Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Apr. 27 '09


Dagtekst van 27/04/2009.

"Aangezien de mens over een fysiek lichaam, een hart, een
verstand, een ziel en een geest beschikt, leeft hij op
verschillende niveaus. Maar op deze verschillende niveaus kan
het zo zijn, dat sommige voorwaarden heilzaam voor hem zijn en
zijn evolutie bevorderen, terwijl andere ongunstig zijn en hem
verhinderen zich te ontwikkelen, zodat daar waar het één
ontplooit, het ander aftakelt en omgekeerd.
Iemand heeft bijvoorbeeld hoogontwikkelde intellectuele
vaardigheden, maar een deerniswekkende gezondheid. Waarom? Omdat
er krachten en stromingen in het universum zijn, die niet
volledig overeenstemmen met bepaalde aspecten van zijn bestaan
en het bestrijden, er wanorde in teweegbrengen. Alle mensen
hebben onder een dergelijke wanklank te lijden op een of ander
niveau. De enige remedie is harmonie: harmonie met de zon, de
sterren, de aarde en de hele natuur, waardoor alle kosmische
machten bijdragen aan hun ontplooiing."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 28 '09


Dagtekst van 28/04/2009.

"Zich voeden is niet alleen maar eten en drinken zoals wij dat
elke dag doen. Het is een proces dat de hele kosmos omvat. Ja,
want het menselijk wezen is geschapen om alle elementen te
ontvangen die noodzakelijk zijn voor zijn leven, en het kan in
alle gebieden van de ruimte voedsel vinden dat niet alleen
geschikt is voor zijn fysieke lichaam, maar ook voor zijn
etherisch, astraal, mentaal, causaal, boeddhisch en atmisch
lichaam.* Probeer dit te begrijpen, en je zult de schepping
beginnen te ervaren als een immense symfonie.
Echter, opdat deze uitwisselingen zouden kunnen plaatsvinden,
moeten natuurlijk de verbindingskanalen vrij zijn. Zolang dat
niet het geval is, verloopt de doorstroming gebrekkig; net als
verstopte buizen moeten ze worden opengemaakt. Hoe? Op het
fysieke vlak kun je je voedingspatroon wijzigen door op dieet te
gaan, purgerende middelen te nemen of door klisma's, enzovoort.
Op het psychische niveau kun je die verstopping verhelpen door
een strenge schifting te maken in je gedachten en gevoelens,
opdat alleen de meest lichtende, onbaatzuchtige en edelmoedige
worden behouden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Helma
Helma Apr. 28 '09
Fijn, Beschermengel, deze teksten. Ik hoop dat je er nog lang mee doorgaat.

Liefs, Helma.
Beschermengel
Beschermengel Apr. 29 '09
Ja zeker smilezolang ik ze ontvang zelf stuur ik ze door, ze bevatten heel goeie informatie en ben blij dat jullie het ook mooi vinden,.....oke hier is de volgende.. smile

Dagtekst van 29/04/2009.

"Kijk eens hoe op het podium van een theater de personages elkaar
bestrijden. Deze confrontatie lijkt voor de toeschouwers zó
overtuigend, dat ze vurig partij kiezen voor de een tegen de
ander. Maar als een van de toeschouwers, tussen de scènes in,
achter de coulissen kon komen, zou hij of zij ontdekken dat
dezelfde personages, die zojuist op het punt stonden elkaar te
vermoorden, nu vriendschappelijk staan te babbelen in afwachting
van de terugkeer op het podium. Hoe hebben zij zich verzoend?.
Het is heel eenvoudig, die mannen en vrouwen zijn geen vijanden:
op het podium spelen ze een stuk waarin het hun rol is tegenover
elkaar te staan, en die spelen ze getrouw in het besef dat het
een spel is. Maar zodra zij het podium verlaten, zijn het
vrienden.
Het menselijk leven is een schouwtoneel, zovelen hebben dit al
gezegd! Het is alleen niet genoeg om het te zeggen, er moeten
conclusies uit getrokken worden. Mogen de mensen zich eindelijk
bewust worden van de komedies die ze aan het spelen zijn. Dan
zullen zij zich tevreden stellen met de slagvelden te betreden
met ongeladen wapens. Zij zullen even net doen alsof ze vechten,
dat zal ze goed doen, vervolgens omhelzen ze elkaar en gaat
iedereen opgetogen naar huis."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 30 '09


Dagtekst van 30/04/2009.

