. De aardsgebonden wezens prefereren dit echter wel omdat ze het lichaam van het medium dan kunnen gebruiken voor hun eigen behoeften. Bij een half trance heb je de mogelijkheid om weer snel terug te keren naar de realiteit en te voorkomen dat deze duistere krachten toegang krijgen tot het lichaam van het medium. Om te gaan spreken moet het medium vaak een bepaalde schroom overwinnen. Echter, het wordt voor de entiteit gemakkelijker om via het medium te spreken als zij haar eigen gedachten uitschakelt om de boodschappen niet te vertroebelen. Hoe meer mediums door de Lichtwereld bereikt kunnen worden, hoe meer Licht er verspreid wordt.

Mediumschap is een vorm van bewustzijn en het trillingsgetal van het medium is belangrijk voor de mate van zuiverheid van de boodschappen. Een Lichtwezen heeft een hoog trillingsgetal en dit correspondeert niet met een laag trillingsgetal. Belangrijk is dat het medium een trillingsgetal heeft dat correspondeert met dat van een hogere Lichtwezen en dus gelijk gaat vibreren. Het is dus van het allerhoogste belang dat het medium zuiver is en werkt aan haar bewustzijn. Lichtwezens zullen hun toegang verkrijgen bij het medium via de kruin chakra. Astrale wezens echter zullen zich via de Plexus Solaris van het medium in het lichaam willen dringen.

Het is heel belangrijk dat je meer en meer afschermt en niet alleen vanuit de visualisaties voor het slapen gaan maar ook gewoon overdag. Wat nu aan de orde is zijn krachten, duistere krachten die van alles en nog wat proberen om een zuiver kanaal om ver te halen. In de slaap in de nacht is het medium het meest kwetsbaar, omdat zij haar lichaam verlaat om te vertoeven in andere sferen. Als een medium nog niet genoeg scholing heeft gehad om zich aan de andere kant te wapenen, kunnen de astrale sferen het lichaam tijdens de slaap in hun invloedsfeer trekken. Het is dan niet zo dat de Lichtwereld niet aanwezig zijn, zij zijn zeer zeker bij een zuiver medium aanwezig. Er kan in feite dan ook niets gebeuren, maar soms is het voor de Lichtwereld ook moeilijk om te voorkomen dat in die astralesferen ook wat minder plezierige gebeurtenissen plaats vinden. Zie deze onplezierigheden als een onderdeel van de training, zeker moet dit gebeuren omdat er straks tijden aanbreken waarin het medium op een ander niveau gaat opereren. De training van een medium gaat niet over een nacht ijs. Zoals wij overdag leren, leren wij ’s nachts ook.

Het Lichtwerk is voor hen die hier voor geroepen zijn een missie en het is dan ook niet de bedoeling om helden te worden. Mediums moeten te allen tijde contact leggen met de hogere lichtsferen en niet met de aardsgebonden sferen (astralesferen). Lichtwezens in de lichtsferen hebben het pad van incarnatie al afgelegd en beschikken over een zeer grote kennis. Entiteiten uit de astrale wereld hebben de reïncarnatiecycli nog niet doorlopen en bezitten dan ook nog niet die kennis die de hogere lichtwezens wel hebben. Er zijn mediums die in contact met deze astrale werelden berichten door krijgen die afwijken van het gangbare maar zich wel achter deze boodschappen scharen. Blijf daarom altijd waakzaam en je ten volle bewust van je eigen verantwoordelijkheid.

Zolang je al je aandacht uitsluitend blijft richten op de zichtbare inclusief de astrale wereld, dan zal je zelfbeperkend en grondstoffelijk blijven. De tijd om contact te maken met overledenen is daarom ook voorbij. Wij dienen ons uitsluitend te richten op de hogere Lichtsferen. Soms komen er wel overledenen door die al verder geëvalueerd zijn, echter zij zullen geen behoefte hebben om berichten door te geven wat in de astrale wereld wel het geval is. De Lichtsferen zijn op het Licht gericht en niet op het tijdelijke bestaan vandaar dat zij het maar vreemd vinden dat wij onze naam verbinden aan alles wat wij scheppen omdat deze scheppingen en krachten uit deze sferen voortkomen. Zij kennen enkel een samenwerking die Liefde is voor alles. De zichtbare wereld zou niet bestaan zonder de onzichtbare wereld. Door de hogere onzichtbare Lichtsferen en haar wezens wordt de aarde en haar bewoners bezield en ondersteund.

