Loading...
nl

Dagtekst

Beschermengel
Beschermengel Aug. 17 '09


Dagtekst van 17/08/2009.

"Vele mensen betuigen elkaar ontegenzeggelijk hun liefde en
aanhankelijkheid, maar tegelijk zijn zij zo egoïstisch, dat ze
niet zien hoezeer zij de ander laten lijden. En daarom zijn er
in families zoveel drama's en scheuringen.
Laten we het voorbeeld nemen van een man wiens baan al zijn tijd
en energie opslokt, zoals dat tegenwoordig zo vaak gebeurt, en
die zijn tijd buitenshuis doorbrengt met reizen en
vergaderingen. Als hij thuiskomt, vermoeid, geheel in beslag
genomen, zelfs slecht gehumeurd, ploft hij neer in een leunstoel
en duikt in de krant, om zijn vrouw goed duidelijk te maken dat
hij niet wil worden lastiggevallen met haar huishoudelijke
problemen, met de kinderen enzovoort. Hij had door allerlei
signalen kunnen zien dat zijn vrouw deze situatie beu wordt en
dat zijn kinderen er eveneens onder lijden. Maar nee, hij ziet
niets: zijn vrouw is er, zijn kinderen zijn er, zijn meubilair
is er, alles is oké. Tot die avond waarop hij thuiskomt en tot
zijn ontsteltenis ontdekt dat zijn vrouw hem heeft verlaten en
de kinderen heeft meegenomen. of achtergelaten! En hij begrijpt
het niet. Het is een vreselijke schok waar hij niet overheen
komt, hij is in de war, gaat naar een psychotherapeut . of
raadpleegt helderzienden om te weten te komen of zijn vrouw zal
terugkomen! Jarenlang had hij kunnen zien wat dreigde te
gebeuren, pal voor zijn neus, maar zijn egoïsme heeft hem belet
het te zien."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Islandlady
Islandlady Aug. 17 '09
Origineel bericht van: Beschermengel


Dagtekst van 16/08/2009.Zag hem nu weer lieve Bellefleur! Heel mooie tekst hoe toepasselijk ook voor mijzelf. Zal er zeker rekening mee houden!

Liefs Bea
Beschermengel
Beschermengel Aug. 18 '09

Hier weer een hele mooie smile
============================

Dagtekst van 18/08/2009.

"Als het gelach van kinderen zo prettig is om te horen, komt dit
omdat het juist het leven tot uitdrukking brengt. Er zijn
stromen die ononderbroken door kinderen heengaan, die bijdragen
tot hun fysieke, gevoelsmatige en mentale ontwikkeling; hun
reservoirs vullen zich met energieën, en hun gelach is een
uitbarsting van leven.
Ook voor volwassenen is lachen een middel om het leven uit te
wisselen. Wanneer je lacht, stromen de energieën over die je in
jou hebt verzameld, en je voelt de behoefte om daar iets van
met anderen te delen. Telkens als je voelt dat het leven in je
toeneemt, voel je het verlangen je vrienden te ontmoeten en
nieuwe kennissen te maken, omdat je iets te geven hebt; de
overvloed aan leven in jou vraagt om zich ergens uit te storten
en het gelach tussen vrienden is vaak een uitdrukking van deze
behoefte om het leven uit te wisselen."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 19 '09Dagtekst van 19/08/2009.

"Op een mooie zomernamiddag kwam Nastradine Hodja op een ezel
terug uit de stad, waar hij naar toe was geweest om een paar
zakken tarwe te kopen. Het was heet en hij bedacht zich dat een
korte siësta wel prettig zou zijn! Het idee zich uit te strekken
op een grastapijt stond hem zo aan, dat hij de geruchten vergat
over dieven die het gebied doorkruisten. Hij bond zijn ezel aan
een boom, opdat deze niet zou ontsnappen en viel in slaap. Toen
hij wakker werd, was de ezel verdwenen, behalve het touw dat nog
om de boomstam zat, en hij zei tot zichzelf: 'Als ik Nastradine
Hodja niet ben, heb ik een touw verdiend. Maar aangezien ik
Nastradine Hodja wel ben, ben ik mijn ezel kwijt.' En hetzelfde
geldt ook voor jou; als er dieven komen en meenemen wat jou
toebehoort, terwijl je bewustzijn is ingeslapen, rest je niets
anders dan erover te filosoferen zoals Nastradine Hodja.
Wat onze waakzaamheid in slaap wiegt, is de bekoring, de hang
naar pleziertjes. Maar hoe kun je waakzaam zijn, als het je
enige wens is je aan het aangename over te geven?"

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Aug. 20 '09Dagtekst van 20/08/2009.

"Het bestaan is vol onvoorziene gebeurtenissen, en hoe vaak ben je
niet afgeleid en verward bij zoiets onverwachts! Je bent niet in
staat je aan te passen, omdat je de slaaf bent van je gewoonten
in het denken, voelen en handelen. Maar het leven zelf is niet
onder de indruk van je gewoonten en hebbelijkheden: het stroomt,
verplaatst mensen en dingen, en werpt ze omver als ze zich niet
aanpassen.
Natuurlijk moet je weten waaraan en hoe je je moet aanpassen.
Niet alles, wat tegenwoordig aan veranderingen plaatsvindt in de
wereld, is zo prachtig, dus we hoeven niet alles te slikken. Wat
we wel moeten aannemen, is het nieuwe leven dat uit de hemelse
gebieden komt, maar dat tot nu toe nog niet waarneembaar is. Het
zijn golven die de sterren ons toezenden, en die door sommige
centra van de aarde heen gaan alvorens verspreid te worden over
geheel haar oppervlak. Momenteel bestaat dit nieuwe leven dus
slechts in het spirituele gebied, maar op een dag zal het op het
fysieke vlak verschijnen op manieren die zo duidelijk zijn, zo
reëel, dat allen wel verplicht zullen zijn het te zien, en
zullen aanvoelen dat er iets is veranderd. En zij die niet op
die verandering zijn voorbereid, zullen een zware lijdensweg
hebben."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 21 '09Dagtekst van vrijdag 21 augustus 2009

"In het boek Genesis staat, dat nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten op voorstel van de slang, ze zich verborgen voor de Heer die door de tuin ging in een avondbries. God riep Adam: ‘Waar ben je? … Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. En de eeuwige God zei tot de vrouw: ‘Waarom heb je dat gedaan?’ En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ (Gen.3:8-13)
De ene overlevering vertelt dat de vrucht die Adam en Eva hebben gegeten een appel was; een andere zegt dat het een vijg was… Het is niet zo belangrijk. Wat wij uit deze tekst moeten begrijpen is, dat de verleidingen, waarvoor wij bezwijken, vergelijkbaar zijn met het voedsel dat we tot ons nemen. De slang, die een verpersoonlijking van het kwaad is, verleidt Eva door haar voor te stellen van de verboden vrucht te eten; vervolgens stelt Eva dit aan Adam voor. En als God hun vraagt wat er is gebeurd, geeft Adam Eva de schuld en Eva beschuldigt de slang. In werkelijkheid is het afwentelen van de verantwoordelijkheid voor je fouten op een verleider (of een verleidster) geen verontschuldiging. Als je verkeerd hebt gehandeld, ben je schuldig. Je moet niet bezwijken, je moet niet ‘eten’, dat is alles, en dan hoef je niet beschaamd te zijn om God onder ogen te komen als Hij ons vraagt: ‘Waar ben je?’"
Cialara
Cialara Aug. 21 '09
Het lijkt zo eenvoudig...
Beschermengel
Beschermengel Aug. 22 '09

Inderdaad best moeilijk allemaal, maar als we er maar iets van oppakken is het toch mooi meegenomen smile....de volgende mooie dagtekst!
===============================================================


Dagtekst van 22/08/2009.

"Overtuigd van het feit dat mensen slecht zijn en de wereld van
kwaad tot erger vervalt, stelt de pessimist zich ermee tevreden
zijn eigen zaken te regelen, zonder zich om anderen te
bekommeren. En hoe tevreden is hij, als hij vaststelt dat de
moeilijkheden of ongelukken die hij had voorspeld daadwerkelijk
gebeuren! Het pessimisme roept dus egoïsme op, hartvochtigheid
zelfs, maar ook laksheid. Ja, overtuigd als hij is dat er niets
aan kan worden gedaan om de situatie te verbeteren, wordt de
pessimist lui. behalve als het gaat om het uiteenzetten van alle
goede redenen die hij heeft om pessimist te zijn!
Hoeveel boeken zijn er niet, die door mensen werden geschreven
die zo nodig moeten onderstrepen dat de wereld verdoemd is, het
bestaan absurd is, en dat niets hoe dan ook de moeite waard is!
Maar mijn God, als het goede nooit zal zegevieren, als niets zin
heeft en niets de moeite waard is, waarom doe je dan nog moeite
om erover te spreken of te schrijven? Zwijgen zou logischer
zijn. Ja, wat een ziekelijke behoefte hebben die mensen, om met
donderwolken de hoofden en harten te verduisteren van allen die
hen aanhoren of lezen."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 23 '09Dagtekst van 23/08/2009.

"Als je altijd bezig bent om anderen te helpen en te ondersteunen,
zul je naar het schijnt zeker iets verliezen: je zult bij jezelf
een fysieke en zelfs psychische vermoeidheid vaststellen. Maar
als je weet hoe te werk te gaan, versterk je jezelf. Dat is een
wet die de Ingewijden kennen: door mensen te helpen, te
verlichten, verbruiken ze heel wat, maar tegelijkertijd
ontvangen ze krachten en energieën van de goddelijke wereld. En
ze ontvangen die in veel grotere hoeveelheden dan ze hebben
gegeven, omdat zij al wat ze aan de aarde geven, van de Hemel
ontvangen, en de zegeningen van de Hemel zijn onuitputtelijk.
Zij geven en ze ontvangen, ze ontvangen en ze geven.
Wie niet heeft geleerd om hemelse energieën te ontvangen, is
snel uitgeput, en betreurt vervolgens zich voor anderen te
hebben uitgesloofd. Als je werkelijk aan mensen wilt geven,
begin dan met te leren van de Hemel te ontvangen."
admin
admin Aug. 23 '09
zo is dat!! grin
Beschermengel
Beschermengel Aug. 24 '09
Lieve Helma, ik heb er een nieuw topic van gemaakt! .......Ontvangen uit de hemel, bij Levensvragen......en geef strakjes mijn antwoord smile

=====================================================

Dagtekst van 24/08/2009.

"Elke dag brengen onze activiteiten ons ertoe in de drie gebieden
te werken: fysiek (het lichaam), psychisch (de ziel) en
spiritueel (de geest). Wij kunnen dit werk op deze drie niveaus
tegelijk doen; het is voldoende te leren om ze af te stemmen,
zodat het fysieke werk in harmonie is met het andere werk op de
andere vlakken, en omgekeerd.
De meeste mensen, die zich niet bewust zijn van deze
verschillende gebieden en de activiteiten die overeenstemmen met
elk van hen, hebben vaak taken op zich genomen die onderling
onverenigbaar zijn. Zij geven zich er geen rekenschap van dat ze
op een dag in een web van zulke onontwarbare tegenstrijdigheden
verstrikt raken, dat het voelt alsof ze bij de keel gegrepen en
gewurgd worden. Als je jezelf harmonieus wilt ontwikkelen,
aanvaard dan geen enkele wanklank tussen de werelden van de
gedachte, het gevoel en de handeling."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Beschermengel
Beschermengel Aug. 25 '09


Dagtekst van 25/08/2009.

"Je kunt niet ontkennen dat het kwaad bestaat, je moet het
onderkennen en voorzorgsmaatregelen nemen. Maar het is niet zo
dat, omdat het kwaad bestaat, je niets anders dan het kwaad zou
moeten zien. Jammer genoeg zijn er lieden die zich in het kwaad
verlustigen, alsof het eten en drinken voor hen is: zij zijn
verzot op schandalen, drama's en vuiligheden. Zij veinzen dat ze
over het kwaad spreken om het aan de kaak te stellen en te
bestrijden. Maar nee, dat is niet zo, ze spreken erover omdat
zij ervan houden en ervan smullen. Zonder dat zouden ze zich
vervelen, hadden ze niets om over te praten en te schrijven.
Kinderen zou men er al heel jong aan moeten wennen zich bij
voorkeur te interesseren voor alles wat mooi, goed, edel en
zuiver is. Het is zoveel heilzamer voor hun vorming! Bovendien
is dat de ware opvoedkunde: zich inspannen om in kinderen de
liefde voor al het goede te voeden, want alleen de liefde voor
de schoonheid, de goedheid en de rechtvaardigheid maakt het echt
mogelijk het kwaad in henzelf en bij anderen te neutraliseren."
Beschermengel
Beschermengel Aug. 26 '09


Dagtekst van 26/08/2009.

" 'Revolutie!' Aan die oplossing denken de meeste mensen als het
gaat om het veranderen van de maatschappij. Maar na elke
revolutie treft men opnieuw dezelfde wanorde aan, dezelfde
oneerlijkheid, dezelfde onrechtvaardigheid. De slachtoffers en
folteraars zijn van kamp gewisseld, dat is alles, maar er zijn
nog altijd slachtoffers en folteraars. Veranderingen moet je dus
niet aan de buitenkant aanbrengen, maar in de mentaliteit van de
mensen. Velen zeggen voor het geluk van de mensheid te werken,
maar hoeveel van hen weten wat mensen werkelijk nodig hebben om
gelukkig te zijn? Zeer weinigen, en daarom zijn de resultaten zo
pover: als wij vooruitgang bespeuren op sommige gebieden, zijn we
verplicht om tegelijkertijd elders achteruitgang vast te
stellen.
De echte vooruitgang, de echte verbetering komt eerst tot stand
in de gedachte, in het hart, in de ziel, en dankzij het licht.
Hoe wil je dat veranderingen doeltreffend zijn als de
mentaliteit hetzelfde blijft: egoïstisch, oneerlijk en
verraderlijk? Juist de mentaliteit moeten we aanpakken; door de
mentaliteit te veranderen, veranderen we de hele wereld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
admin
admin Aug. 26 '09
Juist!!

goeiemorgen, lieve beschermengel! grin
Beschermengel
Beschermengel Aug. 26 '09

Haha... Goeiemorgen, ........ja een ware dagtekst!! smile
Islandlady
Islandlady Aug. 26 '09
Zo!!! En dat staat en het is zo vreselijk waar!
Een hele ware dagtekst!

Goedemorgen!
gast
gast Aug. 26 '09
Maar het is wel onze eigen mentaliteit die we moeten veranderen. Niet die van de ander!
Islandlady
Islandlady Aug. 26 '09
Ja schat is zeker zo onze eigen mentaliteit en niet die van een ander
admin
admin Aug. 26 '09
Origineel bericht van: gast
Maar het is wel onze eigen mentaliteit die we moeten veranderen. Niet die van de ander!


Mooi dat je dat jezelf nog eens attent op maakt, Gast!
Beschermengel
Beschermengel Aug. 27 '09
De volgende smile
================
Dagtekst van 27/08/2009.

"Alleen een innerlijke houding van nederigheid en eerbied maakt
het mogelijk spirituele doelstellingen te bereiken. Als je
hemelse entiteiten vraagt je wensen en verlangens te komen
inwilligen, snijd je jezelf van de opgaande stroom af, die je
via de engelenhiërarchieën met God verbindt. Jij bent het, die
de hogere wezens, de engelen, de aartsengelen en de Godheid moet
dienen, want dat is de natuurlijke orde der dingen. Overal
bestaat er een top en een basis, een kop en een staart, en het
is de staart die de kop moet volgen, niet andersom. Als je je
tot de Hemel richt, vraag hem dan jou in dienst te nemen, en
niet af te dalen om jou te komen dienen.
Je zult zeggen: 'Maar de stralen van de zon en de sterren komen
tot bij ons, en de engelen dalen ook af om ons te bezoeken.'
Natuurlijk, maar alleen zij die innerlijk de kosmische orde
aanvaarden, plukken de vruchten als ze langskomen. Op dezelfde
manier gaan de engelen door de ruimte om hun zegeningen uit te
delen, maar deze ontvangen alleen zij, die de ware hiërarchie
erkennen."
Pagina's: « Vorige ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... Volgende »
Discussie is uitgelicht (Sticky)

Social Services

Delen:

Netwerk

moeder
Paula
Sanne
Ima
Diana88
Adriana Bertolozzoi
silent-heart
Jily
BeatiSounds