Loading...
nl

Dagtekst

Muin
Muin Jun. 7 '09
Deze dagtekst is heel erg mooi..
Mag ik dit liedje met jou delen lieve Beschermengel smile

http://www.youtube.com/watch?v=JtVoW7Gz-Ow&feature=related

Elke dag een frisse start.. ook al weet ik geen betekenis te geven aan mijn leven. Ik ben blij dat ik leef..elke dag weer opnieuw..
admin
admin Jun. 7 '09
Prachtige tekst .. en een mooi nummer laugh

Iedereen is a "Born of the one Light"
Beschermengel
Beschermengel Jun. 7 '09


Prachtig Muin, kreeg traantjes in mijn ogen...dank je wel.
Beschermengel
Beschermengel Jun. 8 '09Dagtekst van 08/06/2009.

"Iedereen weet dat teveel eten slecht voor je gezondheid is. Maar
wat je ook zou moeten beseffen, is dat degene die meer eet dan
nodig is, er een gewoonte van maakt te nemen wat voor anderen
bestemd was; als veel mensen dat doen, waarbij sommigen te veel
eten en anderen niet genoeg, vloeit daar een onbalans in de
wereld uit voort. De oorzaken van alle misverstand en
confrontatie zijn hebzucht, het verlangen naar bezit, het gebrek
aan beheersing van hen die rijkdom opstapelen (voedsel, land,
goederen) dat aan anderen wordt onthouden. Jazeker, aan de
eenvoudige handeling van het eten kan een echte moraal worden
ontleend.
De behoefte om te nemen, om meer in zich op te nemen dan nodig,
noopt mensen ertoe anderen te domineren, hen zelfs te
onderdrukken bij de minste uiting van weerstand of verzet. Deze
behoefte om te hamsteren moet je dus in een vroeg stadium
beheersen, matigen en reguleren. Als je daar niet op let, kan
het op ieder gebied van het bestaan zulke gigantische proporties
aannemen, dat het de bron zal worden van het grootste onrecht en
de daaruit voortvloeiende ellende. Elke dag, meerdere keren per
dag, biedt de maaltijd je de gelegenheid over dit probleem na te
denken."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 9 '09Dagtekst van 09/06/2009.

"In de kabbalistische traditie vertegenwoordigen de letters en de
tonen de elementen waarvan God zich heeft bediend om de wereld
te scheppen. Er bestaat dus een soort kosmisch alfabet, waarvan
de letters worden gesymboliseerd door de letters van het
Hebreeuwse alfabet. Deze letters vormen met elkaar een samenhang
in het universum. Wie ze weet te verbinden en tot woorden, zinnen
en gedichten kan schikken, is een ware schrijver.
Een schrijver, in de betekenis die de Inwijding eraan geeft, is
iemand die de elementen van de taal - de letters van het alfabet
- weet om te zetten in alle gebieden van het leven en in het
bijzonder in zichzelf; hij spant zich in om deze elementen te
verzamelen en te rangschikken, zodat er een mooi en harmonisch
'gezegde' ontstaat. En dat is het moeilijkste. Wanneer er
wanorde in de mens ontstaat, betekent het dat de 'woorden' in de
verkeerde volgorde staan; ze zijn door elkaar gehusseld zonder
kennis noch wijsheid. We moeten dus leren de woorden in de
juiste volgorde te zetten."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 10 '09Dagtekst van 10/06/2009.