"Hoe pakken duistere entiteiten het aan om mensen schade toe te
brengen? Zij sporen hen aan om fouten te maken, want elke fout
is een open deur die hun het recht geeft bij de mens naar binnen
te gaan om hem te kwellen. Als deze zich hiertegen verzet, en
geen fouten maakt, zijn de entiteiten machteloos. Vandaar dat de
duivel - laten we voor het gemak 'duivel' zeggen - slechts de
macht heeft die je hem geeft. Als je niets met hem te maken wilt
hebben, laat hem dan niet binnen. Hij zal je niet dwingen, hij
doet je enkel bepaalde suggesties - vandaar dat men hem
'verleider' noemt - en jíj bent degene die ja zegt.
De meeste mensen veronderstellen dat hun gevoel van onbehagen,
hun verwarring en hun angsten er eensklaps zijn, zomaar,
onverwachts. Nee, zij hebben ze voorbereid, ze hebben de deur
voor hen geopend, hen uitgenodigd. Hoe? Door verlangens,
gedachten en lagere gevoelens, door bepaalde zwakheden en
overtredingen. Precies op dat moment heeft de duivel een open
deur aangetroffen, kwam binnen en is begonnen met zijn
vernietigende werk. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 1 '09


Dagtekst van 01/05/2009.

"Elk wezen is vrij om zijn weg te kiezen; hij of zij kan zelfs
besluiten zich van de Heer te verwijderen, maar wat zal dan zijn
lot zijn? Als je je van God afscheidt, en niet in het licht wilt
zijn, wat zullen dan je plannen zijn? Gewoon, heel eenvoudig:
iemand wil rijk, machtig en beroemd worden, of wil eten, drinken
en alle genoegens smaken. En omdat zijn ideaal zo middelmatig is,
kruipt zo iemand rond en onderzoekt de lagere gebieden, waar hem
teleurstellingen en ongeluk te wachten staan.
Enkel door iemands ideaal te kennen, kun je zijn of haar
toekomst voorspellen: deze zal daar heengaan waar het ideaal van
die persoon op gericht is. Als je bent onderwezen in de
Inwijdingswetenschap is niets gemakkelijker dan de toekomst van
mensen te voorspellen. Wanneer je ziet op welk spoor een trein
zich bevindt, ken je precies zijn bestemming en zijn route. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
JulienMoorrees
JulienMoorrees Mei 1 '09
Origineel bericht van: Beschermengel


Dagtekst van 30/04/2009.

"Hoe pakken duistere entiteiten het aan om mensen schade toe te
brengen? ....

Precies op dat moment heeft de duivel een open
deur aangetroffen, kwam binnen en is begonnen met zijn
vernietigende werk. "

Zeer toepasselijk voor deze dag. De duivel op zijn best.
Beschermengel
Beschermengel Mei 2 '09


Ja inderdaad, nou zeker toepasselijk zeg!

hier de volgende...

Dagtekst van 02/05/2009.

"Iemand van wie je hield, heeft je laten lijden, en nu verafschuw
je deze persoon. Geloof maar niet dat je zo van hem of haar
afkomt. Of je die persoon nu verafschuwt of bemint, je bent nog
altijd met hem of haar verbonden, want de haat verbindt net zo
krachtig als de liefde. Als je verlost wilt worden van iemand
die je kwelt, en hem of haar nooit meer wilt zien, haat die
persoon dan niet, maar wees onverschillig. Als je iemand haat,
hecht je je aan hem of haar met onontwarbare banden, zul je
constant met zo iemand verbonden zijn, en jarenlang, eeuwenlang
met hem of haar te maken hebben, en zo blijft het lijden duren.
Op het fysieke niveau is het gemakkelijk om de banden met iemand
te verbreken, door elke relatie met hem of haar af te snijden,
deze persoon niet meer te zien, door te scheiden, enz. Maar de
banden moeten ook op het astrale niveau worden verbroken, en
daarvoor moet je erin slagen geen enkel negatief gevoel meer te
voeden. Dat moet je begrijpen als je je werkelijk van iemand
wilt afscheiden. Hoewel iemand haten, nadat je vroeger van hem
of haar hebt gehouden, een zekere breuk veronderstelt, is de
haat, net als de liefde, een kracht die je aan die persoon
bindt. Natuurlijk is de band anders: de liefde brengt je het ene
en de haat het andere, maar bij de haat is dat even zeker en
krachtig het geval als bij de liefde."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 3 '09


Dagtekst van 03/05/2009.

"Als je 's ochtends de zonsopgang bijwoont, let dan goed op dat je
de eerste straal opvangt, want heel je dag hangt af van de
toestand waarin je deze ontvangt. Op het moment dat deze eerste
straal verschijnt, moet je al met de zon verbonden zijn, zodat
je voelt hoe je hoger Zelf deel van haar uitmaakt, dat het een
vlam van de zon is. En aangezien jouw hoger Zelf in de zon
leeft, leef jij daar ook door hem, je baadt in haar licht, en
door je met de kosmische kracht te verenigen die van haar
uitgaat, word jij als herboren.
De dag waarop je deze oefening met je volle bewustzijn doet, zul
je een magische band scheppen tussen deze kortstondige
werkelijkheid die je menselijke zelf hier op aarde
vertegenwoordigt, en de eeuwige werkelijkheid van je hoger Zelf,
dat in de zon leeft. In deze identificatie van je menselijke zelf
met je goddelijke Zelf zul je het ambrozijn - het voedsel van de
onsterfelijkheid - proeven dat uit de zon komt, en je zult een
inwoner van de Hemel worden. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 4 '09

Dagtekst van 04/05/2009.

"De grootheid van een persoon, zijn ware macht, ligt niet in het
verkrijgen van vermogens, maar in het afzien van het gebruik
ervan voor eigenbelang. Degene die van magische praktijken
gebruikmaakt om liefde, roem, macht of geld te verkrijgen, of om
zich van een tegenstander te ontdoen, doet eigenlijk aan zwarte
magie. Al wat zo iemand op deze wijze weet te verkrijgen, zal
zich op een dag tegen hem keren en hij zal alles verliezen.
Ware magie, goddelijke magie, bestaat in het gebruiken van al je
vermogens, al je kennis om het koninkrijk van God in jezelf en in
de anderen te bewerkstelligen. Heel weinig magiërs bereiken dit
hoge niveau, waarop ze zelfs niet meer in magie geïnteresseerd
zijn. Zij verrichten zelfs geen magische handelingen meer, of
zien af van het willen bevelen van geesten om een of andere
persoonlijke ambitie te bevredigen. Hun enige doelstelling is
met het licht en voor het licht te werken. Zij die dit bereiken,
noemt men théurgen, dat wil zeggen dat zij de goddelijke magie
bedrijven. Hun werk is volslagen onbaatzuchtig en het zijn
weldoeners van de mensheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 5 '09Dagtekst van 05/05/2009.

"De mensen zijn zo aanmatigend, dat zij denken de enige echt
geëvolueerde schepselen in het universum te zijn. Zij plaatsen
dieren, planten en stenen onder zich, en ergens ver boven hen,
wie weet waar, is God, de Schepper. als zij tenminste in hem
geloven. Zij ontkennen het bestaan van al deze entiteiten die de
verbinding tussen God en de menselijke wereld uitmaken. Of zelfs
als zij hen kennen, omdat ze toch van engelenhiërarchieën hebben
gehoord, denken ze zelden aan hen, en proberen niet met hen een
band te scheppen.
De rooms-katholieken en de oosters-orthodoxe christenen richten
zich tot heiligen; dat is goed, maar zelfs de grootste heiligen
zijn slechts mensen, en de verering die deze ontvangen herinnert
vaak aan heidense riten. Word je daarom bewust van het bestaan
van deze engelenhiërarchieën en verbind je met hen, want slechts
zij kunnen je naar God leiden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 6 '09


Dagtekst van 06/05/2009.

"Bij bepaalde gebeurtenissen en situaties in het leven voel je je
verward en uit het veld geslagen, en je weet niet meer wat te
doen. Dit laatste is echter geen verontschuldiging om datgene,
waarvan je weet dat het 't rechte pad is, te verlaten.
Integendeel, op zo'n moment moet je meer dan ooit op koers
blijven. Want maak je geen illusies, het leven verloopt nooit
volgens jouw wensen en behoeften; het is aan jou om de juiste
houding te ontwikkelen, waardoor je de oplossing kunt vinden
voor je moeilijkheden of over je lijden heen kunt komen.
Voortdurend klagen en zeggen: 'Waarom zijn de mensen zo? Waarom
heb ik deze tegenvaller? Waarom is het leven zo hard?' heeft
geen enkele zin. Zulke vragen leiden nergens toe. Je zou je
daarentegen moeten afvragen: 'Hoe moet ik begrijpen wat me
overkomt? Hoe kan ik daar gebruik van maken? Hoe kan ik dat ten
goede keren en het voor mijn eigen evolutie en het welzijn van
de anderen laten dienen?' Dát zou je je moeten afvragen. Zó kom
je vooruit, en alle omstandigheden dienen alleen maar om je
sterker te maken. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Hemelwandelaar
Hemelwandelaar Mei 6 '09
Origineel bericht van: Beschermengel


Dagtekst van 06/05/2009.Wederom een prachtige tekst voor vandaag en waar.

Dank je wel Beschermengel!
Beschermengel
Beschermengel Mei 7 '09

Graag gedaan smile

Hier komt de volgende,

Dagtekst van 07/05/2009.

"In een geestelijk onderricht leer je de grenzen van je gewone
bewustzijn te overschrijden door jezelf, met de gedachte, heel
hoog te projecteren, tot bij de Allerhoogste, die alle
schepselen omhelst en hen met zijn bestaan voedt. Dankzij jouw
inspanningen om dichter bij dit oneindig lichtende en machtige
Wezen te komen, breng je bewegingen op gang in je
onderbewustzijn, je bewustzijn en bovenbewustzijn, en wat je dan
aan ervaringen beleeft, daar zijn geen woorden voor.
Doe deze oefening tot je voelt dat je niet meer als afzonderlijk
wezen bestaat, maar samenvloeit met deze oceaan van licht, die
jou alleen de sensatie kan geven van wat de Schepper moet zijn.
Juist in deze fusie met het kosmische licht zul je de kennis, de
vrijheid en de vreugde vinden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 8 '09


Dagtekst van 08/05/2009.

"Elk nieuw idee haalt dingen overhoop, dat is algemeen bekend. Je
ontdekt een idee dat de moeite waard lijkt om ernstig te worden
genomen, en je besluit het te aanvaarden. Maar dan blijkt dat
dit idee je oude gewoonten verstoort, en het leidt tot
complicaties, niet alleen in je hoofd en hart, maar ook
lichamelijk. Zodoende zijn veel mensen zo verbaasd, als zij
ontdekken wat voor revolutie een nieuw idee in hen ontketent,
dat ze ervan afzien, zelfs als het een goed idee is. Zij zeggen:
'Vroeger waren de dingen veel beter, rustiger, maar nu, wat een
heisa!'
Zij die geen nieuwe ideeën aanvaarden uit angst voor de onrust
die dit bij hen zal veroorzaken, zullen nooit verder komen. Maar
wat nog belangrijker is, ze weten niet dat ze later op nog veel
grotere moeilijkheden zullen stuiten. Van tijd tot tijd besluit
de Hemel nieuwe stromingen, nieuwe invloeden naar de aarde te
sturen om de mensheid te transformeren; zij die zich ertegen
verzetten, zullen later in omstandigheden terechtkomen die
minder gunstig zijn. Denk dus na en zeg tot jezelf: 'De Hemel
zendt ons de beste omstandigheden voor onze evolutie. Ook al
worden wij zo een beetje door elkaar geschud, ook al worden we
in onze gewoonten gestoord, het is de moeite waard ze te
aanvaarden.' En ga aan het werk."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 9 '09Dagtekst van 09/05/2009.

"Lang en lastig is de weg die wordt gevolgd door hen die zich
wagen aan het spirituele leven, maar hun werk kan in een paar
woorden worden samengevat: in plaats van toe te laten dat hun
lagere, instinctieve, dierlijke natuur de overhand krijgt, om
hen te onderwerpen en onophoudelijk uit het paradijs te
verjagen, werken zij eraan om de geest aan het woord te laten,
zich aan diens wetten te onderwerpen, opdat de krachten van de
eeuwigheid in hen komen heersen.
Spiritualisten werken eraan om in hun dagelijks leven subtiele
elementen, de kwintessens, binnen te laten, die wij in het meest
verheven deel van ons wezen bezitten. Door middel van gedachten
en gevoelens, geloof en inspanningen, houdt de spiritualist de
goddelijke vonk brandend die in hem of haar verborgen ligt; en
voegt zo aan het verloop van gebeurtenissen iets toe dat
sprankelt, straalt, waarin de aanwezigheid van de goddelijke
wereld zich openbaart."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 10 '09


Dagtekst van 10/05/2009.

"Niets kan de snelheid van het licht evenaren, daarom zou je
kunnen zeggen dat het licht de meest volmaakte van alle
scheppingen van God is. Ja, de snelheid is een maatstaf voor de
perfectie. Als je gedachten traag zijn, kun niet op ze rekenen,
en zijn ze niet in staat om snel een juist beeld te krijgen van
een situatie, noch een oplossing te vinden om deze het hoofd te
bieden, en zo kun je een ongeluk krijgen of ergens in de val
lopen. Evenzo wordt alles veel moeilijker als je de traagheid
zich laat vestigen in je psychische leven: je voelt dat je
stagneert, dat je de smaak voor de dingen verliest.
Het licht is een maat, een maatstaf. Aangezien het zuiver is,
belangeloos en onbelast, komt het altijd als eerste aan en
dringt het overal in door. Als je het menselijk hart wilt
onderzoeken, het heelal of alle rijkdommen van de universele
Ziel, probeer dan innerlijk de snelheid en de intensiteit van
het licht te bereiken."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 11 '09


Dagtekst van 11/05/2009.

"Geld, apparaten en wapens verschaffen de mensen de overtuiging
dat ze rijk en machtig zijn, en dat zijn ze inderdaad, zolang
deze middelen tot hun beschikking staan. Maar als zij die
verliezen, zijn ze weer zo zwak, teer en kwetsbaar! Ja, omdat
geen van deze middelen hun toebehoort.
Het verschil tussen een spiritualist en een gewoon mens is dat
de rijkdommen en wapens van de spiritualist werkelijk van hem
zijn. Zelfs als hij al zijn materieel bezit eventueel verliest,
blijft hij zich lichtend, krachtig en vervuld voelen, omdat de
rijkdom, de apparaten en de wapens zich in hemzelf bevinden. Wie
slechts uiterlijke bezittingen heeft, bezit in feite niets, omdat
het uitwendige ons niet toebehoort. Zo iemand is als de generaal
voor wie men op de parade salueert vanwege zijn medailles, maar
als je hem bij het zwembad tegenkomt, zo zwak en nietig, kan het
zelfs gebeuren dat je hem omver loopt omdat je hem niet herkent!
Alleen de spiritualist behoudt zijn macht en rijkdom, want
aangezien hij aan zijn innerlijke mogelijkheden heeft gewerkt,
draagt hij deze overal met zich mee."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 12 '09


Dagtekst van 12/05/2009.

"Hoe dienen we het tweede vers van het boek Genesis te begrijpen:
'maar Gods geest zweefde over het water'? Deze beweging van de
geest van God boven het water kondigt het proces zelf van de
schepping aan. God heeft niet gewild om zuiver geest te blijven;
Hij is de materie ingegaan, die door het water wordt
gesymboliseerd, om het te bezielen en er alle rijkdommen in te
laten verschijnen. Vandaar dat de mensen, die naar het beeld van
God zijn geschapen, ook geroepen zijn om in de materie te werken
door de macht van de geest.
Onze geest is van dezelfde kwintessens als de geest van God. Wij
zijn dus volmaakt, boven in de goddelijke wereld, en het is onze
taak om deze perfectie hier, beneden in de materie, te
verwerkelijken. Wat is evolutie? Dit proces waarbij de materie
'opstijgt' naarmate de geest 'afdaalt'."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Mei 13 '09


Dagtekst van 13/05/2009.

"Als zij eten, drinken, elkaar omhelzen, enzovoort, geven de
meeste mensen toe dat ze gevoelens van plezier en vreugde
ervaren. Maar zet ze voor een zonsopgang, en velen van hen
voelen niets en vervelen zich. Waarom? Omdat zij te sterk onder
invloed staan van hun lagere natuur, die slechts reageert op de
meest directe, lichamelijke gewaarwordingen, terwijl de stralen
van de ochtendzon, die zo subtiel zijn, hen onverschillig laten.
De discipelen van een spiritueel onderricht bezitten een
maatstaf om te weten of zij vooruitgang boeken op de weg van de
evolutie: ze worden gaandeweg gevoeliger voor de stralen van de
opgaande zon; zij voelen dat de stralen van de zon tot hen
spreken, hun licht, helderheid, vrede en vreugde brengen. Ja, de
stralen van de zon kunnen hun hart en hun ziel in vervoering
brengen. Maar dat hangt af van hun bewustzijnsniveau."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds