Loading...
nl

Het witte broeder en zusterschap

Cialara
Cialara Sep. 14 '10
Core noemde de Witte Broederschap al eens in het topic over de 4 elementen en de 4 engelen die daar bij horen. Er bestaat echter ook de Witte Zusterschap, en graag zou ik jullie daar iets over vertellen.

De Witte Zusterschap is de tweeling (letterlijk) van de Witte Broederschap. Ze zijn elkaar equivalenten en zorgen beiden voor de bewustwording van de mensheid. De bewustwording van wat we al zijn, namelijk Meesters.

Als je bij hen bent, dan omsluiten ze je met de liefde, warmte en eeuwenoude wijsheid. Ze zijn inderdaad ook echt wit en het zijn enorm grote groepen zielen die hierin samenwerken.

Ik heb een channeling gevonden die meer over de Witte Broeder en Zusterschap verteld. Ik plaats het eerst in het Engels en daarna nog een vertaling in het Nederlands.
Delen:
Cialara
Cialara Sep. 14 '10
The Great White Brother and Sisterhood
Channeled by Natalie Sian Glasson
==================================

We are a congregation of Ascended Masters and beings of the purity of the Creator's soul who gather from many aspects and areas of the Creator's universe. We are united in our devotion to aid the planet Earth in its spiritual growth. We are integrated as one through our love and passion to exist as the Creator, with the Creator and for the Creator. We are the Great White Brother and Sisterhood, let us bow before you and lay our blessings on your head. Let us now work together to raise the energy vibration of humanity and to break free from the thick barriers of the Earth to dance and rejoice in our freedom and the freedom of the soul.

We are the luminosity of the Creator, our white light signifies our purity and the teaching, lessons and spiritual goals we have achieved to exist as enlightened beings. We are realised Ascended Masters. Everyone on the Earth is an Ascended Master but there is a lengthy process from birth to affinity where we must truly accept ourselves as Ascended Masters, with the purity of the Creator existing within our soul as wisdom, love, healing, enlightenment and inner power. We have realised our divine truth and have evolved from the Earth to exist as flames of white light on behalf of the Creator.

We are here to guide you forth; those who are receptive to our energies may open their hearts to us and allow our love to pour into their souls. We are open to assisting all who wish to grasp their Ascended Master consciousness. This is an understanding of the truth of your being, your purpose on the Earth and the truth of the world or universe around you. To accept your Ascended Master consciousness is to act, think and exist as the Creator in magnificent loving bounty on the Earth. It is our purpose as a team of Ascended Masters to guide those who call on our energies, through their spiritual journey on the Earth. We are here to light the way from the spiritual planes so that you may follow your spiritual path with ease and perfection.

We are a powerful gathering of many souls who have travelled the Earth in different time period and with different purposes. When you call on our energies by repeating our combined name to yourself during meditation you may feel the purity of our energies cleansing and healing your being, boosting your energy vibration. We may work with you as a group or an individual brother or sister will form a personal connection with you because of the similarities of your purpose on the Earth to their previous lifetimes. It is our mission when invoked to examine the goals of your soul and the level of growth that you have currently attained. We will then enhance certain areas of your spiritual development to allow you to achieve your goals with ease on the Earth. It is our specialty to give the students of the Earth a boost in energy and frequency to accelerate them along their spiritual paths. You may call on our assistance if you feel that your growth is becoming stagnant or if you need extra support to overcome certain lessons in your life. We are here for all with our wise and enlightened minds and our understanding of growth on the Earth. Invoke us to become a greater aspect of your life and allow us to influence and drive you forth to gain enlightenment in the most appropriate way for your soul.

As the energies of Mother Earth and humanity change, our presence will become more influential and essential on the Earth, as we aim to assist everyone to develop and ascend to a new level of consciousness. Do not discard the helping hand we hold out to you but embrace our assistance in your life as we wish for you to be united with your brothers and sisters on the spiritual planes of the Creator's universe.

Let our light shower onto your being and let us integrate our energies.

I am an illuminated Ascended Master,
I am the Great White Brother and Sisterhood,
Great White Brother and Sisterhood

May you walk in the love and light always,
Natalie

Natalie was born in 1984, UK. Over seen by Archangel Michael, she now works as a channel for a vast variety of spiritual beings and Masters in the spiritual hierarchy. Through her website www.wisdomofthelight.com she shares the channelled messages of the Creator's helpers to expand the awareness of humanity and assist in the raise in energy vibration of the planet. She offers a service of channelled readings from Ascended Masters, Archangels, Angels, Unicorns and Fairies.

Free Video Meditation Visit: www.wisdomofthelight.com and view my video page where I am beginning to build a collection of guided meditations.
* New guided meditation with Djwhal Khul * Message from Master Jesus *
Cialara
Cialara Sep. 14 '10
De Grote Witte Broeder-en Zusterschap
Gekanaliseerd door Natalie Sian Glasson
==================================

Wij zijn een gemeente van Opgevaren Meesters en wezens van de zuiverheid van de ziel van de Schepper, die te verzamelen uit vele aspecten en gebieden van het universum van de Schepper. We zijn verenigd in onze toewijding aan de planeet Aarde in haar spirituele groei steun. We zijn als een geïntegreerd door middel van onze liefde en passie op te bestaan als de Schepper, met de Schepper en de Schepper. Wij zijn de Grote Witte Broeder-en Zusterschap, laat ons buigen voor u en onze zegeningen te leggen op je hoofd. Laten we nu samen te werken om de energie-vibratie van de mensheid te verhogen en te bevrijden uit de dikke belemmeringen van de Aarde om te dansen en in onze vrijheid genieten en de vrijheid van de ziel.

Wij zijn de lichtsterkte van de Schepper, onze wit licht betekent onze zuiverheid en het onderwijs, lessen en spirituele doelen hebben we bereikt te bestaan als verlichte wezens. Wij zijn gerealiseerd Opgestegen Meesters. Iedereen op de Aarde is een Opgevaren Meester, maar er is een langdurig proces van de geboorte van de affiniteit van waar we moeten echt onszelf te accepteren als Opgevaren Meesters, met de zuiverheid van de Schepper bestaande binnen onze ziel als wijsheid, liefde, genezing, verlichting en innerlijke kracht. Wij realiseerden ons dat onze goddelijke waarheid en hebben zich ontwikkeld van de Aarde te bestaan als vlammen van wit licht namens de Schepper.

Wij zijn hier om u heen gids; degenen die ontvankelijk zijn voor onze energie kunnen hun hart te openen voor ons en laat onze liefde te schenken in hun zielen. Wij zijn open voor hulp aan allen die wensen om hun Opgevaren Meester bewustzijn te begrijpen. Dit is een begrip van de waarheid van je wezen, je doel op de Aarde en de waarheid van de wereld of universum om je heen. Om te aanvaarden uw Opgevaren Meester bewustzijn is om te handelen, denken en als de Schepper bestaat, in een prachtige liefdevolle bounty op de aarde. Het is ons doel als een team van de Opgestegen Meesters om degenen die een beroep doen op onze energie gids, door hun geestelijke reis op de Aarde. We zijn hier om de manier waarop het licht van de spirituele vlakken zodat je je spirituele pad met gemak en perfectie te volgen.

Wij zijn een krachtige verzameling van vele zielen die de Aarde reisde in verschillende periode en met verschillende doeleinden. Wanneer u een beroep doen op onze energie door het herhalen van onze gecombineerde naam om jezelf tijdens de meditatie kun je de zuiverheid van onze energie voelen zuivering en genezing je wezen, het stimuleren van je energietrilling. Wij kunnen samen met u als groep of een individu broer of zus zal een persoonlijke band met u, want de gelijkenissen van je doel op de aarde aan hun vorige levens vorm. Het is onze missie wanneer opgeroepen om de doelen van je ziel te onderzoeken en het niveau van de groei die u op dit moment hebben bereikt. Wij zullen vervolgens uit te breiden bepaalde gebieden van je spirituele ontwikkeling die je in staat om je doelen met gemak op de aarde te bereiken. Het is onze specialiteit aan de studenten van de Aarde een impuls te geven in de energie-en frequentie aan hen te versnellen langs hun spirituele paden. U kunt een beroep doen op onze hulp als u denkt dat uw groei stagneert worden of als u extra ondersteuning nodig hebt om bepaalde lessen te overwinnen in je leven. We zijn hier voor alles met onze wijze en verlichte geesten en ons begrip van de groei op de Aarde. Roep ons om een groter aspect van je leven te worden en stelt ons in staat invloed uit te oefenen en rijdt u weer naar de verlichting in de meest geschikte manier aanwinst zijn voor uw ziel.

Als de energieën van Moeder Aarde en de mensheid te veranderen, zullen onze aanwezigheid meer invloedrijke en van essentieel belang op de aarde, aangezien we van plan om iedereen te helpen bij het ontwikkelen en naar een nieuw niveau van bewustzijn ascenderen. Gooi de helpende hand uit te houden hebben we voor je, maar onze hulp in je leven te omarmen als we willen voor u te worden verenigd met uw broeders en zusters op de geestelijke gebieden van het universum van de Schepper.

Laten we ons licht douche op je wezen en laat ons onze energie te integreren.

Ik ben een verlichte Opgevaren Meester,
Ik ben de Grote Witte Broeder-en Zusterschap,
Grote Witte Broeder-en Zusterschap

Mag je wandelen in de liefde en het licht altijd,
Natalie

Natalie werd geboren in 1984, het Verenigd Koninkrijk. Meer dan gezien door Aartsengel Michael, werkt ze nu als een kanaal voor een grote verscheidenheid van geestelijke wezens en Masters in de geestelijke hiërarchie. Via haar website www.wisdomofthelight.com deelt zij de gechannelde boodschappen van de Schepper de helpers van de uitbreiding van het bewustzijn van de mensheid en te helpen bij de verhoging in de energietrilling van de planeet. Ze biedt een dienst van gekanaliseerd lezingen van Opgevaren Meesters, Aartsengelen, Engelen, eenhoorns en elfjes.

Free Video Meditatie Bezoek: www.wisdomofthelight.com en bekijk mijn video pagina waar begin ik aan een verzameling van geleide meditaties op te bouwen.
* Nieuwe geleide meditatie met Djwhal Khul * Bericht van Meester Jezus *


(vertaald via google vertaalprogramma)

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111