Loading...
nl

De engelen~ontmoeting v.d cosmonauten van Salyut 7

Petra
Petra Feb. 28 '12
Het spijt me ontzettend dat deze tekst in het engels is, maar toch wil ik jullie deze bijzondere ervaring niet onthouden. 7 Cosmonauten aan boord van ruimtestation Salyut 7 hebben een ontmoeting gehad met 7 engelen.

Ik zal nog even kijken of ik de tekst met een vertaalmachine kan vertalen, maar voor de mensen die engels lezen en dit waargebeurd verhaal nog niet kennen, veel leesplezier!

Liefs,
Petra(article 1)
The Cosmonauts were orbiting the Earth, in a Soviet Space Station, de Salyut 7. This space station was situated in low earth orbit and lasted from April 1982 to February 1991. The year of the “Angel” sightings was 1985. The crew for the particular mission was directed to carry out several medical experiments.

On the 155 day of their mission, a mysterious orange mist appeared around the Space Station, and the following statements were made by Oleg Atkov, Vladimir Solevev and Leonid Kizim:

“What we saw were seven giant figures in the form of humans, but with wings and mist-like halos as in the classic depiction of angels.”


They said the Angels followed them for about 10 minutes. They had peaceful expressions on their faces and even smiled at them! They were described as being gigantic (80 feet tall) and having the wing span of a 747. The Angels simply disappeared, but this was not the end of this encounter. Almost 2 weeks had (12 days) past when other Cosmonauts arrived for the next phase of medical experiments.

They were Svetlana Savitskaya, Igo Volk, and Vladimir Dzhanibevok, and they too allegedly witnessed the Angel experience. This is what they allegedly reported on the experience. It sounds fascinating and mysterious to say the least.

“They were glowing and we were truly overwhelmed. There was a great orange light,and through it, we could see the figures of seven angels. They were smiling as though they shared a glorious secret,but within a few minutes,they were gone, and we never saw them again.”

(article 2)
The extraordinary experience of cosmonauts on the Salyut 7 Space Station
In the summer of 1984, cosmonauts of the Soviet space station, Salyut 7, reported a strange event even by the standards of space. Commander Oleg Atkov and comrades Vladmir Solovyov and Leonid Kizim were on the 155th day of their mission when they reported to ground control that the space station was completely surrounded and bathed in a spectacular orange light.

For a few short moments the light was so bright it completely blinded the cosmonauts. Unsure of what had happened, when they regained their eyesight, each of them peered out the portholes thinking that it may have been some type of explosion or fire, as the Salyut 7 already had a track record for number of fires occurring on previous occasions, but what the cosmonauts saw was even more staggering then the light.

Incredibly they reported seeing the faces of seven angels who were hovering just outside the space station. They told ground control their faces and bodies looked human but these beings had wings and misty-like halos. The angels kept up with the movement and speed of the space station for 10 minutes before disappearing as quickly as they had come.

Being logical, the cosmonauts talked this matter over amongst themselves and agreed that because they had been in space for so long, they were probably were suffering from the stress of long term space travel and were more than likely having some kind of group hallucination.

After spending another 11 days on the space station, on day 167, the crew was then joined by three more of their colleagues from the Soyuz T-12 space craft, Svetlana Savitskaya, Igor Volk and Vladimir Dzhanibekov. After only a short period of time upon entering the space station the crew once again reported to ground control that the space station was bathed in a dazzling orange light.

Now all six of the cosmonauts looked out the portholes and reported seeing seven angels all resembling humans but with wings. Each angel was reported to have been as big as a jet airliner and each of them had a smile of their face as if trying to share some kind of knowledgeable secret with the cosmonauts. Again keeping up with the movements and speed of the space station for a short while they later just simply disappeared.

Longterm stress could certainly explain what had happened to the first crew members, however; it was only a short while after the arrival of the second crew that the angels revealed themselves again. How could the second crew be suffering from the stress of long term space travel as they had just arrived. All six cosmonauts saw this event take place right before their very eyes with no explanation as to why the second time.

After this strange phenomena occurred the crew went on to set a record of 237 days in space . After the crew left the Salyut 7, it was lost in space in 1985 and began to drift. When recovered, they found it completely dead of all charge and covered in ice but after diagnosing the problems they were able to fix the vessel.

The Salyut 7 was last used in 1986. It reentered the earths atmosphere in 1991, just over Argentina, falling uncontrollably and scattering most of its debris over a town named Captian Bermudez.

Bron: http://factoidz.com/the-extraordinar...space-station/

Delen:
Petra
Petra Feb. 28 '12
(met de vertaalmachine vertaald :))

(Artikel 1)
De kosmonauten zijn baan om de Aarde, in een Sovjet-ruimtestation, gedoopt de "Saljoet 7". Dit ruimtestation bevond zich in een lage baan om de aarde en duurde van april 1982 tot februari 1991. Het jaar van de "Angel" waarnemingen was 1985. De bemanning voor de specifieke missie was gericht voor het uitvoeren van verschillende medische experimenten.

Op de 155 dagen van hun missie, een mysterieuze oranje mist verschenen rond het ruimtestation, en de volgende uitspraken werden gemaakt door Oleg Atkov, Vladimir Solevev en Leonid Kizim:

"Wat we zagen waren zeven grote figuren in de vorm van mensen, maar met vleugels en mist-achtige halo's als in de klassieke afbeelding van engelen."
.
Ze zeiden dat de Engelen volgde hen gedurende ongeveer 10 minuten. Ze hadden vredige uitdrukking op hun gezichten en zelfs glimlachte naar hen! Ze werden omschreven als gigantisch (80 meter hoog) en met de spanwijdte van een 747. De Angels simpelweg verdwenen, maar dit was niet het einde van deze ontmoeting. Bijna 2 weken gehad (12 dagen) verleden, toen de andere kosmonauten aangekomen voor de volgende fase van medische experimenten.

Ze waren Svetlana Savitskaya, Igo Volk, en Vladimir Dzhanibevok, en ook zij zouden getuige van de Engel ervaring. Dit is wat ze naar verluidt verslag uit over de ervaring. Het klinkt fascinerend en mysterieus op zijn zachtst gezegd.

Ze werden gloeien en we waren werkelijk overweldigd. Er was een groot oranje licht, en via deze konden we de cijfers van de zeven engelen. Ze werden glimlachen, alsof ze deelden een glorieuze geheim, maar binnen een paar minuten waren ze weg, en we ze nooit meer gezien. "

(Artikel 2)
De bijzondere belevenis van kosmonauten op de Saljoet 7 ruimtestation
In de zomer van 1984, kosmonauten van de Sovjet-ruimtestation, Saljoet 7, melding gemaakt van een vreemde gebeurtenis zelfs naar de maatstaven van de ruimte. Commander Oleg Atkov en kameraden Vladmir Solovyov en Leonid Kizim waren op de 155e dag van hun missie als ze gemeld aan controle op de grond dat het ruimtestation volledig werd omsingeld en badend in een spectaculaire oranje licht.

Voor een paar korte momenten het licht was zo helder het volledig de kosmonauten verblind. Onzeker over wat er gebeurd was, toen ze hun gezichtsvermogen weer, elk van hen tuurde naar de patrijspoorten denken dat het misschien wel een soort van explosie of brand, omdat de Saljoet 7 al een track record voor het aantal branden die zich bij eerdere gelegenheden, maar wat de kosmonauten zag was nog meer onthutsend dan het licht.

Ongelooflijk rapporteerden ze het zien van de gezichten van de zeven engelen die werden zweefde net buiten het ruimtestation. Ze vertelden controle op de grond van hun gezichten en lichamen zag er mensen, maar deze wezens vleugels had en mistig-achtige halo's. De engelen tred gehouden met de beweging en de snelheid van het ruimtestation gedurende 10 minuten voordat ze verdwijnen zo snel als ze gekomen waren.

Als logisch, de kosmonauten sprak deze zaak dan onderling en het erover eens dat, omdat ze waren in de ruimte zo lang, ze waren waarschijnlijk te lijden hadden van de stress van de lange termijn de ruimtevaart en waren meer dan waarschijnlijk met een soort van groep hallucinatie.

Na een verblijf van nog eens 11 dagen op het ruimtestation, op dag 167, werd de bemanning vervolgens samen met drie van hun collega's van de Sojoez T-12 ruimteschepen, Svetlana Savitskaya, Igor Volk en Vladimir Dzhanibekov. Na slechts een korte periode van tijd bij het binnenkomen van het ruimtestation de bemanning weer gemeld aan controle op de grond dat het ruimtestation baadde in een schitterend oranje licht.

Nu zijn alle zes van de kosmonauten keek uit de patrijspoorten en gerapporteerd zien van zeven engelen, die lijkt op alle mensen, maar met vleugels. Elke engel werd gemeld te zijn geweest zo groot als een straalvliegtuig en elk van hen had een glimlach van zijn gezicht alsof hij een soort van goed geïnformeerde geheim met de kosmonauten te delen. Ook het bijhouden van de bewegingen en de snelheid van het ruimtestation voor een korte, terwijl ze later gewoon verdwenen.

Langdurige stress-kan zeker uit te leggen wat er gebeurd was aan de eerste bemanningsleden echter, het was maar een korte tijd na de komst van de tweede bemanning dat de engelen zich weer geopenbaard. Hoe kon het tweede team te lijden van de stress van de lange termijn de ruimtevaart als ze was net aangekomen. Alle zes kosmonauten zag dit evenement plaatsvinden vlak voor hun ogen met geen verklaring waarom de tweede keer.

Na deze vreemde verschijnselen zich de bemanning ging over tot een record van 237 dagen in de ruimte. Nadat de bemanning verliet de Saljoet 7, werd verloren in de ruimte in 1985 en begon te drijven. Toen hersteld, ze vonden het helemaal dood van alle kosten en bedekt met ijs, maar na de diagnose van de problemen die zij in staat waren om het schip te lossen.

De Saljoet 7 is voor het laatst gebruikt in 1986. Het opnieuw op het aarden sfeer in 1991, iets meer dan Argentinië, vallen onbeheersbaar en verstrooiing grootste deel van zijn afval meer dan een stad genaamd Captian Bermudez.
Petra
Petra Feb. 29 '12
(lees nu de vertaling pas, grappig, zonder afbreuk te willen doen aan deze bijzondere gebeurtenis)

Social Services

Delen:

Netwerk

Ana Changsky
Guacamaya
Miranda78
Joyceq83
NaomiSanPedro
McVann
Michelleegs
Rebecca Keen
stardust1111