Blijf in afstemming en laat je niets aanpraten wat je niet diep van binnen ervaren hebt. Wat eerst slecht leek, kan nu goed zijn of andersom. Normen en waarden vervagen en dienen opnieuw geijkt te worden. Stem je af met het voortschrijdende inzicht en het Licht. De intuïtieve ingewijde zal zich de universele ofwel hoogste kennis bewust worden. Laten wij werken aan een liefdevolle en gelukkige maatschappij zodat iedereen zich in vrijheid en naar eigen behoefte kan ontwikkelen. Als wij mensen samenwerken met de onzichtbare wereld die rijk en onmetelijk is, verbinden wij ons met deze scheppende krachten, met alle Lichtwezens die zich overal in deze wereld en in de verste uithoeken van het universum huizen. Het spirituele gedachtegoed is het allerhoogste en laten wij hier dan ook trouw aan blijven. Overhaast niets en vraag niet wat er morgen gaat gebeuren, maar wikkel zoveel mogelijk af in het NU.

Overschaduwing
Lichte trance
Diepe trance. Als er sprake is van diepe trance heeft het medium achteraf geen herinnering aan dat wat hij/ zij heeft doorgegeven.

Begripsverwarring: De betekenis van de term ‘medium’ is dus niet eenduidig. Vandaar dat sommige helderzienden zich ‘paragnost’ noemen en anderen ‘medium’. Ook combinaties komen voor, zoals ‘paranormaal medium’, ‘helderziend medium’, ‘paragnostisch medium’ etc.

http://voeljevrijmagazine.nl/magazine/spiritualiteit/spiritualiteit/123-hoe-werkt-een-medium.html
Delen:
Marjanne
Marjanne Jan. 30 '12
Een interessant artikel, dank je voor het delen.
In veel kan ik mij vinden, niet in alles. Ik heb de ervaring en ben van mening als je echt gecentreerd, beschermd en geaard bent, ik prima kan communiceren met overleden familieleden van mijzelf of anderen. Die overigens contact zoeken met mij, ik niet met hen. Ook ervaar ik het niet dat lichtwezens of hoge lichtwezens energie bij me weghalen.. vaak integendeel. Ik krijg juist liefdevolle krachtige energie van bijv. de Lichtmeesters.
Maar zoals met alles is er nooit één beleving en heeft ieder medium en/of paragnost eigen belevingen.
Papillon-Blanc
Papillon-Blanc Jan. 30 '12
Dank je beschermengel, mooi artikel.
Ik krijg deze vraag best wel eens gesteld. Ik vind het best wel moeilijk uit te leggen. Althans.....ik snap wel wat ik bedoel natuurlijk maar de ander niet. Dus leg iets spiritueels uit in alledaagse woorden................
Ik heb het artikel gekopieerd en in mijn eigen infomap gedaan.

@Marjanne: ik herken wat je schrijft, ervaar het zelf ook zo.
Ook ik zoek geen contact maar er wordt contact gezocht met mij.
En....als ik druk druk in mijn doen en laten (lees hoofd) ben dan melden ze zich bij mij 20 jarige dochter. Die dan weer tegen mij zegt: mam, er is weer iemand.......jajaja, ik had het al gemerkt (maar genegeerd).
Het kost mij ook niet zoveel energie, wel moet ik mij enorm concentreren (maar dat heeft meer met mijn eigen concentratieprobleem te maken).
MoonFlowertje
MoonFlowertje Jan. 30 '12
Hoe noem je het, als je de boodschap doorkrijgt van je gids?
is dat channelen?

want dat gebeurde toen voor mijn oma!
Het was niet rechtstreeks...

Ook heb ik wel eens zitten praten tegen mensen (die met hun ziel onder de arm zaten zegmaar)
alsof ik naar beneden werd geduwd... ik was er wel bij, en hoorde mezelf praten...
Met een beetje een lagere schore stem...
toen ik weer bewust werd... zaten ze allebei te huilen...
frown
Dit ging zonder dat ik het bewust heb opgeroepen ofzo?
wat zou dat geweest kunnen zijn?
Half trance denk ik zelf... als ik dit verhaal lees^^

groetjes moonflowertje
Papillon-Blanc
Papillon-Blanc Jan. 31 '12
Ja Moonflowertje, ook dit herken ik.
Soms "zie" ik mezelf zitten praten terwijl ik dingen zeg waarvan ik me onbewust afvraag waarom ik ze zeg. M.a.w.: ze zijn niet van mij.
Mijn stem verandert dan inderdaad ook .....ze wordt wat eentoniger.
Het is dan net of ik me zie zitten terwijl "ikzelf" er boven hang.
Heel vreemd voelt het aan maar toch heb ik op zo'n moment niet de drang er iets aan te veranderen.
Het is al gebeurd dat ik nog helemaal niet meer wist wat ik gezegd had. Nee, deze woorden kwamen niet uit mijn persoontje, daar waren het te wijze woorden voor!

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111