"Op aarde zijn er veel hoogopgeleide mensen met een goed getraind
verstand, en dat is prima. Maar dát zal de mensheid niet redden,
integendeel, want het ligt niet in de aard van het verstand om
blijk te geven van goedheid, toegeeflijkheid of edelmoedigheid.
Dikwijls proberen zij, die een hoog ontwikkeld verstand hebben,
anderen te misleiden, te overheersen, uit te buiten en
afhankelijk te maken.
Kijk maar hoe al die zo hoogbegaafde intellectuelen zich
gedragen, hoe vaak zij zich kritisch, laatdunkend en spitsvondig
tonen. Je zult zeggen: 'Oh, dat komt vanwege hun slecht
karakter.' Nee, de fout ligt bij het door hen genoten onderwijs,
dat de waarde van het verstand hoger aanslaat dan die van het
hart en zo de lagere natuur van de mensen versterkt. Alles wat
men de jeugd leert, kunnen ze in dienst stellen van hun lagere
natuur. Men voorziet hen van wapens, zonder hun het ideaal te
bieden zich te verbeteren: en natuurlijk gebruiken ze die dan om
hun meest basale begeerten te bevredigen. Wanneer zal men ertoe
besluiten de jongeren kennis aan te reiken, die hen in staat
stelt te werken aan het beheersen van hun lagere natuur?"
Hemelwandelaar
Hemelwandelaar Jun. 10 '09
Ware tekst Beschermengel.

'ik begin bij mezelf?!' smile
Beschermengel
Beschermengel Jun. 10 '09

Ja mooi he!...ik lees en denk er (zowat) de hele dag overna ..tot ik de volgende weer lees smile
admin
admin Jun. 10 '09
Ja, mooie tekst. Veel mensen gebruiken hun kwaliteiten voor eigenbelang, macht en bezit, ten koste van anderen. Dat is jammer. De combinatie van wijsheid, kennis, begrip en edelmoedigheid is echt zeldzaam.
Beschermengel
Beschermengel Jun. 11 '09
Inderdaad smile........de volgende mooie tekst!

Dagtekst van donderdag 11 juni 2009

"Jezus zei: ‘De Vader en ik zijn één’, en ook: ‘Ik ben de opstanding en het leven’, en toch heeft hij zich niet kunnen onttrekken aan de eisen die het fysieke gebied stelt. Hij ervoer honger, dorst, had behoefte aan slaap en hij was kwetsbaar, zoals bepaalde passages in de Evangeliën aantonen, waar vermeld staat dat hij moest vluchten om te ontsnappen aan de Farizeeërs, die hem wilden stenigen. En aan het eind heeft hij alle angsten en het lijden van de dood ondervonden. Ja, als Jezus een dergelijk voorbeeld voor ons kan zijn, komt dat, omdat hij net zoals wij van materie en geest is gemaakt, en omdat hij die twee met elkaar wist te verzoenen. Als hij ‘de Zoon van God’ was geweest in de betekenis die de christenen eraan geven – m.a.w. God zelf, naar de aarde afgedaald om vlees te worden en geen menselijk wezen, dat eraan heeft gewerkt zich te vergoddelijken - hoe zouden wij hem dan als voorbeeld kunnen nemen, indien hij in essentie van ons zou verschillen?
Maar Jezus zei ook: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’, om ons te leren niet aan onze zogenaamde menselijke zwakheid toe te geven. En het is nu aan ons, om in ons eigen bestaan niet van de wereld van de materie en de wereld van de geest een-pot-nat te maken, maar elk zijn bestemde plaats te geven, en daarbij steeds voorrang aan de geest, aan het licht te geven."
Beschermengel
Beschermengel Jun. 12 '09


Dagtekst van 12/06/2009.

"In de straten van een grote stad komen en gaan allerlei mensen,
en omdat iedereen zijn eigen weg volgt, en slechts bezig is met
zijn eigen zaken, hebben ze geen enkele macht. Maar dan duikt
uit deze menigte van uiteenlopende mensen een persoon op die
begint te spreken. Zijn vastberadenheid en lef maken dat de
voorbijgangers blijven staan, naderbij komen, naar hem
luisteren, en dat sommigen, meegesleept door zijn
overtuigingskracht, bereid zijn hem te volgen om een idee te
laten triomferen. Zodra er een leider verschijnt, verzamelen
allen zich om hem heen, en wat een macht vertegenwoordigt zo'n
menigte dan!
Welnu, dat is een beeld van wat zich in jou afspeelt. Indien het
jou niet lukt je leven zin te geven, uiten al je organen en de
cellen van je organen zich op een wanordelijke, onsamenhangende
manier; alles wordt te zeer versnipperd, verbrokkeld. Neem het
besluit om je aan dit volk binnenin voor te stellen en het toe
te spreken, zodat je het in een goddelijke richting kunt leiden.
'Eendracht maakt macht' mag niet alleen het devies van een
maatschappij of een land zijn, maar ook van het menselijk wezen
zelf. Wek al de krachten in je bewustzijn, in je onderbewustzijn
en in al je cellen op, en verenig hen om het licht te laten
zegevieren."
Cialara
Cialara Jun. 12 '09
Bijzonder mooie tekst Beschermengel! Dank je wel.
Beschermengel
Beschermengel Jun. 12 '09

Graag gedaan winkja he... het zijn allemaal zulke goeie nadenkers! kunnen we veel van leren smile
Beschermengel
Beschermengel Jun. 13 '09


Dagtekst van 13/06/2009.

"Wat is het belangrijkste voor het leven van een boom? Zijn
wortels. De stam, de takken, de bloemen en de vruchten zijn
slechts de vorm, de kleur, de smaak en de geur waardoor de
wortels zich openbaren. De wortels zelf zijn zwart, lelijk en
grillig, maar wat ze voortbrengen is prachtig. Als er geen
wortels waren, zouden de stam, de takken, de bloemen en de
vruchten er niet zijn. Niemand die in ontzag voor een boom
staat, denkt aan de wortels, noch hoe intelligent en bekwaam ze
moeten zijn om zo'n pracht te kunnen voortbrengen. Zij blijven
in de schaduw, men heeft het nooit over hen, maar als ze worden
beschadigd, is het met de boom gedaan. Zolang zijn wortels in
goede staat verkeren, kan een boom opnieuw tot leven komen,
zelfs als de takken dood zijn. Ziehier een vraagstuk dat de
moeite waard is om over na te denken.
Je kunt zeggen dat de wortels in ons worden vertegenwoordigd
door de zonnevlecht. Al wat we kunnen voortbrengen en
manifesteren komt vanuit deze wortels: de zonnevlecht."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Lena
Lena Jun. 13 '09
licht en donker.. wink
de wortels in het donker
de boom met takken in het licht

Ziehier een vraagstuk dat de
moeite waard is om over na te denken smile
Beschermengel
Beschermengel Jun. 14 '09
een goeie nadenker! smile

De volgende dagtekst!

=======================

Dagtekst van 14/06/2009.

"Kijk eens hoe de zon de aarde doordringt; zij bevrucht haar, en
de aarde tooit zich met bloemen en vruchten. De hele wereld
wordt gevoed dankzij deze penetratie van de aarde door de zon.
Maar de mensen hebben niets begrepen van dit grote mysterie: zij
hebben ogen, maar het lijkt alsof ze niets zien.
Het geheim van de macht ligt in het vermogen om mensen en dingen
met stralen van licht en liefde te doordringen, zoals de zon. Een
meester, een echte meester, neemt de zon als voorbeeld: hij zendt
zijn liefde naar alle schepselen om hen te doordringen en te
verwarmen. En dat geldt ook voor jou, als jij degenen van wie je
houdt ook werkelijk wilt helpen, zend ze dan jouw licht toe,
doordring ze met stralen van jouw licht. En stel je voor, dat je
hun hele wezen, alle deeltjes van hun lichaam doordringt, zodat
ze worden gezuiverd, verlevendigd en weer opbloeien. Dát is de
ware liefde."
Helma
Helma Jun. 14 '09
Mooi hoor, de zon! En dat, terwijl het altijd regent op 14 juni! Echt bijzonder.

Er zit wel wat in voor mij vandaag: één broertje van mij lat het de laatste tijd regelmatig afweten met verjaardagen, en zo ook vandaag: de hele familie kan er iets van vinden, maar ook hij verdient het om licht en warmte te ontvangen...

Dank je wel Beschermengel.
Beschermengel
Beschermengel Jun. 15 '09

Dat is hartstikke mooi van je Helma!


Dagtekst van 15/06/2009.

"De dag waarop je het belang inziet van het spirituele werk, zul
je je zo rijk en vervuld voelen, dat al je moeilijkheden en
hindernissen, die op je pad zullen komen, je nauwelijks meer
zullen raken. Het is je dan gelukt om in een wereld te leven die
je in jezelf hebt geschapen, en niets en niemand zal jou aan het
twijfelen kunnen brengen noch ontmoedigen.
Je zult zeggen: 'Ja, maar als anderen niets zien van wat wij
doen, zullen zij dat niet herkennen en zullen wij ons geïsoleerd
voelen.' Als de mensen blind en ongevoelig zijn, wordt dit hen
onthouden. Weet echter dat er altijd andere schepselen zijn,
daar in de spirituele wereld, die deze prachtige innerlijke
wereld in jou zullen komen bezoeken. Deze wereld die jij dankzij
je zuiverheid, je liefde en je licht zult hebben verfraaid met
bonte, geurige bloemen en klaterende bronnen. Trouwens, er staat
nergens dat de mensen zich uiteindelijk geen rekenschap zullen
geven van het bestaan van deze hof van Eden. Maar tracht niet in
de eerste plaats de mensen te behagen en te verrukken, maar de
hemelse wezens. Vraag hun elke dag: 'Komt u mij ook vandaag weer
bezoeken?' "
Beschermengel
Beschermengel Jun. 16 '09


Dagtekst van 16/06/2009.

"Afhankelijk van de omstandigheden worden trots en nederigheid
beschouwd als een kwaliteit of als een zwakheid. Wat zijn ze
werkelijk? Vanuit spiritueel oogpunt kun je zeggen dat trots de
mens verarmt, terwijl nederigheid hem verrijkt. Ja, kijk maar
naar de houding van iemand die hoogmoedig is: hij of zij blaast
zich op en is vol van zichzelf, terwijl de bescheiden mens zich
leeg maakt, en juist deze leegte trekt de volheid aan. Want
zodra er ergens een leegte ontstaat, snelt een kracht toe om
deze te vullen. Je moet nederig zijn om de Heer aan te trekken,
want Hij kan zich niet dáár begeven waar de vaten reeds gevuld
zijn: opdat Hij zou binnenkomen, moet je jezelf leeg hebben
gemaakt. Als je zegt: 'Mijn God, ik ben dwaas en U bent de
wijsheid, ik ben arm en U bent de rijkdom, ik ben zwak en U bent
de kracht', ben je bezig in jezelf een leegte te scheppen, en de
Heer zal toesnellen om je te vullen. Als je zelf echter prat
gaat op je deugden en je capaciteiten, zul je nooit bezoek van
de Heer krijgen. Hij zal zeggen:'Welnu, als je zo met jezelf
bent ingenomen, blijf dan maar zoals je bent, je hebt Mij niet
nodig.'"
Beschermengel
Beschermengel Jun. 17 '09


Dagtekst van 17/06/2009.

"Je hoort dikwijls zeggen dat Gods bedoelingen ondoorgrondelijk
zijn. Dit betekent dat, zelfs als het lijkt of iemands lot
hoogst ongunstig is, je niet weet of die gebeurtenissen hem of
haar tenslotte niet tot een groter goed zullen leiden, en
andersom.
Je verbindt je met een bepaalde man of vrouw, kiest een bepaald
beroep, gaat in een bepaalde stad wonen, je hebt een bepaalde
ziekte. en je hebt geen idee waar het allemaal zal eindigen.
Zelfs als je verbintenis of je werk geen groot succes zijn,
zelfs als je ziekte je maandenlang in bed houdt, leidt wellicht
het lot je via omwegen naar datgene, wat uiteindelijk voor jou
het beste zal blijken te zijn. Je kunt er geen zinnig woord over
zeggen, zolang je leven niet ten einde is gekomen. Want vaak zal
de onzichtbare wereld je via deze ondoorgrondelijke wegen naar
het licht leiden."
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds