Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Apr. 6 '09
Dagtekst van 06/04/2009.

"Waar komen die gevoelens uit voort die we haat, vijandigheid,
wrok en wraak noemen? Uit het feit dat de mensen de banden
hebben doorgesneden, die hen juist zouden moeten verenigen. Je
zult zeggen: 'Maar aangezien zij tegenover elkaar staan, met
elkaar wedijveren of naar de keel vliegen, betekent dit dat de
banden nog niet verbroken zijn!' Dat geldt inderdaad op het
fysieke vlak, maar ik spreek over het spirituele gebied. Daar
zijn de verbindingen wel verbroken, en deze breuk roept oorlog
op. In een oorlog zijn er vanzelfsprekend ook verbindingen.
Wanneer haat of woede twee mensen tegen elkaar opzetten, kun je
zeggen dat zij elkaar nog nooit zo nabij zijn geweest. maar wel
om elkaar af te slachten! Terwijl er tussen anderen, die intens
van elkaar houden, een geweldige band bestaat, ook al zijn ze
duizenden kilometers van elkaar verwijderd!
Als ik het over verbindingen heb, bedoel ik het in de betekenis
zoals werktuigkundigen en elektriciens het zien. Je hebt een
apparaat dat niet werkt omdat er alleen maar een halve
centimeter draad ontbreekt. Je brengt de juiste lengte aan, en
klaar is Kees, de verbinding is hersteld en het apparaat werkt.
Alles staat of valt met de verbinding, of die nu fysiek of
psychisch is."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
gast
gast Apr. 6 '09
Origineel bericht van: Beschermengel


Dagtekst van 03/04/2009.

"Aanvaard nooit dat pijn of een fysiek beletsel je levensvreugde
bedreigt. Doe iets! Zelfs als je je gezichtsvermogen of je
gehoor verliest, zelfs als je verlamd raakt aan een van je
ledematen. Blijf je bewust van alle vermogens, alle
mogelijkheden die je nog bezit, dankzij dewelke je actief kunt
zijn, kunt leren en jezelf vervolmaken. En wat je vooral rest,
zijn het gevoel en de gedachte, die de grootste krachten zijn.
Doe een beroep op ze, want juist door het cultiveren van juiste
gedachten en edelmoedige gevoelens zul je in jezelf een heilzame
aanleg scheppen, die zelfs zal bijdragen tot de verbetering van
je fysieke gesteldheid.
Het kwaad krijgt de omvang die wij het laten aannemen. Als wij
aan zwakheid of ontmoediging toegeven, versterken wij het. Maar
heb je wel eens een kip haar kuikens zien verdedigen als er een
hond naderbij komt? Ze gaat rechtop staan, zet haar veren
overeind en neemt een dreigende houding aan om hem af te
schrikken. Doe hetzelfde met het kwaad: zet je schrap, toon het
dat je je kunt verdedigen en het is gedwongen zich terug te
trekken."

Omraam Mikhaël AïvanhovBij het zien van dit filmpje moest ik aan deze tekst denken.

Natalie1986
Natalie1986 Apr. 6 '09
kunnen veel mensen van leren denk ik zo
Beschermengel
Beschermengel Apr. 7 '09

Nou geweldig zeg! wat een mooi voorbeeld van kracht!
Dagtekst van 07/04/2009.

"Wat is moraal? Meestal verstaan we daaronder een verzameling
regels, die door verschillende geografische, historische en
sociale omstandigheden zijn geïnspireerd. Op de ene plaats is
het immoreel om je enkels te tonen, terwijl het ergens anders
volkomen moreel aanvaardbaar is halfnaakt te verschijnen. Hier
is het immoreel als een man naar het gezicht van een vrouw
kijkt, en elders moet hij aanvaarden de nacht met de vrouw van
zijn gastheer door te brengen, enzovoort. Het is duidelijk dat
dit alles niets te maken heeft met de ware moraal.
Voor de Ingewijden is moraal het geheel aan wetten dat door de
kosmische Intelligentie in het menselijk organisme, in de
celkernen van de organen zijn gegraveerd, en wie deze wetten
niet eerbiedigt, vernietigt zichzelf fysiek en psychisch. Dus de
oorsprong van de moraal ligt in de mens zelf. Wanneer je het
vraagstuk vanuit dit standpunt bestudeert, moet je vaststellen
dat er een absolute moraal bestaat, geldig voor de hele wereld.
Je kunt er noch mee spelen, noch argumenten aanvoeren om de
immoraliteit te rechtvaardigen. En aangezien ze binnenin de mens
leeft, kan de ware moraal niet worden vernietigd. Wanneer je een
van die wetten overtreedt, behandelt zij je zonder genade."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 8 '09


Dagtekst van 08/04/2009.

"De materiële wereld en de spirituele wereld bieden ons hun
rijkdommen; in beide gevallen zijn die moeilijk te verwerven,
maar de moeilijkheden worden verschillend ervaren, afhankelijk
van waar we de een of de andere zoeken.
Wie zich concentreert op materieel gewin, bezit, geld en macht,
maar zijn doel niet bereikt, ervaart zijn mislukking als bitter,
alsof hij of zij alles kwijt is. Terwijl diegene, die gewend is
aan spirituele behoeften, zich altijd gesteund voelt. Door zijn
verlangen naar een leven dat superieur is, heeft hij voortdurend
banden met de goddelijke wereld gesmeed en deze verbindingen
brengen ongemerkt vibraties in hem voort. Zelfs als je er niet
in slaagt al je verlangens volledig te realiseren, zullen die
trillingen, die je in je diepste wezen voelt, je uiteindelijk
altijd voor ontmoediging behoeden. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 9 '09


Dagtekst van 09/04/2009.

"Hoe kunnen we de woorden begrijpen die Jezus uitsprak bij de
laatste maaltijd die hij met zijn discipelen had? Hij zegende
het brood en de wijn en gaf het hun met de woorden: 'Eet, dit is
mijn lichaam. Drink dit, dit is mijn bloed. (Matt.26:26-28).Op
een andere plaats in de Evangeliën zegt Jezus;'Wie mijn lichaam
eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven'(Joh.6:54). Brood
en wijn zijn twee symbolen die al vóór Jezus bekend waren en
gebruikt werden. Zij vatten heel de Inwijdingswetenschap samen,
die de wetenschap is van de twee grote kosmische principes: het
mannelijk principe, dat door het brood, en het vrouwelijk
principe, dat door de wijn wordt gesymboliseerd. Deze twee
principes werken samen in alle gebieden van het universum.
En als je nog dieper ingaat op hun betekenis, ontdek je dat
brood en wijn twee zonnesymbolen zijn. Voorbij het fysieke
aspect van brood en wijn moet je de twee eigenschappen van de
zon zien: haar warmte en haar licht. De warmte van de spirituele
zon is de liefde, en haar licht is de wijsheid. Jezus wilde dus
zeggen: 'Zij die de wijsheid eten en de liefde drinken, hebben
het eeuwige leven.'"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
gast
gast Apr. 9 '09
Ja mooi hè die symbolen. Helaas zijn er veel mensen die ze letterlijk nemen. Vergeestelijking is één van de taken van de mens op aarde.
Beschermengel
Beschermengel Apr. 9 '09
Quote:
Vergeestelijking is één van de taken van de mens op aarde.

Ja ...ik zie dat als mijn taak hier nu op aarde...waarvoor ik ben gekomen smile
Beschermengel
Beschermengel Apr. 10 '09


Dagtekst van 10/04/2009.

"De alchemie is de wetenschap van de transformatie van de materie.
In de smeltkroes doet de alchemist het basismateriaal, dat in
eerste instantie sterft en verrot; deze verrichting komt overeen
met de kleur zwart. Daarna wordt de materie opgelost en
gezuiverd; zij wordt wit. Dan volgen distillatie en combinatie,
waarbij de materie overgaat in rood. Tenslotte sublimatie, de
kleur goud. Deze verrichtingen blijven voor velen duister en
worden pas duidelijk wanneer ze als verschillende stadia van het
innerlijke leven worden geïnterpreteerd.
Het werk dat de alchemist met de materie in de smeltkroes
verwezenlijkt, is in feite het werk van verjonging dat de
discipel realiseert in de smeltkroes die zijn of haar lichaam
is, en waaraan het hele bestaan gewijd moet worden. De
hernieuwde materie komt uit de smeltkroes tevoorschijn als zij
getransformeerd is in goud: de wedergeboren mens is gestorven in
zijn lagere natuur om opnieuw geboren te worden in zijn hogere
natuur. Jezus zei: 'Als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel; maar wanneer hij sterft,
draagt hij veel vrucht.' (Joh.12:24) Deze zin kan als
samenvatting van het alchemistisch werk worden beschouwd."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 11 '09
Dagtekst van 11/04/2009.

"Op dezelfde manier als het licht niet kan binnenkomen als je de
gordijnen niet hebt geopend, zo kan het ook je hoofd niet
binnengaan als je je innerlijke gordijnen gesloten houdt. Het
licht is krachtig genoeg om werelden te bewegen, dat is waar,
maar wat het niet kan doen is een gordijn opentrekken om binnen
te komen: jij moet dat doen door alle ondoorzichtige lagen te
verwijderen die je hebt opgestapeld. Zodra je de gordijnen
opentrekt, komt het licht plotseling je kamer binnen, d.w.z. in
je hoofd, in je verstand.
En wanneer alles is opgeklaard, begrijp je hoe een lichtende
gedachte de schepselen en de voorwerpen om je heen kan zegenen.
Welnu, probeer met dit werk te beginnen: probeer van de ochtend
tot de avond eindelijk in die buitengewone vreugde te leven,
door al waar je naar kijkt en al wat je aanraakt te zegenen. "

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 13 '09

Dagtekst van 12/04/2009.

"De alchemie is veroordeeld door de Kerk, terwijl bekend is dat
pausen zich daar zelf helemaal aan wijdden. En de bouwers van de
kathedralen bezaten ook de kennis van de alchemie: de
architectuur en het beeldhouwwerk uit de Middeleeuwen getuigen
daarvan op talloze manieren. Zo staan in steen alle stadia
gegraveerd die de materie doorloopt bij de bereiding van de
steen der wijzen.
Zelfs het verhaal van de zondvloed uit het Oude Testament, die
wij dikwijls in kathedraalmuren zien uitgebeiteld, kan vanuit
een alchemistisch gezichtspunt worden opgevat. De regen valt
gedurende veertig dagen en veertig nachten; welnu, veertig is
het getal van de dood. De ark, waarin Noach en zijn familie zich
opsluiten met een stel van elke diersoort, vertegenwoordigt het
alchemistische vat waarin zich de transmutatie voltrekt. Ook de
raaf, Horev, en de duif, Iona, die Noach achtereenvolgens lost
om te zien of het vaste land weer tevoorschijn is gekomen,
vertegenwoordigen een essentieel stadium in het Grote Werk: de
overgang van zwart naar wit, symbool van een verrijzenis."

Dagtekst van 13/04/2009.

"De christenen reciteren en zingen over hoe zij al hun geloof en
hoop vestigen op de Heer, op Christus, op de engelen. Maar hoe
komt het dan dat velen van hen altijd zwak, onzeker, ongelukkig
zijn?. Omdat ze genoegen nemen met reciteren en zingen, en niets
doen om de hulp van de Hemel aan te trekken.
Als een tuinman niets in zijn tuin heeft gezaaid, kan hij de
hulp van de Heer wel inroepen, of van de zon, de regen en alle
krachten van de natuur, maar er zal niets opkomen. De Heer heeft
wetten gemaakt die de mensen moeten kennen, en als dat niet het
geval is, of als ze deze niet willen naleven, gaat de Heer geen
andere wetten maken, enkel om hun een plezier te doen. Als zij
echter enkele zaden - wijze gedachten, liefdevolle gevoelens -
in hun innerlijke aarde zaaien, zullen alle kosmische wetten
komen bijdragen aan hun groei. Reken eerst op je eigen werk en
daarna op de Heer, d.w.z. op de wetten die Hij aan het begin van
de wereld heeft ingesteld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 14 '09Dagtekst van 14/04/2009.

"Wat kan het figuur van de cirkel ons over ons innerlijk leven
leren? Dat de twee woorden 'middelpunt' en 'omtrek' niet alleen
naar de meetkunde verwijzen. Het middelpunt en de omtrek
vertegenwoordigen ook krachtcentra die op ons inwerken: de
krachten van het middelpunt, van de geest, doen ons herleven,
terwijl die van de omtrek, van de materie, ons fijnmalen.
Natuurlijk, zo is de mens nu eenmaal geschapen, en zijn
levensomstandigheden zijn van dien aard, dat hij niet al zijn
aandacht voortdurend op het middelpunt kan vestigen en de omtrek
veronachtzamen. We zijn genoodzaakt naar de omtrek te gaan,
d.w.z. de materie te bestuderen en met haar te werken. Het
gevaar is echter dat we de spirituele verbinding met het
middelpunt verbreken en maar wat rondfladderen. Daarom mogen we
nooit ons goddelijk middelpunt uit het oog verliezen, dat alles
verenigt, alles bijeenbrengt en alles verklaart. En vanuit dit
middelpunt kunnen we een oneindig aantal draden naar de omtrek
spannen. Naarmate we ons innerlijk met het middelpunt verbinden,
vormen we in onszelf een stevig ankerpunt: zit je daar eenmaal
stevig aan vast, dan kun je je zonder enig gevaar met de omtrek
inlaten."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 15 '09


Dagtekst van 15/04/2009.

"De mensen hebben allerlei behoeften, de natuur is zo rijk aan
mogelijkheden! Hun grootste genoegen is het bevredigen van hun
instinctieve behoeften, en dat is begrijpelijk, het is een
aangeboren neiging. Maar als deze neiging niet wordt gericht en
beheerst door een bepaalde redelijkheid en wijsheid, kan die
neiging niet worden gerechtvaardigd. Zij is als impuls legitiem,
maar is niet gerechtvaardigd in al haar uitingen, en mag dus geen
volledige vrijheid worden gegeven om zich te verwerkelijken.
Eten, drinken, genieten, geld en bezit vergaren, macht op
anderen uitoefenen, de genoegens van de liefde of zelfs de
losbandigheid smaken: ziedaar de instinctieve krachten die de
mensen bewegen. Zij zijn niet slecht op zich, maar worden slecht
wanneer ze niet openstaan voor die andere factor, de
redelijkheid, om te beslissen in welke mate ze de vrije hand
kunnen krijgen of, integendeel, juist moeten worden beteugeld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 16 '09


Dagtekst van 16/04/2009.

"Niet de aarde maar juist het water vertegenwoordigt de materie,
symbolisch gezien, en de alchemisten spreken van een materie die
zij kenschetsen als water dat niet vochtig maakt, het water der
wijzen, dat door het vuur moet worden verwarmd. Velen hebben dit
vuur en deze materie geïnterpreteerd als het vuur van de zon en
de materie van de maan. Vandaar dat Hermes Trismegistus zegt met
betrekking tot de steen der wijzen: 'De zon is zijn vader, de
maan is zijn moeder.' - met andere woorden, het vuur (de geest)
is zijn vader, en het water (de materie) is zijn moeder. Want
zoals de zon heerst over het vuur en de man, zo heerst de maan
over de wateren en de vrouw. En daar het goud verbonden is met
de zon en het zilver met de maan, verklaart dit tevens de
belangrijke plaats die deze twee metalen in alchemistische
verhandelingen innemen.
Discipelen van een Inwijdingsschool zijn ook alchimisten: zij
werken volgens dezelfde principes, maar zij brengen de zon en de
maan, het vuur en de materie, het goud en het zilver over naar
het psychische, spirituele domein. De twee principes, vuur en
water, zijn de wijsheid en de liefde: door met deze twee
principes te werken, verkrijgen zij de steen der wijzen, de
kracht die tot actie aanzet."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 17 '09Dagtekst van 17/04/2009.

"Er is geen rechtvaardiging om bedroefd te zijn, als die droefheid
te wijten is aan egoïstische motieven. Je zult me zeggen dat je
reden hebt om bedroefd te zijn, omdat je op niets dan
mislukkingen stuit, dat je geen enkele echte toekomst voor je
ziet. Welnu, dat zie je verkeerd: de dagen volgen elkaar op en
zijn nooit dezelfde, en zelfs als de zon vandaag achter wolken
schuilgaat, zul je haar morgen zien opgaan, en zal alles je
toelachen. 'Ja, maar', zeggen sommigen, 'ik ben al oud, wat kan
ik nog verwachten?' Weet je niet, dat je op een dag op aarde
zult terugkeren als een kind op wie alle hoop is gevestigd, en
dat je een nieuw leven zult beginnen, verrijkt met de ervaringen
uit het verleden? En een ander klaagt: 'Ik was rijk en heb alles
verloren!' Maar je kunt die rijkdom terugwinnen, wie houdt je
tegen? Of: 'Ik heb mensen verloren die ik lief had.' Als je
werkelijk van hen hield, zul je ze terugvinden. Er bestaat een
antwoord op elk argument dat de droefheid aandraagt. Sta niet te
lang stil bij zwakheid, droefheid, moeheid, mislukking en
verlies. Alles wordt opgelost wanneer je de hulp inroept van de
liefde, de wijsheid en de waarheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 18 '09Dagtekst van 18/04/2009.

"Een verzoek dat je aan God richt, bereikt Hem nooit rechtstreeks:
de engelen, Zijn dienaren, zijn degenen die jouw wensen en
gebeden overbrengen. Of wellicht brengen ze die niet over, en
bereiken veel verzoeken hun bestemming niet. Waarom? Omdat
entiteiten ze onderweg sorteren. Zij bekijken jouw verzoeken
nauwkeurig, en van sommige zeggen ze: 'Waarom zouden we die
helemaal naar God brengen? Hij heeft wel wat anders te doen dan
naar dit soort klachten te luisteren. Hopla, in de prullenmand!'
Laat dit dus duidelijk zijn: Als je bidt, kun je je rechtstreeks
tot de Heer richten - ik doe dat ook - maar weet wel dat
anderen je verzoeken zullen overbrengen. En als ze niet zuiver
en onbaatzuchtig zijn, worden ze in de prullenmand geworpen en
word je niet verhoord."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 19 '09Dagtekst van 19/04/2009.

"Bewaar innerlijk het beeld van de top als een van de beste
symbolen van dat goddelijke ideaal, waarnaar je moet streven het
te bereiken. Zelfs al blijft het altijd onbereikbaar voor je,
verlies het toch nooit uit het oog.
Wanneer je je op het beeld van de top concentreert, ben je
genoodzaakt steeds verder te reiken, om elke keer op een hoger
niveau te komen, en je beseft geleidelijk aan hoezeer deze
mentale gewoonte een heilzame uitwerking heeft op je dagelijks
leven. Telkens als je een probleem moet oplossen, een besluit
moet nemen of voor een moeilijkheid wordt geplaatst, zul je
merken dat je de situatie beter in de hand hebt, omdat het je
lukt om verder te kijken, vanuit een hoger gezichtspunt. En als
je moet handelen, zul je dat doen met steeds minder kans op
fouten."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Hemelwandelaar
Hemelwandelaar Apr. 19 '09
Origineel bericht van: BeschermengelDagtekst van 19/04/2009.

"Bewaar innerlijk het beeld van de top als een van de beste
symbolen van dat goddelijke ideaal, waarnaar je moet streven het
te bereiken. Zelfs al blijft het altijd onbereikbaar voor je,
verlies het toch nooit uit het oog.Wat een pracht tekst. Voor mij heel erg waar. Ook in de situatie waar ik nu in zit. Ik moet steeds keuzes maken en veel zijn er moeilijk. Maar idd, als ik mijn einddoel voor ogen hou, heb ik de kracht deze keuzes te maken en uit te voeren.

Dank je voor de tekst!
Beschermengel
Beschermengel Apr. 25 '09
Ik heb de hele week geen internet gehad..maar ben er gelukkig weer.

Ja zijn mooi he de teksten Hemelwandelaar, nou ik ben blij dat jullie er wat aan hebben. Hier komen de volgende achter elkaar zodat ik morgen weer kan starten met de nieuwe teksten.

Dagtekst van 20/04/2009.

"In de Tafel van Smaragd van Hermes Trismegistus staat: 'Je zult
het fijne van het grove scheiden, zachtjes en met grote
fijnzinnigheid'. Waarom hen scheiden? En wat doen wij zodra ze
van elkaar gescheiden zijn? Als wij deze raad op ons psychisch
leven toepassen, begrijpen we dat we innerlijk onze banden
moeten verbreken met al wat grof, kleurloos en duister is,
teneinde onszelf te verbinden met al wat subtiel en lichtend is.
Een verwijdering houdt altijd een toenadering in. Als je je
verwijdert van het goede, kom je dichter bij het kwaad; als je
je van het licht verwijdert, kom je dichter bij de duisternis;
als je de verbinding verbreekt met de kosmische Intelligentie,
zoals bepaalde zogenaamde filosofen en wetenschappers doen,
verbind je je met het onwaarachtige. Dit is een interpretatie
van de woorden van Hermes Trismegistus waaraan zij, die de
alchemie bestuderen, misschien nog niet gedacht hebben.
'Je zult het fijne van het grove scheiden.' Je moet begrijpen
dat dit proces niet stopt bij de enkele handeling van het
scheiden. Door het ene van het andere te scheiden, breng je het
noodzakelijkerwijs dichter bij een derde. En hetzelfde geldt
voor de mensen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

-----------------------------------------


Dagtekst van 21/04/2009.

"Onzichtbare entiteiten begeleiden het menselijk wezen gedurende
heel zijn leven. Overal waar het moet gaan, bereiden de
lichtende, heilzame entiteiten hem de weg, terwijl duistere,
kwaadaardige entiteiten ingaan tegen alles wat hij wil
ondernemen dat nuttig en opbouwend is, en hem op een dood spoor
duwen.
Wanneer een koning zich op weg begeeft, wordt hij voorafgegaan
door dienaren die zijn komst voorbereiden: wanneer hij aankomt,
is alles klaar, omdat hij de koning is. Maar wie houdt zich met
de voorbereiding bezig als een bedelaar van verblijfplaats
verandert?. Hetzelfde geldt voor het innerlijk leven: wie een
koning of een prins is, treft vanzelfsprekend een gebaande weg
aan en een menigte van mensen om hem te ontvangen, terwijl de
bedelaar - symbolisch gesproken een wezen dat arm is aan
deugden - nergens welkom zal zijn. Het geheim van het ware
leven is dus het zoeken naar de koning in jezelf, een koning die
zijn gedachten, gevoelens en handelingen beheerst. Wie werkelijk
meester is in zijn koninkrijk wordt altijd voorafgegaan door
wezens die hem of haar de beste omstandigheden bereiden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

-----------------------------------------

Dagtekst van 22/04/2009.

"Wil je gelukkig zijn? Welnu, in plaats van erop uit te zijn om te
verkrijgen wat je nog niet hebt, begin met erkentelijk te zijn
voor alles wat je wel hebt op het fysieke, psychische en
spirituele vlak, en doe je best om anderen ervan te laten
profiteren. Kweek, om gelukkig te zijn, het vermogen aan om
dankbaar te zijn en je te verheugen, dankbaar vooral voor
dingen die je tot nu toe hebt veronachtzaamd en geminacht.
Probeer elke dag minstens één gebeurtenis, één ontmoeting, één
gedachte te vinden die een weldaad voor je is, of je met
verwondering vervult, en bewaar die in je hoofd en in je hart.
Als je elke dag de Heer kunt bedanken, en alles weet te
waarderen wat Hij je geeft, zul je het magische geheim bezitten
dat je leven kan transformeren. En de lichtende entiteiten van
de onzichtbare wereld zullen naderbij komen om je te helpen. Dát
is geluk."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
------------------------------------------


Dagtekst van 23/04/2009.

"De lotgevallen van een land liggen niet in handen van politici,
hoe machtig ze ook zijn. Zij kunnen misschien een tijdje die
illusie koesteren, en die ook bij anderen wekken, maar ze is
niet duurzaam. Met al diegenen, die zich hebben ingebeeld dat
het lot van volkeren in hun handen lag, en dat ze over hen
konden beschikken zoals het hun uitkwam, is het slecht
afgelopen. Want hoe machtig ze ook zijn, niet de mensen
beslissen over het lot van het mensdom, maar hogere entiteiten
die toezien en ingrijpen.
Ja, er bestaan andere intelligenties, andere krachten die voor
een doel ijveren dat ons dikwijls te boven gaat. Vandaar dat
zelfs zeer machtige, geheime organisaties, die dachten de wereld
te gaan overheersen, daarin niet zijn geslaagd en merendeels zijn
vernietigd. Terwijl juist het ideaal van hen die zich in dienst
van de Heer stelden en Zijn plannen wilden uitvoeren, ook al
werden ze onder de voet gelopen of afgeslacht, nooit is
verdwenen. Het is in ontwikkeling, want de plannen van God zijn
altijd op de bevrijding, de ontplooiing en het heil van de
mensheid gericht."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
-----------------------------------------------

Dagtekst van 24/04/2009.

"De geneesmiddelen die je inneemt als je ziek bent, hebben zeker
genezende eigenschappen. Maar die zouden onvoldoende zijn en
zelfs zonder uitwerking, als iets in jou niet ook tot je
genezing bijdroeg; de materie zelf van jouw lichaam, die bezield
en geactiveerd wordt door de kracht van je geest, is in staat
zichzelf te verdedigen. Bovendien verzwakken die geneesmiddelen
bij het bestrijden van de ziekten dikwijls tegelijk het gehele
organisme. Maak het dus voor het organisme mogelijk zichzelf te
verdedigen door de krachten op te wekken die erin schuilen.
Evenzo moet een arts niet alleen degene zijn die geneesmiddelen
voorschrijft. Zijn liefde voor de patiënten, zijn medeleven met
hun lijden en zijn verlangen om hen te genezen geven hem een
soort magische macht: van heel zijn persoon gaat een machtig
fluïdum uit, dat doordringt tot in de patiënt, hem doet opleven
en herstellen. Ook dát zou men studenten aan de medische
faculteit moeten onderwijzen: dat stoffelijke remedies
onvoldoende werken en dat zijzelf door hun aanwezigheid een
levend medicijn moeten worden voor hun patiënten."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
-----------------------------------------

Dagtekst van 25/04/2009.

"De mensen beoordelen alles volgens hun eigen maatstaven; zij zien
niet in, dat er waarden zijn die ze veronachtzamen en andere die
ze overschatten. Vandaar dat menselijke waarden naar het oordeel
van de kosmische Intelligentie zelden echte waarden zijn.
Neem het geval van het onderwijs, dat we over het algemeen zo
belangrijk vinden. Als je iemand vraagt hoeveel tijd het hem
heeft gekost om zijn diploma te halen, zal hij drie jaar, vijf
jaar zeggen, of zelfs langer als hij arts is en dat lijkt veel.
Maar om deugden zoals geduld, goedheid, edelmoedigheid of
wijsheid te verwerven zijn een paar jaar niet voldoende; daar
heb je verscheidene eeuwen voor nodig. Het verwerven van
boekenwijsheid is zo veel gemakkelijker dan het ontwikkelen van
morele kwaliteiten! Als een wezen deze kwaliteiten bezit, is het
omdat hij eeuwenlang heeft gewerkt om ze te verkrijgen, dus
waarom zouden we ze onderschatten?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Apr. 26 '09
Dagtekst van 26/04/2009.

"Zolang de mensen het licht van de Inwijdingswetenschap niet
ontvangen, dat hen bewustmaakt van hun gebreken, kunnen ze
tevreden zijn met zichzelf. Maar zodra zij dit licht ontvangen,
zijn ze verbijsterd, want ze worden gedwongen onder ogen te zien
dat ze hun tijd en hun krachten hebben verspild aan allerlei
nutteloze of schadelijke activiteiten. Dan willen ze nog maar
één ding: de ogen sluiten of vluchten.
Welnu, welke ontmoedigende werkelijkheid je ook mag ontdekken,
sluit je ogen niet en ga er niet vandoor, want het is altijd nog
verkieslijker die werkelijkheid helder onder ogen te zien. Als je
weigert deze te aanvaarden, hoe kun je dan situaties verhelpen?
Je zult zeggen: 'Maar we zullen eronder lijden!' Ja, maar als je
lijdt, is het beter om dat in het licht te doen. Je wint niets
door in de illusies te blijven, want het leven is vreselijk:
vroeg of laat zal het ons dwingen de werkelijkheid onder ogen te
zien, en hoe langer we aarzelen, hoe meer moeilijkheden we zullen
tegenkomen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Pagina's: Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds